Επικαιρότητα Παιδεία

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Οργάνωση και Διοίκηση
Δημοσίων Υπηρεσιών, Οργανισμών και Επιχειρήσεων» του Τμήματος Οικονομικών
Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος
2023-2024 εξήντα (60) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών. Το Πρόγραμμα απονέμει
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην «Οργάνωση και Διοίκηση
Δημοσίων Υπηρεσιών, Δημοσίων Οργανισμών και Επιχειρήσεων» (Master in Public
Management). Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του τίτλου ορίζεται σε
τρία (3) εξάμηνα και απαιτείται η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε επτά (7)
υποχρεωτικά μαθήματα και ένα (1) επιλογής κατά τη διάρκεια δύο διδακτικών
εξαμήνων, καθώς και η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας που πραγματοποιείται
κατά τους τελευταίους έξι μήνες του προγράμματος. Ένα σημαντικό μέρος των
διαλέξεων πραγματοποιούνται εξ’ αποστάσεως, και διδάσκονται Παρασκευή και
Σάββατο. Το ΠΜΣ δίνει τη δυνατότητα της απαλλαγής της διδάκτρων σύμφωνα με
την ισχύουσα νομοθεσία.


Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων είναι η Ελληνική και η Αγγλική.
Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι
πτυχιούχοι Τμημάτων Οικονομικής Κατεύθυνσης, Θετικών Επιστημών και λοιπών
Τμημάτων Α.Ε.Ι. (Πανεπιστήμια ή Τεχνολογικά Ιδρύματα) της ημεδαπής ή
αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι
είναι:

  1. Υπογεγραμμένη αίτηση υποψηφιότητας ΑΙΤΗΣΗ
  2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  3. Αντίγραφα προπτυχιακών τίτλων σπουδών.
  4. Αντίγραφα μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών.
  5. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
  6. Φωτοτυπία δύο όψεων, της αστυνομικής ταυτότητας του υποψηφίου
  7. Δύο (2) φωτογραφίες
  8. Δύο (2) συστατικές επιστολές :
  9. Αποδεικτικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας που είναι αποδεκτά από το ΑΣΕΠ (https://www.asep.gr/guide/1E_2020/englishproof.html).

Η Επιτροπή Αξιολόγησης αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος
Οικονομικών Επιστημών, βαθμολογεί τον/την κάθε υποψήφιο/α με βάση
συγκεκριμένο αλγόριθμο (https://mapm.uop.gr/diadikasia-epilogis) και τον/την καλεί για
συνέντευξη (Σεπτέμβριο) ώστε να σχηματίσει πληρέστερη και ολοκληρωμένη άποψη.


Για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών προβλέπεται
η καταβολή διδάκτρων, ύψους 3.100 €. Η καταβολή των διδάκτρων
πραγματοποιείται σε 3 δόσεις. Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα γίνονται δεκτές από τη
Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Γραμματεία Π.Μ.Σ. στην
«Οργάνωση και Διοίκηση Δημοσίων Υπηρεσιών, Οργανισμών και Επιχειρήσεων»
του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, Θέση Σέχι, πρώην τέταρτο πεδίο βολής,
Τρίπολη, Τ.Κ. 22100, τηλ.2710230128, e-mail: gian@uop.gr) μέχρι τις 31 Ιουλίου
2023 (σφραγίδα ταχυδρομείου) υπόψη κας Γιαννακοπούλου Δήμητρας ή εναλλακτικά
μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας στον παρακάτω σύνδεσμο :
https://esclass.uop.gr/epilogis/form/aitisi-pms-oddydoe-23-24


Γίνονται δεκτοί και υποψήφιοι που δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει τις σπουδές
τους, αλλά προβλέπεται να έχουν ανακηρυχθεί πτυχιούχοι μέχρι την έναρξη του
Προγράμματος τον Οκτώβριο 2023. Σε αυτήν την περίπτωση οφείλουν να
προσκομίσουν εγκαίρως τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Ο Διευθυντής του ΠΜΣ στην «Οργάνωση και Διοίκηση
Δημόσιων Υπηρεσιών, Δημόσιων Οργανισμών και Επιχειρήσεων»

Αναπληρωτής Καθηγητής
Τιμόθεος Αγγελίδης

Related posts

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου : Σεμινάριο Business Plan

Arcadia Spot KP

Tripoli City Hotel : Νέες εστίες του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Arcadia Spot GZ

Κώστας Τζιούμης: “Αξιοποιούμε το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου για να γίνουμε καλύτεροι”

Arcadia Spot GZ

Leave a Comment