Επικαιρότητα Οικονομία

Παρέμβαση ΠΕΣΠ για την τροποποίηση προκήρυξης της δράσης“Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου”

enisxusi-epixeiriseon-peloponnisos_01

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση προκήρυξης για τη δράση 3.a.4 “Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου” στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014-2020»


Σύμφωνα με την Απόφαση 3101/02-10-2020 του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου και Την προκήρυξη της Δράσης “Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου”, στο άρθρο 4. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ αναφέρεται:

«Επισημαίνεται ότι αποδεκτές είναι μόνο οι αιτήσεις των επιχειρήσεων που:
α) Έχουν υποβάλλει την δήλωση φορολογίας εισοδήματος για την χρήση του 2019 εμπρόθεσμα σύμφωνα με την φορολογική νομοθεσία και
β) Θα συμπληρώσουν τα ποσά των προαναφερθέντων πεδίων με τα στοιχεία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (φορολογικό έντυπο Ε3 χρήσης 2019) που έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα σύμφωνα με την φορολογική νομοθεσία»

Ο παραπάνω όρος συμμετοχής δεν πληρείται από οντότητες των οποίων η διαχειριστική χρήση 2019 λήγει την 30 Ιουνίου 2020.
Οι οντότητες αυτές υποχρεούται να υποβάλλουν τις προβλεπόμενες δηλώσεις εισοδήματος για την χρήση 2019 (Διαχειριστή περίοδος 01/07/2019-30/06/2020) μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2020.
Οι οντότητες αυτές προκειμένου να έχουν δικαίωμα συμμετοχής θα πρέπει να υποβάλλουν τις Δηλώσεις Εισοδήματος μέχρι την 31 Οκτωβρίου 2020 με συνέπεια να επιβαρυνθούν οι ταμειακές ροές των μηνών Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2020 με τα ποσά του φόρου που θα ήταν απαιτητά από τον Ιανουάριο του 2021 και μετά.

Η δυνατότητα αυτή, λόγω της πανδημίας και της μείωσης των ακαθαρίστων εσόδων που επέφερε στις επιχειρήσεις, καθίσταται απαγορευτική για τις οντότητες αυτές, και κατά συνέπεια ο αποκλεισμός τους από τη συμμετοχή στην προκηρυχθείσα Δράση.

Ακόμη στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» αναφέρεται ως δικαιολογητικό συμμετοχής:
«7 .Οικονομικά στοιχεία – Έντυπο Ε3 με αριθμό Δήλωσης (ηλεκτρονική υποβολή) για την διαχειριστική χρήση του έτους 2019 που προηγείται του έτους υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.»
Το παραπάνω δικαιολογητικό συμμετοχής δεν μπορεί να υποβληθεί από οντότητες των οποίων η διαχειριστική χρήση 2019 λήγει την 30 Ιουνίου 2020.
Οι οντότητες αυτές υποχρεούται να υποβάλλουν τις προβλεπόμενες δηλώσεις εισοδήματος και το Έντυπο Ε3 μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2020.
Για τους λόγους αυτούς και επειδή οι οντότητες των οποίων η διαχειριστική χρήση του 2019 λήγει την 30 Ιουνίου 2020 τηρούν σύμφωνα με τα οριζόμενα από τον Ν4308/2014 διπλογραφικά βιβλία και οι λογιστικές τους καταστάσεις υπογράφονται υποχρεωτικά από αδειούχο Λογιστή.

Για τους παραπάνω λόγους ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ:

Ι. Την τροποποίηση των σχετικών παραγράφων του άρθρου 5 όπως παρακάτω:
Επισημαίνεται ότι αποδεκτές είναι μόνο οι αιτήσεις των επιχειρήσεων που:
α) Έχουν υποβάλλει την δήλωση φορολογίας εισοδήματος για την χρήση του 2019 εμπρόθεσμα σύμφωνα με την φορολογική νομοθεσία για τις οντότητες των οποίων η Διαχειριστική χρήση λήγει την 31 Δεκεμβρίου 2019 και να έχουν υποβάλλει την δήλωση φορολογίας εισοδήματος για την χρήση του 2018 εμπρόθεσμα σύμφωνα με την φορολογική νομοθεσία για τις οντότητες των οποίων η Διαχειριστική χρήση λήγει την 30 Ιουνίου 2020
β) Θα συμπληρώσουν τα ποσά των προαναφερθέντων πεδίων με τα στοιχεία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (φορολογικό έντυπο Ε3 χρήσης 2019) που έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα σύμφωνα με την φορολογική νομοθεσία για τις οντότητες των οποίων η Διαχειριστική χρήση λήγει την 31 Δεκεμβρίου 2019 και
γ) Θα συμπληρώσουν τα ποσά των προαναφερθέντων πεδίων με τα στοιχεία του Ισοζυγίου Γενικού Αναλυτικών Καθολικών χρήσης 2019 που φέρει την υπογραφή του υπεύθυνου Αδειούχου Λογιστή για τις οντότητες των οποίων η Διαχειριστική χρήση λήγει την 30 Ιουνίου 2020

ΙΙ. Η παράγραφος 7 του Παραρτήματος να τροποποιηθεί όπως παρακάτω:

  1. Οικονομικά στοιχεία –
    Ι. Έντυπο Ε3 με αριθμό Δήλωσης (ηλεκτρονική υποβολή) για την διαχειριστική χρήση του έτους 2019 που προηγείται του έτους υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης και έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2019.

ΙΙ. Ισοζύγιο Γενικού Αναλυτικών Καθολικών σε τριτοβάθμια ανάλυση της διαχειριστικής χρήσης του έτους 2019 που προηγείται του έτους υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης και έληξε την 30 Ιουνίου 2020, υπογεγραμμένο από τον αδειούχο Λογιστή της οντότητας.

Για το Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο
Πελοποννήσου
Ο Πρόεδρος

Ιωάννης Παναρίτης

Related posts

ΠΕΣΠ: Παρέμβαση στον Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων για Διόρθωση Δαπάνης / Αύξηση Ισχύος στην Προκήρυξη Δέσμης Δράσεων “Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ”

ArcadiaSpot Team

Νέος Πρόεδρος του ΠΕΣΠ ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αρκαδίας Γιάννης Τρουπής

ArcadiaSpot Team

Συνεδρίαση του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Πελοποννήσου

#omada_Arcadia_Spot*

Leave a Comment