Δήμος Τρίπολης Επικαιρότητα Τοπικά Νέα

Περίληψη διακήρυξης για τη στέγαση των Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Τρίπολης

Ευχαριστίες ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ Δήμου Τρίπολης προς το 3ο Σύστημα Προσκόπων Τρίπολης και τον Εμπορικό Σύλλογο

Περίληψη διακήρυξης για τη στέγαση των Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Τρίπολης

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Τη διενέργεια μειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου, εντός της Κοινότητας Τρίπολης, για τη στέγαση των Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Τρίπολης και καλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης, ήτοι μέχρι 03-07-2024.

Το κάθε προσφερόμενο ακίνητο πρέπει απαραιτήτως να βρίσκεται εντός της Κοινότητας Τρίπολης και να πληροί τις κάτωθι προϋποθέσεις :

  • να είναι για χρήση γραφείων και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, συνολικής επιφάνειας από 2.900 τμ έως 3.000 τμ, πλέον κοινόχρηστων χώρων επιφάνειας από 600 τμ έως 700 τμ και

και

  • σε υπόγειο, έως 2 στάθμες, για χρήση χώρων στάθμευσης και διαμόρφωσης αποθηκευτικών χώρων, συνολικής επιφάνειας από 1.800 τμ έως 1.860 τμ,

σύμφωνα με τα οριζόμενα του Κτιριοδομικού Κανονισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι που είναι ιδιοκτήτες κατάλληλων ακινήτων πρέπει να καταθέσουν έγγραφη πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης, ήτοι μέχρι τις 03-07-2024.

Οι προσφορές ενδιαφέροντος (όχι οικονομικές) κατατίθενται εντός σφραγισμένου φακέλου στο Πρωτόκολλο του Δήμου Τρίπολης (Λαγοπάτη 45, Τρίπολη), προς τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών/Τμήμα Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας.

Η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (περιλαμβάνεται στην τελευταία σελίδα της διακήρυξης), η οποία κατατίθεται εκτός του σφραγισμένου φακέλου της προσφοράς, πρέπει να αναγράφει τη λεπτομερή περιγραφή του προσφερομένου ακινήτου, τη θέση στην οποία αυτό βρίσκεται (συμπληρώνεται στο έντυπο της αίτησης). Εντός του σφραγισμένου φακέλου θα περιλαμβάνονται δύο (2) υποφάκελοι με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά όπως αυτά αναγράφονται στην υπ’ αριθ. 19030/2024 διακήρυξη.

Στον φάκελο που περιλαμβάνει την προσφορά της αίτησης (Φάση Α’) υποχρεωτικά πρέπει να αναγράφονται τα εξής στοιχεία:

  • Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα – συμμετέχοντος (επωνυμία, ΑΦΜ, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας κτλ) και περιλαμβάνει, την προσφορά – εκδήλωση ενδιαφέροντος (σχέδιο του σχετικού εντύπου βρίσκεται στο Παράρτημα.
  • Τον πλήρη τίτλο της υπηρεσίας που διενεργεί την δημοπρασία, ως αναφέρεται στη Διακήρυξη.
  • ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ.
  • Τον τίτλο «ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ μίσθωσης ακινήτου, εντός της Κοινοτητας Τρίπολης, για τη στέγαση των Διοικητικών Υπηρεσιών του Δημου Τρίπολης» και
  • Τον αριθμό πρωτοκόλλου της Διακήρυξης.

Πληροφορίες για τη δημοπρασία θα παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Τμήμα Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Τρίπολης, στη διεύθυνση Λαγοπάτη 45, (4ος όροφος), τηλ.: 2713-600459/474.

Αντίγραφο της διακήρυξης θα χορηγείται στους ενδιαφερόμενους στην παραπάνω διεύθυνση, καθώς και από την ιστοσελίδα του Δήμου Τρίπολης https://www.tripolis.gr.

Ο Δήμαρχος ΤρίποληςΚωνσταντίνος Τζιούμης

Related posts

Εκδηλώσεις για την 80η Επέτειο του Ολοκαυτώματος της Βλαχέρνας

Arcadia Spot NG

Επιτυχής ολοκλήρωση της επίσκεψης στο Farnese της Ιταλίας στο πλαίσιο του έργου PRO.GRE.S.S.

Arcadia Spot NG

Ανακοίνωση για την 5η κατασκηνωτική περίοδο

Arcadia Spot NG

Leave a Comment