Δήμος Β. Κυνουρίας Ροή Ειδήσεων

Βόρεια Κυνουρία | Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων εθελοντών σχολικών τροχονόμων

sxolikos-troxonomos-prokirixi-boria-kinouria

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΤΡΟΧΟΝΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤA
ΔΗΜΟΤΙΚA ΣΧΟΛΕΙA ΑΣΤΡΟΥΣ-ΒΕΡΒΕΝΩΝ-ΔΟΛΙΑΝΩΝ-ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ- 1ο & 2ο

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΣΤΡΟΥΣ


Η Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου
Βόρειας Κυνουρίας
Έχοντας υπόψη:

  1. Τις παρ. 3 & 4 του άρθρου 45 του Ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57Α ́/23-3-1999).
  2. Την παρ. 45 άρθρο 14 Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78Α ́/14-3-2000).
  3. Την με αρ. πρωτ. 2515/13-στ/15-9-1997 ΚΥΑ.
  4. Την με αρ. 32633/29-9.2000/Υ.Α.
  5. Την με αριθ. Πρωτ. Φ.11.1/564/Γ1/598/25-6-1999 εγκύκλιο του ΥΠ.Ε.Π.Θ.
  6. Το αριθμ. Γ1/116/8-2-2000 έγγραφο του ΥΠΕΠΘ.
  7. Την αριθμό 12/2020 Απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας
    Εκπαίδευσης Δήμου Βόρειας Κυνουρίας.

Προκηρύσσει


την πλήρωση των παρακάτω επτά (07) θέσεων εθελοντών σχολικών τροχονόμων :
 Δύο (2) θέσεις για το Δημοτικό Σχολείο Άστρους
 Δύο (2) θέσεις για το Δημοτικό Σχολείο Βερβένων
 Μία (1) θέση για το Δημοτικό Σχολείο Δολιανών
 Μία (1) θέση για το Δημοτικό Σχολείο Αγίου Ανδρέα
 Μία (1) θέση για το 1ο και το 2ο Νηπιαγωγείο Άστρους
Η προκήρυξη θα πραγματοποιηθεί με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις:

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι από την υπογραφή της έως τη λήξη του
σχολικού έτους 2020-2021.

Στη θέση αυτή δύναται να απασχοληθεί κάθε άτομο, αρκεί να μπορεί να
ανταποκριθεί στο ωράριο και τις υποχρεώσεις του, εφόσον πληροί τα παρακάτω
κριτήρια.
• Να είναι δημότες και μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας.
• Να μην έχουν καταδικαστεί και να μην είναι φυγόποινοι ή φυγόδικοι για
κανένα αδίκημα.
Οι ώρες απασχόλησης θα είναι η ώρα προσέλευσης και αποχώρησης των
μαθητών στο σχολείο σύμφωνα με το ωράριο λειτουργίας του.
Στον εθελοντή σχολικό τροχονόμο η αποζημίωση που θα καταβάλλεται από την
σχολική επιτροπή για την κάλυψη των εξόδων κίνησής του, ανέρχεται στο ποσό των
176 ευρώ μηνιαίως, εκτός από τους μήνες Σεπτέμβριο και Ιούνιο η οποία είναι 88
ευρώ.
Ο εθελοντής σχολικός τροχονόμος δεν ασφαλίζεται σε κανένα ασφαλιστικό
φορέα.
Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ο σχολικός τροχονόμος χρησιμοποιεί
φορητή πινακίδα ‘STOP” και φορά γιλέκο, χρώματος ανοιχτού κίτρινου. Στην
εμπρόσθια και οπίσθια όψη του αναγράφεται , σε δύο παράλληλες γραμμές , με
κεφαλαία γράμματα, ανεξίτηλου μαύρου χρώματος, η φράση «ΣΧΟΛΙΚΟΣ
ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ»
. Το γιλέκο και οι πινακίδες χορηγούνται από το σχολείο.
Το άτομο το οποίο θα επιλεγεί θα ασκήσει τα καθήκοντά του αφού πρώτα
εκπαιδευτεί κατάλληλα.
Το τελικό αποτέλεσμα από την αξιολόγηση, θα επικυρωθεί με απόφαση του Δ.Σ.
της σχολικής Επιτροπής , η οποία θα διαβιβαστεί στο Διευθυντή της Σχολικής
μονάδας.
Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν ως εθελοντές σχολικοί τροχονόμοι μπορούν
να υποβάλλουν την αίτησή τους, αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο άτομο,
από τις 14-09-2020 έως και την 15-09-2020 στο Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού &
Διοικητικής Μέριμνας του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, ημέρες εργάσιμες και ώρες
γραφείου , Ταχ. Διεύθυνση: Άστρος Αρκαδίας-Τηλέφωνο 2755360122, αρμόδιος
υπάλληλος κ. Ανθούλα Πουλημένου.

Η αίτηση θα συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:• Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
• Βεβαίωση μονίμου κατοικίας.
• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
• Απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου.
• Βεβαίωση ανεργίας.
• Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία να δηλώνεται η υγεία και η φυσική
καταλληλότητα για την άσκηση των καθηκόντων.
• Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι δεν έχουν καταδικαστεί και ότι
δεν είναι φυγόδικοι για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 8 του υπαλληλικού
κώδικα.
Οι υποψήφιοι, για να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής, πρέπει να έχουν
ηλικία από 18 έως 65 ετών.
Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει από τριμελή .
Η προκήρυξη που θα εκδοθεί να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Δήμου, στον
πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας καθώς και στα σχολεία της
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας.

Η Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Μπάρλα Αρετή – Μαρία

Related posts

ΑΣΕΠ: Στάλθηκαν στο Εθνικό Τυπογραφείο οι προκηρύξεις των εκπαιδευτικών

ArcadiaSpot Team

Παιδικές κατασκηνώσεις Παράλιο Άστρος: Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού

#omada_Arcadia_Spot*

Πρόσληψη προσωπικού στον Δήμο Τρίπολης

#omada_Arcadia_Spot*

Leave a Comment