Επικαιρότητα Οικονομία

Αρκαδικές επιχειρήσεις | Τονωτική ένεση για την ενίσχυση τους

Αρκαδικές επιχειρήσεις

Αρκαδικές επιχειρήσεις: 1. Την προκήρυξη της Δράσης “Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου”, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πελοπόννησος 2014-2020» και συγκεκριμένα του Άξονα 1 «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της ελκυστικότητας και της εξωστρέφειας της Περιφέρειας (ιδιαίτερα των ΜΜΕ), μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα, με αιχμή την καινοτομία και αύξηση της περιφερειακής προστιθέμενης αξίας»,

Βελτίωση ανταγωνιστικότητας μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Θεματικό Στόχο 3 « Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και του γεωργικού τομέα (για το ΕΓΤΑΑ) και του τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας (για το ΕΤΘΑ», Επενδυτική προτεραιότητα: 3a

– «Προώθηση της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής εκμετάλλευσης νέων ιδεών και τη στήριξη της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων μέσω φυτωρίων επιχειρήσεων» και στον Ειδικό Στόχο: 1.5.1 «Εκσυγχρονισμός της επιχειρηματικής βάσης με την εκμετάλλευση προϊόντων έρευνας, τεχνολογίας και καινοτομιών από υφιστάμενες ΜΜΕ, για βελτίωση της παραγωγικής τους δραστηριότητας ή/και για την ανάπτυξη νέων προϊόντων».

2. Ο προϋπολογισμός της Δημόσιας Δαπάνης της Δράσης ανέρχεται στο ποσό των 30.000.000,00€.

3. Η Δημόσια Δαπάνη της Δράσης χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Κάλυψη Κεφαλαίου Κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης

4. Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις της Περιφέρειας Πελοποννήσου που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19. Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης έτους 2019, από 5.000€ κατ’ ελάχιστον έως του ποσού των 40.000€ (μέγιστο) επιχορήγηση.

5. Δικαιούχοι της Δράσης είναι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Απόφασης.

6. Η ένταξη των προτάσεων θα γίνει με απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου.

7. Οι προτάσεις που θα ενταχθούν, θα υλοποιηθούν σύμφωνα με την εγκεκριμένη Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης. Στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης περιγράφονται αναλυτικά, οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τρόπος υποβολής των προτάσεων, η διαδικασία αξιολόγησής τους, η ένταξη τους για χρηματοδότηση, ο τρόπος καταβολής των χρηματοδοτήσεων, η διαδικασία ελέγχου και παρακολούθησης της υλοποίησης, οι υποχρεώσεις των Δικαιούχων και οι
λοιποί όροι της Δράσης.

8. Η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται το διάστημα από 08/10/2020 και ώρα 10:00 έως και την καταληκτική ημερομηνία 01/11/2020 ώρα 15:00.

9. Η πρόσκληση της Δράσης θα δημοσιευθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στις ιστοσελίδες της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου www.eydpelop.gr του ΕΣΠΑ www.espa.gr και του ΕΦΕΠΑΕ www.efepae.gr , www.diaxeiristiki.gr .

10. Αναλυτικές πληροφορίες για την πρόσκληση και την υποβολή προτάσεων και άλλες διευκρινίσεις δίνονται στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου, αρμόδιο στέλεχος :
Ιωάννα Λαμπροπούλου Τηλ: 2713601380, E-mail: ilampropoulou@mou.gr URL:
http://www.eydpelop.gr και από τη Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδος,
Πελοποννήσου, Ηπείρου & Ιονίων Νήσων, Μαιζώνος 122 & Γούναρη, 26222, Πάτρα, Τηλ: 2610622711,
e-mail: efd@diaxeiristiki.gr , URL: www.diaxeiristiki.gr.

Για τεχνικά θέματα του ΠΣΚΕ οι δικαιούχοι μπορούν να απευθύνονται στο HELPDESK (γραφείο υποστήριξης) που λειτουργεί η ΜΟΔ, τηλ. 210-7787940, support@mou.gr (ώρες γραφείου 09:00 -17:00).

Δείτε την απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου εδώ

Για να δείτε αναλυτικά όλες οι πληροφορίες για το πρόγραμμα πατήστε 3.a.4 ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ COVID-19 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ

26 νέα οχήματα για την Ελληνική Αστυνομία από την ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟ

#omada_Arcadia_Spot*

Επετειακό Λάβαρο 1821 – 2021 από το Άκοβο (pics)

#omada_Arcadia_Spot*

Επιτυχίες των παικτών του Smash στο Τουρνουά του Σ.Α.Τ.

#omada_Arcadia_Spot*

Προσθέστε το σχόλιο σας