Επικαιρότητα Παιδεία

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Δημόσια Διοίκηση και Ψηφιακός Μετασχηματισμός”

panepistimio_peloponnisou

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Δημόσια Διοίκηση και τον
Ψηφιακό Μετασχηματισμό» το οποίο εγκρίθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και
Θρησκευμάτων με το Φ.5439/20.10.2022τ.Β’ του Τμήματος Διοικητικής
Επιστήμης & Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου προκηρύσσει για
το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 εξήντα (60) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών. Το
Πρόγραμμα απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην
«Δημόσια Διοίκηση και στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό» ( Public Management
and Digital Transformation). Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του
τίτλου ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα και απαιτείται η παρακολούθηση και επιτυχής
εξέταση σε επτά (7) υποχρεωτικά μαθήματα και ένα (1) επιλογής κατά τη
διάρκεια δύο διδακτικών εξαμήνων, καθώς και η εκπόνηση διπλωματικής
εργασίας που πραγματοποιείται κατά το τελευταίο εξάμηνο του προγράμματος.
Ένα μεγάλο μέρος των διαλέξεων πραγματοποιούνται και από απόσταση και σε
πραγματικό χρόνο και διδάσκονται Παρασκευή και Σάββατο.
Πίνακας μαθημάτων ανά εξάμηνο:

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣECTS
A1Ψηφιακές Υπηρεσίες κι
εφαρμογές στο δημόσιο
τομέα
Υποχρεωτικό Μάθημα8
A2Διοίκηση Ολικής ποιότητας
στη Δημόσια Διοίκηση
Υποχρεωτικό Μάθημα7
A3Ποσοτικές μέθοδοι και
μεθοδολογία έρευνας
Υποχρεωτικό Μάθημα8
A4Διαχείριση
Χρηματοοικονομικών πόρων
στον δημόσιο τομέα
Υποχρεωτικό Μάθημα7
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α ́ ΕΞΑΜΗΝΟΥ30
Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣECTS
Β1Στρατηγική Διοίκηση και
Οργανωσιακές αλλαγές στον
δημόσιο τομέα
Υποχρεωτικό Μάθημα8
Β2Δημόσιες επιχειρήσεις και
καινοτομία
Υποχρεωτικό Μάθημα7
Β3Πληροφοριακά συστήματα
στο δημόσιο τομέα και
ηλεκτρονική διακυβέρνηση
Υποχρεωτικό Μάθημα8
Β4Μάθημα επιλογής*Μάθημα Επιλογής7
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ30
Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣECTS
Γ1ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΥποχρεωτικό Μάθημα30
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ30

Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων είναι η Ελληνική.
Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι
πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων Α.Ε.Ι. (Πανεπιστήμια ή πρώην Τεχνολογικά
Ιδρύματα) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της
αλλοδαπής.
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι
υποψήφιοι είναι:

 1. Υπογεγραμμένη αίτηση υποψηφιότητας (επισυνάπτεται)
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 3. Αντίγραφα προπτυχιακών τίτλων σπουδών. Οι κάτοχοι προπτυχιακών
  τίτλων σπουδών της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την αναγνώριση
  τίτλου τους από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
 4. Αντίγραφα μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών. Οι κάτοχοι μεταπτυχιακών
  τίτλων σπουδών της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την αναγνώριση
  τίτλου τους από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (εάν υπάρχουν)
 5. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
 6. Φωτοτυπία δύο όψεων, της αστυνομικής ταυτότητας του υποψηφίου
 7. Δύο (2) φωτογραφίες
 8. Συστατική επιστολή (προαιρετικά)
 9. Αποδεικτικά τουλάχιστον καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας που είναι
  αποδεκτά από το ΑΣΕΠ
  (https://www.asep.gr/guide/1E_2020/englishproof.html).
  Η Επιτροπή Αξιολόγησης βαθμολογεί τον/την κάθε υποψήφιο/α με βάση
  συγκεκριμένο αλγόριθμο και τον/την καλεί για συνέντευξη ώστε να σχηματίσει
  πληρέστερη και ολοκληρωμένη άποψη.
  Για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
  προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων, ύψους 3.300 €. Επίσης, προβλέπεται η
  απαλλαγή από τα δίδακτρα σε επιτυχόντες οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις
  του Φ. 4899/16.09.2022τ.Β’. Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα γίνονται δεκτές από
  τη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Γραμματεία Π.Μ.Σ.
  στην «Δημόσια Διοίκηση και Ψηφιακός Μετασχηματισμός» του Τμήματος
  Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας, Θέση Σέχι, Πρώην Τέταρτο Πεδίο Βολής,
  Τρίπολη, Τ.Κ. 22100, τηλ.2710230139, e-mail: det@uop.gr μέχρι τις 31
  Ιουλίου 2023 (σφραγίδα ταχυδρομείου).

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ στην

« Δημόσια Διοίκηση και τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό»

Καθηγητής
Κριεμάδης Αθανάσιος

Related posts

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου : Σεμινάριο Business Plan

Arcadia Spot KP

Tripoli City Hotel : Νέες εστίες του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Arcadia Spot GZ

Κώστας Τζιούμης: “Αξιοποιούμε το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου για να γίνουμε καλύτεροι”

Arcadia Spot GZ

Leave a Comment