Δήμος Τρίπολης Επικαιρότητα Τοπικά Νέα

Δήμος Τρίπολης: Διακήρυξη δημοπρασίας εκμίσθωσης ακινήτου

Δήμος Τρίπολης: Διακήρυξη δημοπρασίας εκμίσθωσης ακινήτου

Δήμος Τρίπολης: Διακήρυξη δημοπρασίας εκμίσθωσης ακινήτου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ακινήτου: «Πλατεία Κοινότητας Κανδήλας», για την πραγματοποίηση παραδοσιακού πανηγυριού από 14-08-2024 έως 15-08-2024

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981 (ΦΕΚ 77/Α’/1981), «Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενεργείας δημοπρασιών δι’ εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 2. τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α’/2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
 3. τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Β’/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
 4. Τη με αριθμό 172/2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ : ΨΙ06ΩΗΡ-5Σ2),
 5. Τη με αριθμό 364/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής (ΑΔΑ : Ψ45ΤΩΗΡ-Β34), με την οποία καθορίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας,

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

ότι εκτίθεται σε πλειοδοτική δημόσια δημοπρασία η εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου “Πλατεία Κοινότητας Κανδήλας” για την πραγματοποίηση παραδοσιακού πανηγυριού από 14-08-2024 έως 15-08-2024.

Οι όροι της διακήρυξης, σύμφωνα με τους οποίους η επιτροπή θα ενεργήσει τη δημοπρασία, είναι οι εξής :

 • Το μίσθιο είναι η Πλατεία Κοινότητας Κανδήλας Δήμου Τρίπολης, επιφάνειας 1.450 τ.μ., εξαιρούμενης της ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών επιφάνειας 116,87 τ.μ., σύμφωνα με το συνημμένο σκαρίφημα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Υ.Δ.

Η χρήση του μισθίου είναι αποκλειστικά και μόνο για την πραγματοποίηση παραδοσιακού πανηγυριού επ’ αφορμής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου.

Η μίσθωση του ακινήτου δεν αναιρεί την έννοια της πλατείας, δηλαδή του χώρου κοινής χρήσης.

 • Η μίσθωση ισχύει για δύο (2) μόνο ημέρες, από 14-08-2024 έως 15-08-2024.
 • Ελάχιστος όρος προσφοράς για τη μίσθωση του πιο πάνω αναφερομένου ακινήτου, ορίζονται τα εκατόν πενήντα ΕΥΡΩ (150,00€). H διαφορά, μεταξύ των προσφερόμενων ποσών κατά την ώρα της δημοπρασίας, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των είκοσι ΕΥΡΩ (20,00€) και θα είναι πάντα ακέραιος αριθμός σε ύψος δεκάδας τουλάχιστον.
 • Το μίσθωμα, που θα επιτευχθεί στη δημοπρασία, μετά του αναλογούντος χαρτοσήμου (3,6%), θα καταβληθεί με την υπογραφή του συμφωνητικού μίσθωσης, στο Τμήμα Ταμείου του Δήμου Τρίπολης ή σε Τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου Τρίπολης, που θα δοθεί στον μισθωτή από το Τμήμα Ταμείου.
 • Η συμμετοχή στον πλειστηριασμό προϋποθέτει :

α) ότι ο ενδιαφερόμενος επισκέφτηκε το υπό εκμίσθωση ακίνητο και έχει πλήρη γνώση της καταστάσεως στην οποία αυτό ευρίσκεται και

β) ότι ο ενδιαφερόμενος έλαβε πλήρη γνώση των όρων της παρούσης διακηρύξεως, τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

 • Για να συμμετάσχει κάποιος στη δημοπρασία, πρέπει να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή και να προσκομίσει πρόσφατες βεβαιώσεις και πιστοποιητικά περί μη οφειλής (έκδοσης όχι μεγαλύτερης των δέκα πέντε (15) ημερών πριν την ημερομηνία της δημοπρασίας), ως κάτωθι:

Α) Τα φυσικά πρόσωπα:

1) Βεβαιώσεις περί μη οφειλής, από:

α) το Τμήμα Ταμείου του Δήμου Τρίπολης,

β) τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τριπόλεως (Δ.Ε.Υ.Α.Τ.),

γ) από το Τμήμα Ταμείου του Δήμου της έδρας δραστηριότητας του (σε περίπτωση που δεν έχει έδρα στο Δήμο Τρίπολης).

2) Φορολογική Ενημερότητα και Δήμος Τρίπολης: Διακήρυξη δημοπρασίας εκμίσθωσης ακινήτου

3) Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι ενήμεροι προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν εισφορές Κοινωνικής Ασφάλισης (κύριας) κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Το πιστοποιητικό αφορά όλα τα ταμεία στα οποία καταβάλλονται εισφορές από τον εργοδότη, για όλους τους απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συμμετέχοντος, συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών και των διοικούντων, που είναι ασφαλισμένοι σε διαφορετικούς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι μόνο τους ασφαλισμένους στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.). Σε κάθε περίπτωση, ο οργανισμός κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο είναι ασφαλισμένος κάθε απασχολούμενος στην επιχείρηση του συμμετέχοντος, συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών και των διοικούντων (δηλαδή των μελών του Δ.Σ. για την Α.Ε., του Διαχειριστή των Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε., όλων των εταίρων για τις Ο.Ε. και Ε.Ε.), θα προκύπτει κατά κανόνα: α) από το καταστατικό (για τους εργοδότες και τους διοικούντες) και β) από κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα, στην οποία θα εμφαίνεται ο ασφαλιστικός οργανισμός που είναι ασφαλισμένος ο κάθε απασχολούμενος στην επιχείρηση ή τυχόν ισοδύναμα έγγραφα κάθε επιχείρησης, ανάλογα με την χώρα στην οποία έχει την έδρα της. Σε περίπτωση που η κατάσταση προσωπικού σε κάποια χώρα δεν θεωρείται από αρμόδια αρχή, τότε ο συμμετέχων πρέπει να υποβάλλει μαζί με την κατάσταση προσωπικού και την ένορκη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή όποιας άλλης αρμόδιας αρχής της χώρας που έχει την έδρα της η επιχείρηση, με την οποία θα βεβαιώνεται το περιεχόμενο της κατάστασης προσωπικού. Σε χώρες που δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση, αυτή μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση.

Β) Τα νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά:

 • δικαιολογητικά σύστασης και εκπροσώπησης
 • επικυρωμένο πρακτικό για τη συμμετοχή στη συγκεκριμένη δημοπρασία και
 • τα δικαιολογητικά που αναφέρθηκαν ανωτέρω για τα φυσικά πρόσωπα, τόσο για την εταιρεία όσο και για τους διοικούντες αυτής (δηλαδή των μελών του Δ.Σ. για την Α.Ε., του Διαχειριστή των Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε., όλων των εταίρων για τις Ο.Ε. και Ε.Ε.),

Γ) Τα ίδια δικαιολογητικά απαιτούνται και για τον εγγυητή (τόσο αυτών για τη συμμετοχή στη δημοπρασία και την υπογραφή των πρακτικών αυτής, όσο και αυτών για την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου).

Σε κάθε περίπτωση αυτός που πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει ρητά στην επιτροπή της δημοπρασίας και μάλιστα πριν από την έναρξη αυτής, παρουσιάζοντας και αποκλειστικά Ειδικό Συμβολαιογραφικό Πληρεξούσιο, διαφορετικά θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.

 • Για να συμμετάσχει κάποιος στη δημοπρασία πρέπει, για να γίνει δεκτός σ’ αυτή, να καταθέσει εγγύηση συμμετοχής ποσού δεκαπέντε ΕΥΡΩ (15,00€), η οποία θα αναφέρει ότι αφορά «για τη συμμετοχή στη δημόσια φανερή πλειοδοτική δημοπρασία εκμίσθωσης της “Πλατείας Κοινότητας Κανδήλας” για την πραγματοποίηση παραδοσιακού πανηγυριού από 14-08-2024 έως 15-08-2024, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 364/11-06-2024 Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής».

Ως εγγύηση μπορεί να προσκομιστεί είτε (α) γραμμάτιο παρακαταθήκης από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων είτε (β) εγγυητική επιστολή τράπεζας αναγνωρισμένης στην Ελλάδα.

Μετά το πέρας του διαγωνισμού, θα επιστραφούν οι εγγυήσεις συμμετοχής, πλην αυτής του πλειοδοτούντος, η οποία θα κρατηθεί μέχρι της υπογραφής της σύμβασης.

Η εγγύηση αυτή μπορεί να παραμείνει και ως εγγύηση για την καλή εκτέλεση των όρων της μίσθωσης, εφόσον έχει αναγραφεί σε αυτή η διατύπωση «για τη συμμετοχή στη δημόσια φανερή πλειοδοτική δημοπρασία και την καλή εκτέλεση των όρων της μίσθωσης της “Πλατείας Κοινότητας Κανδήλας” για την πραγματοποίηση παραδοσιακού πανηγυριού από 14-08-2024 έως 15-08-2024, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 364/11-06-2024 Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής» και

Η χρηματική εγγύηση που αφορά στην καλή εκτέλεση των όρων της μίσθωσης θα εκπίπτει αυτοδικαίως υπέρ του Δήμου Τρίπολης:

εάν η μίσθωση διαλυθεί πρόωρα από οποιαδήποτε αιτία οφειλομένη σε υπαιτιότητα του μισθωτή ή

σε περίπτωση που κατά τη λήξη της μίσθωσης και την αποχώρηση του μισθωτή από το μίσθιο, παραμείνει αυτός οφειλέτης οποιασδήποτε οφειλής του από τη μίσθωση.

 • Ο πλειοδότης που θα αναδειχθεί μισθωτής, οφείλει, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν, του αποτελέσματος της δημοπρασίας να προσέλθει στο Τμήμα Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Τρίπολης για να υπογράψει το συμφωνητικό εκμίσθωσης που θα συνταχθεί, μαζί με αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος και θα προσυπογράψει το συμφωνητικό μίσθωσης.

Σε περίπτωση που ο εγγυητής ο οποίος θα προσυπογράψει το συμφωνητικό μίσθωσης είναι άλλος από αυτόν που εμφανίστηκε στη διαδικασία της δημοπρασίας, τότε θα πρέπει να προσκομίσει και αυτός τα οριζόμενα στον 6ο όρο δικαιολογητικά.

Στην περίπτωση που πλειοδότης είναι νομικό πρόσωπο θα λαμβάνεται και η προσωπική εγγύηση του εκπροσώπου αυτού. Δήμος Τρίπολης: Διακήρυξη δημοπρασίας εκμίσθωσης ακινήτου

Σε περίπτωση που αυτός που θα αναδειχθεί μισθωτής αθετήσει την υποχρέωση του για την υπογραφή των συμφωνητικών μίσθωσης εντός της παραπάνω προθεσμίας ή αν παραλείψει να καταθέσει την εγγύηση που αναγράφεται στον 7ο όρο αυτής της διακήρυξης, ενεργείται αναπλειστηριασμός σε βάρος του τελευταίου πλειοδότη, τον οποίο βαρύνει κάθε επί έλαττον διαφορά του μισθώματος, η οποία εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Νόμου «περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων». Η επί πλέον διαφορά που θα προκύψει κατά τον αναπλειστηριασμό, παραμένει προς όφελος του Δήμου Τρίπολης.

Εάν ο πλειοδότης με τον εγγυητή του αρνηθούν να υπογράψουν τα πρακτικά της δημοπρασίας, τότε το μίσθωμα συμψηφίζεται με την κατά τον όρο 7ο εγγύηση συμμετοχής, η οποία καταπίπτει υπέρ του Δήμου Τρίπολης.

Ο μισθωτής δεν απαλλάσσεται από την πληρωμή του ενοικίου, αν δεν έκανε χρήση του μισθίου χωρίς υπαιτιότητα του Δήμου Τρίπολης.

Ο μισθωτής δεν έχει δικαίωμα μείωσης του μισθώματος για βλάβη από θεομηνία ή άλλη οποιαδήποτε αιτία που τυχόν θα επέλθει μετά την κατακύρωση.

Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να διατηρεί το μίσθιο σε καλή κατάσταση από κάθε άποψη (μεταξύ των οποίων και της υγιεινής και της καθαριότητας, είναι υπεύθυνος για κάθε βλάβη ή φθορά και δεν μπορεί να επιφέρει ουσιώδεις αλλοιώσεις στο μίσθιο, ούτε να ενεργήσει σε αυτό μεταρρυθμίσεις που μεταβάλλουν την αρχική του σύσταση, ούτε να το χρησιμοποιήσει για σκοπό διαφορετικό, χωρίς την έγκριση του Δήμου Τρίπολης.

Στον μισθωτή απαγορεύεται:

α) να εναποθέτει στο μίσθιο αντικείμενα, γενικά άσχετα με τον προορισμό του και τα οποία μπορούν να προξενήσουν σε αυτό βλάβη ή κίνδυνο πυρκαϊάς. Σχετικά πάντως με αυτές τις ενέργειες, παραμένει οπωσδήποτε ακέραια η ευθύνη του μισθωτού, ο οποίος μάλιστα βαρύνεται με την απόδειξη ότι δεν είναι υπαίτιος,

β) οποιαδήποτε πράξη, παράλειψη ή ενέργεια που αντιβαίνει στις ισχύουσες αστυνομικές και λοιπές διατάξεις του νόμου,

γ) να ενεργεί στο μίσθιο επισκευές, μεταρρυθμίσεις ή προσθήκες, έστω και αν είναι αναγκαίες, χωρίς την προηγούμενη άδεια του εκμισθωτή και την τυχόν απαιτούμενη από τον Νόμο άδεια αρχών.

δ) να αφαιρέσει κατά τη λήξη της μισθώσεως και την αποχώρησή του από το μίσθιο, οποιαδήποτε προσθήκη έχει κάνει, έστω και πολυτελή, έστω και κατά παράβαση της προηγούμενης παραγράφου

ε) να εναποθέτει οτιδήποτε στην ελεύθερη ζώνη όδευσης πεζών επιφάνειας 116,87 τ.μ., σύμφωνα με το συνημμένο σκαρίφημα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Υ.Δ

Εν πάση όμως περιπτώσει, ο εκμισθωτής διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την επαναφορά των πραγμάτων στην προτέρα τους κατάσταση, με επιμέλεια και δαπάνες του μισθωτού.

 • Ο μισθωτής οφείλει να φροντίσει για τη διατήρηση της κατοχής του μισθίου και να αποκρούει κάθε καταπάτησή του, έχοντας όλες τις αγωγές του εκμισθωτή.
 • Ο εκμισθωτής δεν ευθύνεται απέναντι στον μισθωτή για την πραγματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το ενοικιαζόμενο ακίνητο, ούτε υποχρεώνεται από τον λόγο αυτό στην επιστροφή ή στη μείωση του μισθώματος, ούτε στη λύση της μίσθωσης.
 • Ο εκμισθωτής δεν θα κάνει δεκτό κανένα αίτημα μείωσης του μισθώματος, παρά μόνο εάν ισχύσουν ειδικές συνθήκες και σχετικές νομοθετικές διατάξεις. Συνεπώς με την υπογραφή της μίσθωσης ο μισθωτής παραιτείται του ως άνω δικαιώματος.
 • Ο εκμισθωτής δικαιούται να προβαίνει οποτεδήποτε σε επιθεώρηση του μισθίου. Ο έλεγχος θα γίνεται με τρόπο που δεν θα προσβάλλεται ο μισθωτής.
 • Ο εκμισθωτής δεν υποχρεώνεται να κάνει οποιαδήποτε επισκευή του μισθίου, έστω και αναγκαία. Κάθε επισκευή ή προσθήκη στο μίσθιο, όπως και οποιαδήποτε άλλη εγκατάσταση που θα γίνει από τον μισθωτή, περιέρχεται στην κυριότητα του Δήμου Τρίπολης μετά τη λήξη ή τη διάλυση της μίσθωσης, χωρίς καμία απολύτως αποζημίωση του μισθωτή, ο οποίος δεν δικαιούται να αφαιρέσει τα οικοδομικά υλικά.
 • Ο εκμισθωτής διατηρεί το δικαίωμα να εκτελεί έργα στον ενοικιαζόμενο χώρο, χωρίς να δημιουργείται κάποια αξίωση από το μισθωτή σε βάρος του Δήμου. Ο Δήμος όμως, θα φροντίζει να ενημερώνει έγκαιρα τον μισθωτή (τουλάχιστον ένα μηνά νωρίτερα).
 • Κάθε παράβαση των όρων αυτής της διακήρυξης ή έστω και ενός από αυτούς, συνεπάγεται την κατάπτωση της κατατεθειμένης εγγύησης του 7ου όρου αυτής της διακήρυξης και την καταβολή στον Δήμο Τρίπολης από τον μισθωτή και τον εγγυητή του, αποζημίωσης που καθορίζεται με την δικαστική οδό.
 • Η κατά τον 7ο όρο χρηματική εγγύηση επιστρέφεται ατόκως στον μισθωτή, μετά τη λήξη της μίσθωσης και την εκπλήρωση όλων ανεξαιρέτως των υποχρεώσεων του μισθωτή που απορρέουν από την μίσθωση.
 • Ο εγγυητής είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρον συνυπεύθυνος με τον μισθωτή, για όλες τις υποχρεώσεις του, στερούμενος του ευεργετήματος της διζήσεως και της διαιρέσεως.
 • Τα κηρύκεια δικαιώματα, τα τέλη και τα τυχόν λοιπά έξοδα του μισθωτηρίου συμβολαίου (αμοιβές δικηγόρων, συμβολαιογράφου κλπ), βαρύνουν μονομερώς αυτόν που θα αναδειχθεί τελευταίος πλειοδότης.
 • Παρατυπία της δημοπρασίας δεν παράγει κανένα δικαίωμα υπέρ του μισθωτή ή του πλειοδότη.
 • Τα στοιχεία του συμφωνητικού μίσθωσης, υποβάλλονται από τον εκμισθωτή, ηλεκτρονικά στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, εντός 30 ημερών από την υπογραφή του.
 • Η έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας απόκειται στη Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Τρίπολης.
 • Η δημοπρασία θα είναι φανερή πλειοδοτική, ενώπιον της κατά Νόμο Επιτροπής.
 • Η δημοπρασία θα είναι φανερή πλειοδοτική και θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Τρίπολης, στη Διεύθυνση Λαγοπάτη 45 και Αταλάντης (1ος όροφος, αίθουσα συσκέψεων), την 26η του μήνα Ιουνίου, του έτους 2024, ημέρα Τετάρτη, ενώπιον της κατά Νόμο αρμόδιας Επιτροπής.

Ώρα έναρξης αποδοχής προσφορών: 13:00 μ.μ. Δήμος Τρίπολης: Διακήρυξη δημοπρασίας εκμίσθωσης ακινήτου

Ώρα λήξης αποδοχής προσφορών: 14:00 μ.μ.

Στην περίπτωση που η δημοπρασία αποβεί άκαρπη, για οποιοδήποτε λόγο, θα επαναληφθεί μετά από δύο εβδομάδες από την αρχική δημοπρασία, την ίδια ημέρα, την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο.

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Τμήμα Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας, στη Διεύθυνση Λαγοπάτη 45 και Αταλάντης, (4ος όροφος), τηλ.: 2713-600459.

Ο Δήμαρχος Τρίπολης
Κωνσταντίνος Τζιούμης

Related posts

Εκδηλώσεις για την 80η Επέτειο του Ολοκαυτώματος της Βλαχέρνας

Arcadia Spot NG

Επιτυχής ολοκλήρωση της επίσκεψης στο Farnese της Ιταλίας στο πλαίσιο του έργου PRO.GRE.S.S.

Arcadia Spot NG

Ανακοίνωση για την 5η κατασκηνωτική περίοδο

Arcadia Spot NG

Leave a Comment