Δήμος Τρίπολης Επικαιρότητα

Οι αναλυτικές αρμοδιότητες των Αντιδημάρχων-Ποιοι είναι έμμισθοι και ποιοι άμισθοι

proslipseis-dimos-tripolis

Με απόφασή του, ο Δήμαρχος Τρίπολης κ. Κώστας Τζιούμης, ορίζει από 10-1-2023 έως και 31-12-2023 ως έμμισθους Αντιδημάρχους του Δήμου Τρίπολης, τους Δημοτικούς Συμβούλους:

 1. Κανελλόπουλο Αλέξανδρο του Παρασκευά.
 2. Καρούντζου Ελένη του Ξενοφώντα.
 3. Λαγό Γεώργιο του Αθανασίου.
 4. Μακαρούνη Δημήτριο του Νικολάου.
 5. Οικονομόπουλο Γεώργιο του Μιχαήλ
 6. Παπαδάτο Ιωάννη του Γεωργίου και
 7. Καραλή Θεόδωρο του Ιωάννη, ανεξάρτητο Δημοτικό Σύμβουλο

και ως άμισθους Αντιδημάρχους :

 1. τον Κατσαφάνα Κωνσταντίνο του Θεοδώρου, Δημοτικό Σύμβουλο και
 2. τον Μαρκόπουλο Γεώργιο του Νικολάου, ανεξάρτητο Δημοτικό Σύμβουλο

Β. Μεταβιβάζουμε στους ανωτέρω αντιδημάρχους τις ακόλουθες καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητες:

 1. Στον αντιδήμαρχο κ. Κανελλόπουλο Αλέξανδρο τις ακόλουθες καθ’ ύλην αρμοδιότητες: α) Τα θέματα εκτέλεσης τεχνικών έργων και μελετών. β) Τα θέματα συγκοινωνιών και κυκλοφορίας. γ) Τα θέματα εγκαταστάσεων και αδειών μεταφορών. δ) Τα θέματα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών. ε)’Ολες τις αρμοδιότητες του Τμήματος αδειοδοτήσεων και ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης. στ)Την τέλεση πολιτικών γάμων σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες.
  ζ) Την υπογραφή των αποφάσεων και λοιπών υπηρεσιακών εγγράφων που εκδίδονται από τις αντίστοιχες υπηρεσίες, πλην αυτών που θα παραχωρήσω στον Γενικό Γραμματέα του Δήμου, στους προϊσταμένους των Υπηρεσιών και στους εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους.

2.1. Στην αντιδήμαρχο κα Καρούντζου Ελένη τις ακόλουθες καθ’ ύλην αρμοδιότητες:
α) Τα θέματα Απασχόλησης, Τουρισμού και Πολιτισμού.
β) Την υπογραφή των αποφάσεων και λοιπών υπηρεσιακών εγγράφων που εκδίδονται από τις αντίστοιχες υπηρεσίες, πλην αυτών που θα παραχωρήσω στον Γενικό Γραμματέα του Δήμου, στους προϊσταμένους των Υπηρεσιών και στους εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους.


2.2. Στην αντιδήμαρχο κα Καρούντζου Ελένη, μεταβιβάζουμε και τις ακόλουθες κατά τόπον αρμοδιότητες αποκλειστικά για τη Δημοτική Ενότητα Φαλάνθου:
α) Την ευθύνη λειτουργίας των Δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκαταστημένες στην παραπάνω Δημοτική Ενότητα.


β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην ανωτέρω Δημοτική Ενότητα, επικουρικά με τον αρμόδιο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο.


γ) Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και τη λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στην ανωτέρω Δημοτική Ενότητα.


δ) Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων τα οποία εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της ανωτέρω Δημοτικής Ενότητας, πλην αυτών που αφορούν πιστοποιητικά Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης των δημοτών.


ε) Τη συνεργασία με τους προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους και την εισήγηση επίλυσης των θεμάτων της ανωτέρω Δημοτικής Ενότητας σε συνεργασία με τους καθ ύλην αρμόδιους Αντιδημάρχους.


στ) Την εποπτεία και εισήγηση στον αρμόδιο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο των θεμάτων της Καθαριότητας, Αποκομιδής απορριμμάτων και Ανακύκλωσης στην ανωτέρω Δημοτική Ενότητα.


ζ) Την εποπτεία, την ευθύνη και το συντονισμό των θεμάτων οδοσήμανσης και ηλεκτροφωτισμού της ανωτέρω Δημοτικής Ενότητας σε συνεργασία με τον αρμόδιο καθ ύλην Αντιδήμαρχο.

 1. Στον αντιδήμαρχο κ. Λαγό Γεώργιο τις ακόλουθες καθ’ ύλην αρμοδιότητες:
  α) Τη μελέτη, τον σχεδιασμό, την οργάνωση και λειτουργία του συστήματος συλλογής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών καθώς και της καθαριότητας των κοινοχρήστων χώρων.
  β) Τη μελέτη , τον σχεδιασμό και τη συγκρότηση των συνεργείων εκτέλεσης δομικών εργασιών, συντήρησης – επισκευής – ανακατασκευής κ.τ.λ. κτιρίων και κοινοχρήστων χώρων του Δήμου, διαγραμμίσεων οδών, τοποθέτησης πινακίδων ρύθμισης κυκλοφορίας, εργασιών συντήρησης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και ηλεκτροφωτιζόμενων κοινοχρήστων χώρων του Δήμου (μνημεία, κτίρια κλπ)
  γ)Τον σχεδιασμό , τον προγραμματισμό και την εφαρμογή πολιτικών προγραμμάτων, δράσεων και μέτρων για την προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος στην περιοχή του Δήμου
  δ)Τη μέριμνα για την προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων και την καταπολέμηση της ρύπανσης στην περιοχή του Δήμου.
  ε) Τη μελέτη, τον σχεδιασμό και τη συγκρότηση διαφόρων συνεργείων για την εκτέλεση των εργασιών ανάπτυξης και συντήρησης πρασίνου.
  στ) Την υπογραφή των αποφάσεων και λοιπών υπηρεσιακών εγγράφων που εκδίδονται από τις αντίστοιχες υπηρεσίες, πλην αυτών που θα παραχωρήσω στον Γενικό Γραμματέα του Δήμου, στους προϊσταμένους των Υπηρεσιών και στους εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους.

4.1 Στον αντιδήμαρχο κ. Μακαρούνη Δημήτριο τις ακόλουθες καθ’ ύλην αρμοδιότητες: α) Τα θέματα Παιδείας και δια βίου μάθησης. β)Τον προγραμματισμό και τις εισηγήσεις για την κατασκευή – βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων. γ) Τη διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων.


δ)Την προώθηση και προβολή του αθλητισμού με τη διοργάνωση ενημερωτικών διαλέξεων, ημερίδων κ.τ.λ.
ε) Την υλοποίηση δράσεων και προγραμμάτων στους Τομείς Αθλητισμού και Νέας Γενιάς συμπληρωματικά με τις δράσεις και τα προγράμματα που υλοποιούνται από το Νομικό Πρόσωπο του Δήμου.


στ) Την τέλεση πολιτικών γάμων σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες.
ζ) Την υπογραφή των αποφάσεων και λοιπών υπηρεσιακών εγγράφων που εκδίδονται από τις αντίστοιχες υπηρεσίες, πλην αυτών που θα παραχωρήσω στον Γενικό Γραμματέα του Δήμου, στους προϊσταμένους των Υπηρεσιών και στους εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους.


4.2. Στον αντιδήμαρχο κ. Μακαρούνη Δημήτριο, μεταβιβάζουμε και τις ακόλουθες κατά τόπον αρμοδιότητες αποκλειστικά για τη Δημοτική Ενότητα Τεγέας:
α) Την ευθύνη λειτουργίας των Δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκαταστημένες στην παραπάνω Δημοτική Ενότητα.


β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην ανωτέρω Δημοτική Ενότητα, επικουρικά με τον αρμόδιο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο.


γ) Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και τη λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στην ανωτέρω Δημοτική Ενότητα.


δ) Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων τα οποία εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της ανωτέρω Δημοτικής Ενότητας, πλην αυτών που αφορούν πιστοποιητικά Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης των δημοτών.


ε) Τη συνεργασία με τους προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους και την εισήγηση επίλυσης των θεμάτων της ανωτέρω Δημοτικής Ενότητας σε συνεργασία με τους καθ ύλην αρμόδιους Αντιδημάρχους.


στ)Την εποπτεία και εισήγηση στον αρμόδιο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο των θεμάτων της Καθαριότητας, Αποκομιδής απορριμμάτων και Ανακύκλωσης στην ανωτέρω Δημοτική Ενότητα.


ζ)Την εποπτεία, την ευθύνη και το συντονισμό των θεμάτων οδοσήμανσης και ηλεκτροφωτισμού της ανωτέρω Δημοτικής Ενότητας σε συνεργασία με τον αρμόδιο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο.

5.1 Στον αντιδήμαρχο κ. Οικονομόπουλο Γεώργιο τις ακόλουθες καθ’ ύλην αρμοδιότητες:
α) Την εποπτεία και τον συντονισμό των Θεμάτων πολιτικής προστασίας και την ενεργοποίηση όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και των μέσων για την αντιμετώπιση και αποκατάσταση των φυσικών καταστροφών
β) Την εποπτεία και τον συντονισμό των θεμάτων του αυτοτελούς Τμήματος Δημοτικής Αστυνομίας. γ) Τα θέματα που αφορούν τη λειτουργία των παιδικών κατασκηνώσεων δ) Την τέλεση Πολιτικών Γάμων σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες

5.2. Στον αντιδήμαρχο κ. Οικονομόπουλο Γεώργιο, μεταβιβάζουμε και τις ακόλουθες κατά τόπον αρμοδιότητες αποκλειστικά για τη Δημοτική Ενότητα Λεβιδίου:
α) Την ευθύνη λειτουργίας των Δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκαταστημένες στην παραπάνω Δημοτική Ενότητα.


β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην ανωτέρω Δημοτική Ενότητα, επικουρικά με τον αρμόδιο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο.


γ) Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και τη λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στην ανωτέρω Δημοτική Ενότητα.
δ) Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων τα οποία εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της ανωτέρω Δημοτικής Ενότητας, πλην αυτών που αφορούν πιστοποιητικά Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης των δημοτών.

ε) Τη συνεργασία με τους προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους και την εισήγηση επίλυσης των θεμάτων της ανωτέρω Δημοτικής Ενότητας σε συνεργασία με τους καθ ύλην αρμόδιους Αντιδημάρχους.


στ)Την εποπτεία και εισήγηση στον αρμόδιο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο των θεμάτων της Καθαριότητας, Αποκομιδής απορριμμάτων και Ανακύκλωσης στην ανωτέρω Δημοτική Ενότητα.
ζ)Την εποπτεία, την ευθύνη και το συντονισμό των θεμάτων οδοσήμανσης και ηλεκτροφωτισμού της ανωτέρω Δημοτικής Ενότητας σε συνεργασία με τον αρμόδιο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο.

6.1. Στον αντιδήμαρχο κ. Παπαδάτο Ιωάννη τις ακόλουθες καθ’ ύλην αρμοδιότητες:
α) Τη μέριμνα για τα αδέσποτα ζώα, ήτοι την περισυλλογή, τη λειτουργία του Καταφυγίου, τη λήψης κάθε αναγκαίου μέτρου για την αντιμετώπιση με κατάλληλο τρόπο των αναγκών φιλοξενίας, την προσωρινή διαμονή, την ευζωία, την περίθαλψη και την εν γένει φροντίδας των ζώων συντροφιάς.


Ο ανωτέρω Αντιδήμαρχος Θα υπογράφει τις σχετικές αποφάσεις και έγγραφα που εκδίδονται από την αρμόδια υπηρεσία.


6.2. Στον αντιδήμαρχο κ. Παπαδάτο Ιωάννη μεταβιβάζουμε και τις ακόλουθες κατά τόπον αρμοδιότητες αποκλειστικά για τις Δημοτικές Ενότητες Βαλτετσίου, Κορυθίου και Μαντινείας:
α) Την ευθύνη λειτουργίας των Δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκαταστημένες στις παραπάνω Δημοτικές Ενότητες.


β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στις παραπάνω Δημοτικές Ενότητες, επικουρικά με τον αρμόδιο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο.


γ) Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και τη λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στις παραπάνω Δημοτικές Ενότητες


δ) Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων τα οποία εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια των ανωτέρω Δημοτικών Ενοτήτων, πλην αυτών που αφορούν πιστοποιητικά Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης των δημοτών.


ε)Τη συνεργασία με τους προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους και την εισήγηση επίλυσης των θεμάτων των ανωτέρω Δημοτικών Ενοτήτων σε συνεργασία με τους καθ’ ύλην αρμόδιους Αντιδημάρχους.


στ)Την εποπτεία και εισήγηση στον αρμόδιο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο των θεμάτων της Καθαριότητας, Αποκομιδής απορριμμάτων και Ανακύκλωσης στις ανωτέρω Δημοτικές Ενότητες.


ζ)Την εποπτεία, την ευθύνη και το συντονισμό των Θεμάτων οδοσήμανσης και ηλεκτροφωτισμού των ανωτέρω Δημοτικών Ενοτήτων σε συνεργασία με τον αρμόδιο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο.

7.1. Στον αντιδήμαρχο κ. Καραλή Θεόδωρο τις ακόλουθες καθ’ ύλην αρμοδιότητες:
α)Τις αρμοδιότητες της Δ/νσης ΚΕΠ του Δήμου, όλων των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών, ήτοι της Δημοτικής Ενότητας Τρίπολης και των λοιπών περιφερειακών Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου.
β)Τα θέματα του πάρκου της κυκλοφοριακής αγωγής.
γ)Τα θέματα ασφαλούς λειτουργίας των παιδικών χαρών, τήρηση του κανονισμού λειτουργίας τους και σύνταξης του προγράμματος συντήρησής τους.

8.1. Στον αντιδήμαρχο κ. Κατσαφάνα Κωνσταντίνο τις ακόλουθες καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

α) Τα θέματα που σχετίζονται με την τοπική ανάπτυξη, την προστασία, την αξιοποίηση και την εκμετάλλευση των τοπικών φυσικών πόρων και περιοχών και των ήπιων ή ανανεώσιμων μορφών ενέργειας καθώς και με την κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση των σχετικών έργων και εγκαταστάσεων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.


β) Τα θέματα που αφορούν την προώθηση της εξοικονόμησης ενέργειας στις κινητές και ακίνητες εγκαταστάσεις του Δήμου (κτήρια -αυτοκίνητα κ.τ.λ.) και την προώθηση των ήπιων μορφών ενέργειας και ειδικότερα: • Τη μέριμνα για τη μελέτη και σταδιακή εφαρμογή συστήματος ενεργειακής διαχείρισης, σύμφωνα με τους σχεδιασμούς της Πολιτείας, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται συστηματική και συνεχής βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης. • Τη μέριμνα για την εφαρμογή των μέτρων βελτίωσης και των ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης για τις προμήθειες του Δήμου, σύμφωνα με τις σχετικές ρυθμίσεις της Πολιτείας. • Τη μέριμνα για την εφαρμογή των μέτρων μείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης των κτηρίων του Δήμου, καθώς και των δικτύων ηλεκτροφωτισμού των δημόσιων κοινόχρηστων χώρων που θεσπίζονται από την Πολιτεία. • Τη μέριμνα για την αξιοποίηση των ήπιων μορφών ενέργειας και την χρησιμοποίηση, κατά το δυνατόν, καθαρών οχημάτων από το Δήμο.


γ) Την υπογραφή των αποφάσεων και λοιπών υπηρεσιακών εγγράφων που εκδίδονται από τις αντίστοιχες υπηρεσίες, πλην αυτών που θα παραχωρήσω στον Γενικό Γραμματέα του Δήμου, στους προϊσταμένους των Υπηρεσιών και στους εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους.


8.2. Στον κ. Κατσαφάνα Κωνσταντίνο μεταβιβάζουμε και τις ακόλουθες κατά τόπον αρμοδιότητες αποκλειστικά για τη Δημοτική Ενότητα Σκιρίτιδας:
α) Την ευθύνη λειτουργίας των Δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκαταστημένες στην παραπάνω Δημοτική Ενότητα.


β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην ανωτέρω Δημοτική Ενότητα, επικουρικά με τον αρμόδιο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο.


γ) Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και τη λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στην ανωτέρω Δημοτική Ενότητα.


δ) Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων τα οποία εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της ανωτέρω Δημοτικής Ενότητας, πλην αυτών που αφορούν πιστοποιητικά Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης των δημοτών.


ε) Τη συνεργασία με τους προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους και την εισήγηση επίλυσης των θεμάτων της ανωτέρω Δημοτικής Ενότητας σε συνεργασία με τους καθ ύλην αρμόδιους Αντιδημάρχους.


στ)Την εποπτεία και εισήγηση στον αρμόδιο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο των θεμάτων της Καθαριότητας, Αποκομιδής απορριμμάτων και Ανακύκλωσης στην ανωτέρω Δημοτική Ενότητα.
ζ)Την εποπτεία, την ευθύνη και το συντονισμό των θεμάτων οδοσήμανσης και ηλεκτροφωτισμού της ανωτέρω Δημοτικής Ενότητας σε συνεργασία με τον αρμόδιο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο.

 1. Στον αντιδήμαρχο κ. Μαρκόπουλο Γεώργιο τις ακόλουθες καθ’ ύλην αρμοδιότητες:
  α) ‘Ολες τις αρμοδιότητες του τμήματος Αγροτικής Παραγωγής της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, ήτοι τις αρμοδιότητες:
 • του τομέα φυτικής παραγωγής,
 • του τομέα ζωικής παραγωγής, πλην αυτών που αφορούν τη φροντίδα, την περισυλλογή και τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων που εντοπίζονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου – του Γραφείου Γεωργικής Ανάπτυξης

Γ. Τις αρμοδιότητες των αντιδημάρχων που απουσιάζουν ή κωλύονται ασκεί ο Δήμαρχος.

Δ. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός μου, θα με αναπληρώνει ο Αντιδήμαρχος κ. Κανελλόπουλος Αλέξανδρος. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος και του ανωτέρω αντιδημάρχου θα με αναπληρώνει ο Αντιδήμαρχος κ. Μακαρούνης Δημήτριος.

Related posts

Πασχαλινό προσκοπικό bazaar στην Τρίπολη

Arcadia Spot NG

Ο Δήμος Τρίπολης Υποδέχτηκε την Ολυμπιακή Φλόγα

Arcadia Spot NG

ΑΡΚΑΔΙΑ: Σύλληψη για κατοχή κάνναβης

Arcadia Spot NG

1 comment

Αποστόλης Τότσικας! 11 Ιανουαρίου 2023 at 3:30 μμ

Το Μαρκόπουλο τι τον θες;
Έτσι εξαργύρωσε την ανεξαρτησία του από τον τσιαμουλο;
Για μια καρέκλα αντιδήμαρχου;

Reply

Leave a Comment