Top News Δήμος Τρίπολης Επικαιρότητα

Δήμος Τρίπολης: Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή την Παρασκευή (Θέματα)

oikonomiki-epitropi-tripoli

Δήμος Τρίπολης: Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή την Παρασκευή

Σας προσκαλούμε την 23η Οκτωβρίου 2020,

ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00΄, να προσέλθετε  στην αίθουσα Αλεξόπουλου Παναγιώτη του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Τρίπολης, β΄ όροφος 

σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, «κεκλεισμένων των θυρών», 

κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55A/11-3-2020), του με αρ. πρωτ. 18318/13-3-2020 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών, της με αριθμ. 163/33282/29-5-2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών και σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από  το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, προς λήψη απόφασης

Δήμος Τρίπολης: Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή την Παρασκευή

στα πιο κάτω θέματα:

 1. Περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διακήρυξης του 2ου επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Τρίπολης», ενδεικτικού προϋπολογισμού 49.989,36 €
 1. Έγκριση ή μη Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής Γενικών Υπηρεσιών.
 1. Αποστολή πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗ Δ.Κ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ».
 1. Περί έγκρισης του πρακτικού της επιτροπής Διεξαγωγής Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διαγωνισμού για τον έλεγχο των δικαιολογητικών (αποδεικτικών μέσων) του προσωρινού αναδόχου του έργου «Βελτίωση βατότητας οδών Δήμου Τρίπολης», προϋπ/σμού 10000,00€ (συμπεριλαμβανόμενου του ΦΠΑ)
 1. Έγκριση Πρακτικού Διενέργειας Διαγωνισμού.
 1. Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να καταθέσει έφεση στο Διοικητικό Εφετείο Τρίπολης κατά της υπ’ αριθ. Α385/2020 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Β΄. Μονομελές)  ως πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου Τρίπολης.
 1. Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να καταθέσει έφεση στο Διοικητικό Εφετείο Τρίπολης κατά της υπ’ αριθ. Α393/2020 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Β΄. Μονομελές)  ως πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου Τρίπολης.
 1. Περί έγκρισης Αποτελεσμάτων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Γ΄ Τριμήνου 2020
 1. Περί έγκρισης της αρ. 35/2020 Α.Δ.Σ. του Ν.Π. με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ» ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
 1. Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την παγία προκαταβολή του Προέδρου της Τ.Κ. Ψιλής Βρύσης
 1. Περί καταβολής πάγιας προκαταβολής στους Προέδρους Δ.Ε. Δήμου Τρίπολης
 1. Έγκριση πρακτικών άγονης δημοπρασίας εκμίσθωσης για τις δημοτικές βοσκήσιμες εκτάσεις (περισσεύματα βοσκής) της Δ.Ε. Φαλάνθου για το έτος 2020
 1. Έγκριση πρακτικών άγονης δημοπρασίας εκμίσθωσης για τις δημοτικές βοσκήσιμες εκτάσεις (περισσεύματα βοσκής) της Δ.Ε. Λεβιδίου για το έτος 2020
 1. Αποδοχή απόφασης ένταξης της Πράξης με τίτλο: «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας σε  σχολικές μονάδες του Δήμου Τρίπολης» στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης VIII
 1. Αποδοχή απόφασης ένταξης της Πράξης με τίτλο: «Aνάπλαση Πλατείας Μαντίνειας (Μπασιάκου) στην Δ.Ε. Τρίπολης» στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» στον Άξονα Προτεραιότητας 1:»Αστική Αναζωογόνηση»
 1. Περί υποβολής πρότασης στο ΧΠ «Αντώνης Τρίτσης» για την Ανέγερση κτηρίου ειδικού σχολείου
 1. Εισήγηση έγκρισης Γ΄ Πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη  προσφορά, βάσει  της βέλτιστης σχέσης ποιότητας- τιμής για την υπηρεσία «Διαμόρφωση πολυχώρου μνήμης και μελέτης ΄΄Γρ. Λαμπράκη΄΄ στο Δήμο Τρίπολης, προϋπολογισμού 184.140,00 €
 1. Οικονομική Ενίσχυση δημότη λόγω σοβαρών οικονομικών προβλημάτων» (Αρ. πρωτ: 29193/15-10-2020)
 1. Οικονομική Ενίσχυση δημότη λόγω σοβαρών οικονομικών προβλημάτων» (Αρ. πρωτ: 28674/12-10-2020)
 1. Οικονομική Ενίσχυση δημότη λόγω σοβαρών οικονομικών προβλημάτων» (Αρ. πρωτ: 29252 /15-10-2020)
 • Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής παρακαλούνται όπως σε περίπτωση κωλύματός τους ενημερώσουν εγκαίρως το αναπληρωματικό μέλος.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Οικονομικής Επιτροπής

ΤΣΑΓΚΑΡΕΛΗΣ  Γ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ                                                                                              

 ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Related posts

Απογραφή 2021: Συνεχίζεται η απογραφή πληθυσμού και ηλεκτρονικά

#omada_Arcadia_Spot*

Δήμος Τρίπολης: Νέα διακοπή ρεύματος

#omada_Arcadia_Spot*

”Η Αρκαδία με τη δική μου ματιά”

#omada_Arcadia_Spot*

Leave a Comment