Δήμος Ν. Κυνουρίας Ελλάδα Επικαιρότητα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΕΡΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

Ακαθάριστα οικόπεδα: Τι πρέπει να δηλώσουν οι ιδιοκτήτες στην πλατφόρμα και πότε

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΕΡΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Υποχρέωση καθαρισμού οικοπέδων και υποβολής σχετικής υπεύθυνης Δήλωσης στο ΕΜΤΜΠΠ

Ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας ενημερώνει τους ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές, μισθωτές ή υπομισθωτές οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός των διοικητικών του ορίων, σχετικά με την υποχρέωσή τους να καθαρίσουν τους προαναφερόμενους χώρους, εν μέσω της αντιπυρικής περιόδου (1 Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου), αλλά και το νέο νόμο που προβλέπει την υποχρέωση υποβολής υπεύθυνης δήλωσης καθαρισμού στο Εθνικό Μητρώο Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας.


Σύμφωνα με την υπ’ Αριθμό 20/2024 Πυροσβεστική Διάταξη και την ΥΑ 660/2024 (ΦΕΚ Τεύχος Β 2792/16.05.2024) με θέμα: «Καθορισμός ειδικότερων τεχνικών και λεπτομερειακών θεμάτων σχετικά με τη λειτουργία του Μητρώου Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας Ιδιοκτησιών του άρθρου 31 του ν. 5075/2023 (Α’ 206)», οι ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές, μισθωτές ή υπομισθωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, είναι υποχρεωμένοι έως τις 31 Μαΐου του 2024 να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση στη νέα πλατφόρμα, ως προς την εκπλήρωση των υποχρεώσεων πυροπροστασίας των ιδιοκτησιών τους.


Ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας εφιστά την προσοχή των πολιτών, καθώς, σύμφωνα με τις νέες διατάξεις, προβλέπεται πρόστιμο ακόμα όταν ένα οικόπεδο έχει καθαριστεί, χωρίς να έχει δηλωθεί πλατφόρμα.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις νέες διατάξεις:
Υπόχρεοι δήλωσης ακινήτων στη συγκεκριμένη εφαρμογής είναι ιδιοκτήτες, επικαρπωτές, μισθωτές, υπομισθωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται:
i) σε περιοχές εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων,
ii) σε περιοχές εντός ορίων οικισμών, χωρίς εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο,

iii) σε εκτάσεις εντός ακτίνας εκατό (100) μέτρων από τα όρια των περ.
i) και ii), κατόπιν ενημέρωσης της αρμόδιας δασικής υπηρεσίας, και
iv) εκτός σχεδίου (γηπέδων με κτίσμα), για τις εκτάσεις που δεν υπάγονται στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, σύμφωνα με τον δασικό χάρτη της περιοχής και κατόπιν ενημέρωσης της αρμόδιας δασικής υπηρεσίας.
Η είσοδος του φυσικού ή νομικού προσώπου στην εφαρμογή https://akatharista.apps.gov.gr/, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), πραγματοποιείται
κατόπιν αυθεντικοποίησής του με τη χρήση των κωδικών – διαπιστευτηρίων (taxisnet) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.), σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν.
4727/2020 (Α’ 184). Μετά την είσοδό του στην εφαρμογή, ο υπόχρεος εντοπίζει το ακίνητο στον χάρτη, χρησιμοποιεί τις συντεταγμένες του ακινήτου και συμπληρώνει την υπεύθυνη δήλωση για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.


Η υπεύθυνη δήλωση του παρόντος φέρει έναν μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης σε αλφαριθμητική μορφή και σε μορφή QR code καθώς και την ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
στην οποία αναγράφεται η ακριβής ημερομηνία και ώρα. Με αυτόν τον τρόπο, ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση, που συντάχθηκε σύμφωνα με τα ανωτέρω, συνιστά έγγραφο βέβαιης χρονολογίας, τόσο στην ηλεκτρονική όσο και στην έντυπη μορφή της. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΕΡΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Ειδικότερα και μόνο για τους επικαρπωτές, μισθωτές, υπομισθωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, σύμφωνα με την παρ. 2, αυτοί εισέρχονται στην εφαρμογή και συμπληρώνουν την υπεύθυνη δήλωση,
σύμφωνα με τα κατά δήλωση στοιχεία τους και τον οικείο αριθμό ΚΑΕΚ του/των ακινήτου/των ή με τη διαδικασία εντοπισμού του ακινήτου στο χάρτη και τη χρήση των συντεταγμένων, για τα οποία είναι υπόχρεοι, χωρίς να πραγματοποιείται επαλήθευση της επικαρπίας, μίσθωσης ή υπομίσθωσης.


O Δήμος Νότιας Κυνουρίας καλεί όλους να πράξουν άμεσα τα όσα προβλέπει ο νέος νόμος, ενώ επισημαίνει πώς σε κάθε περίπτωση, ο καθαρισμός των οικοπέδων δεν είναι μόνο υποχρεωτικός βάσει νόμου, αλλά και εθνικό
καθήκον, με τη χώρα μας κάθε καλοκαίρι να χάνει πολύτιμες ανάσες και μεγάλο τμήμα του φυσικού της πλούτου από τις πυρκαγιές, κάποιες εκ των οποίων θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί εάν εκατοντάδες οικόπεδα δεν
έμεναν ακαθάριστα, με τα υλικά να λειτουργούν ως πρώτη ύλη για τη φωτιά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων στην εκπλήρωση της υποχρέωσης καθαρισμού και συντήρησης καθ’ όλη τη διάρκεια της
αντιπυρικής περιόδου, επιβάλλεται ή καταλογίζεται αντίστοιχα εξ ολοκλήρου στον/στους υπόχρεους από τον οικείο Δήμο: α) Πρόστιμο πενήντα (50) λεπτών του ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με ελάχιστο ποσό τα διακόσια
(200) ευρώ, β) Δαπάνη του αυτεπάγγελτου καθαρισμού του χώρου και απομάκρυνσης των υλικών.


Σε όσους δεν υποβάλλουν δήλωση θα επιβάλλεται πρόστιμο 1.000 ευρώ ανά συνιδιοκτήτη, δηλαδή όχι ανά οικόπεδο. Ταυτόχρονα θα θεωρείται ότι ο ιδιοκτήτης συναίνεσε να μπει ο Δήμος να καθαρίσει το οικόπεδο και να του χρεώσει τα έξοδα του καθαρισμού. Σημειωτέον ότι η Δήλωση αυτή θα πρέπει να επαναλαμβάνεται μέχρι την 30/4 κάθε επομένου έτους! Για την εξακρίβωση της συμμόρφωσης των ιδιοκτητών προβλέπονται
εντατικοί έλεγχοι από υπαλλήλους της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και των Δήμων. Εναντίον όσων δηλώσουν ψευδώς τον Απρίλιο ότι καθάρισαν τα οικόπεδά τους προβλέπεται ποινή φυλάκισης έως δύο έτη και βαρύτατο
πρόστιμο που φτάνει έως και τις 54.000 ευρώ. Επιπλέον, καθώς έχουν δημιουργηθεί ερωτήματα αναφορικά με την πρόσβαση καθώς και τη διαδικασία καταγραφής των εργασιών που απαιτούνται στο Εθνικό Μητρώο τήρησης μέτρων προληπτικής πυροπροστασίας, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν με τον
Δήμο Νότιας Κυνουρίας, μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στο info@notiakynouria.gov.gr, και στα τηλέφωνα 2757360202-215-216.


ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ:
Νέα Πυροσβεστική Διάταξη Καθορισμού Προληπτικών Μέτρων Πυροπροστασίας Οικοπέδων
Καθορισμός λειτουργίας Μητρώου Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας Ιδιοκτησιών

Related posts

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ: Άσκηση ετοιμότητας για την απομάκρυνση των πολιτών σε περίπτωση πυρκαγιάς

Arcadia Spot NG

Νέα ψηφιακή πλατφόρμα για ακαθάριστα οικόπεδα

Arcadia Spot NG

Άμεση απεμπλοκή των Ενόπλων δυνάμεων από την πυρασφάλεια των δασών

#omada_Arcadia_Spot*

Leave a Comment