Δήμος Β. Κυνουρίας Επικαιρότητα

Ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσίας: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023»

Η ΔΕΥΑ Βόρειας Κυνουρίας προκηρύσσει Ανοιχτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για
την ανάθεση της υπηρεσίας: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023».
Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις Διατάξεις του Ν.4412/2016, «Δημόσιες Συμβάσεις
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών».
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός, ανέρχεται στο ποσό των 92.566,00 ευρώ (με Φ.Π.Α. 24 %) και η
εν λόγω σύμβαση θα βαρύνει την με Κ.Α.: 00-6298.273 σχετική πίστωση του τακτικού
προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2023.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις προσφορές τους ηλεκτρονικά, μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., μέχρι την καταληκτική
ημερομηνία 10/02/2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.
Επισυνάπτονται η περίληψη της διακήρυξης και η αναλυτική διακήρυξη.

Η Πρόεδρος
της ΔΕΥΑ Βόρειας Κυνουρίας

Αναγνωστάκου Χριστίνα

Related posts

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΙΑΝΝΗ

Arcadia Spot GZ

Βλάβη στο δίκτυο ύδρευσης Παράλιου Άστρους

Arcadia Spot FG

Ανεπάρκεια ύδατος στο Παράλιο Άστρος

ArcadiaSpot Team

Leave a Comment