Δήμος Β. Κυνουρίας Ροή Ειδήσεων

Βόρεια Κυνουρία | Πρόσληψη προσωπικού για την καθαριότητα σχολικής μονάδας

sxoliki-katharistria-boreia-kunouria

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσία καθαρισμού σχολικής μονάδας 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 3870/2010 (Α΄ 138), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, ιδίως με τις όμοιες του άρθρου 34 του Ν. 4713/2020 (Α΄ 147).
  2. Τις διατάξεις του Ν. 3854/2007 (Α΄ 143), Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών υπαλλήλων, όπως ισχύουν.
  3. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (Α΄ 114), Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων, όπως ισχύουν 
  4. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης (Α΄ 87), όπως ισχύουν
  5. Την υπ΄ αρ. 50175/7-8-2020 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών <<Διαδικασία  και κριτήρια  για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων της Χώρας από τους Δήμους  με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου >>(ΦΕΚ Β΄3324) όπως τροποποιήθηκε  με την υπ΄ αρ.51938/18-8-2020 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών (ΦΕΚ Β΄3447).
  6. Την υπ’ αριθμ. πρωτ.ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./134/15827/19-8-2020 Εγκριτική Απόφαση της Επιτροπής της παρ.1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ:33/2006(Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα ,ΦΕΚ280/Α/28-12-2006), όπως  ισχύει.
  7. Την υπ΄αρίθμ. 10793/21-08-2020 ανακοίνωση για πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων
  8. Το γεγονός ότι δεν αποδέχθηκε κανένας υποψήφιος-α, από τον τελικό πίνακα των οριστικών αποτελεσμάτων, για την κάλυψη θέσης στο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Πέτρου
  9. Τις ανάγκες του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας σε προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των αναγκών του στην καθαριότητα των σχολικών μονάδων της χωρικής του αρμοδιότητας.

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (01) ατόμου για την καθαριότητα σχολικής μονάδας στο Δήμο Βόρειας Κυνουρίας.

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΥπηρεσίαΈδρα υπηρεσίαςΕιδικότηταΑριθμός ατόμωνΧρόνος απασχόλησης
ΔήμοςΆστροςΥΕ Καθαριστές – στριες σχολικών μονάδων Μερικής ΑπασχόλησηςΠλήρους ΑπασχόλησηςΔιδακτικό έτος 2020 – 2021
          1

Ανάρτηση της ανακοίνωσης 

Ολόκληρη η ανακοίνωση αναρτάται στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου καθώς και στον διαδικτυακό τόπο του Δήμου www.boriakinouria.gov.gr .

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν μόνο την συνημμένη αίτηση με αριθμό ανακοίνωσης 12069/07-09-2020 και να την υποβάλλουν ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: astros03@otenet.gr.

Η αίτηση συμμετοχής, που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι τρεις (3) εργάσιμες ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της ανακοίνωσης στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και  εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία ή μη εργάσιμη)  τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Συγκεκριμένα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων αρχίζει την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2020 και λήγει την Πέμπτη  10  Σεπτεμβρίου 2020.

Πρόσληψη 

Το προσωπικό προσλαμβάνεται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου αμέσως μετά την κατάρτιση των τελικών πινάκων κατάταξης των υποψηφίων με απόφαση του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου.

Κατά την πρόσληψή τους οι επιτυχόντες οφείλουν να προσκομίσουν τα στοιχεία που απαιτούνται για την απόδειξη των απαιτούμενων προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους ηλεκτρονικά στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:  astros03@otenet.gr, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα ημερών μετά την πρόσληψή τους.

Τυχόν αναμόρφωση των πινάκων μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών των προσληπτέων που συνεπάγεται ανακατάταξη των υποψηφίων, εκτελείται υποχρεωτικά από το φορέα, ενώ καταγγέλλεται η σύμβαση όσον υποψηφίων δεν δικαιούνται πρόσληψη βάση της νέας κατάταξης. Οι υποψήφιοι των οποίων καταγγέλθηκε η σύμβαση λαμβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται για την απασχόλησή τους έως την ημέρα καταγγελία της σύμβασης, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση από την αιτία αυτή. 

Προσληφθέντες που αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους, αντικαθίστανται με άλλους από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν.

Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που προσλαμβάνονται λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.

ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελούν:

α. Το έντυπο « ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» που συμπληρώνουν και υποβάλλουν ηλεκτρονικά οι υποψήφιοι

β. το «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ για την πρόσληψη καθαριστών – καθαριστριών στις σχολικές μονάδες των Δήμων» , το οποίο περιλαμβάνει: i) οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης με πρωτόκολλο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 12069/07-09-2020 , σε συνδυασμό με επισημάνσεις σχετικά με τα προσόντα και τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων και ii) τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής.

Ο Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας

 Καμπύλης Γεώργιος

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ

Β. Κυνουρία | Συνεδριάζει η Διαχειριστική Επιτροπή Κληροδοτημάτων Κορδογιάννη και Τσιρόπουλου

#omada_Arcadia_Spot*

Μεγαλόπολη | Παρουσιάζεται σήμερα το masterplan της απολιγνιτοποίησης

#omada_Arcadia_Spot

Παράταση Υποβολής Αιτήσεων Εγγραφών για το Δημόσιο ΙΕΚ Μεγαλόπολης

#omada_Arcadia_Spot

Προσθέστε το σχόλιο σας