Δήμος Β. Κυνουρίας Επικαιρότητα

Δυο προσλήψεις ανακοίνωσε ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίας | Δείτε τις θέσεις

boreia-kunouria

Το ΝΠΙΔ «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Βόρειας Κυνουρίας»

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 2. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 4. Τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 4314/2014. 

5. Την υπ’ αριθμ. 27/2020 Απόφαση του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης  του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Β.Κ.). 

6. Τον υπ’ αριθ. 154861/11-9-2020 έλεγχο νομιμότητας της υπ’ αριθ. 27/2020 Απόφαση  του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Β.Κ., της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου 

Ανακοινώνει 

Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά δύο (2) άτομα για την κάλυψη  αναγκών της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, που  εδρεύει στο Άστρος, με αντικείμενο την εκτέλεση των έργων:

α) «Δημιουργική  απασχόληση παιδιών από την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική  εκπαίδευση έως 12 ετών και παιδιών ηλικίας 5-12 ετών με ελαφρά κινητικά ή  αισθητηριακά προβλήματα» και

β) «Φυσιοθεραπεία των παιδιών με ειδικές ανάγκες  του ΚΔΑΠ-ΜΕΑ», συνολικής διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-7- 2021.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής  δικαιολογητικά : 

1. Αντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας. 

2. Αντίγραφο Τίτλου Σπουδών. 

3. Άδεια άσκησης επαγγέλματος ή άλλη επαγγελματική άδεια (όπου απαιτείται) 4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνουν αν το αμέσως  προηγούμενο δωδεκάμηνο που συμπληρώνεται κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας  υποβολής αιτήσεων έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του  άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/1994 με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για  κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, ή όχι. Σε περίπτωση που έχουν  απασχοληθεί να δηλώνουν την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκαν και την ακριβή  χρονική διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη και λήξη). 

5. Για την απόδειξη του χρόνου ανεργίας, πρόσφατη βεβαίωση Ο.Α.Ε.Δ. 6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πρόσφατης έκδοσης, προκειμένου για  υποψηφίους που έχουν ανήλικα τέκνα, είναι πολύτεκνοι ή τέκνα πολύτεκνης οικογένειας, είναι τρίτεκνοι ή τέκνα τρίτεκνης οικογένειας ή Πιστοποιητικό γεννήσεως, προκειμένου για  υποψηφίους που είναι άγαμοι. 

7. Για την απόδειξη Γονέα Μονογονεϊκής Οικογένειας, απαιτείται: 

Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος ότι είναι γονέας  μονογονεϊκής οικογένειας ο οποίος κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης  πρόσληψης, ασκεί εν τοις πράγματι και κατά αποκλειστικότητα τη γονική μέριμνα ενός ή  περισσοτέρων ανήλικων τέκνων. Το δικαίωμα αυτό ασκείται από το γονέα και μετά την  ενηλικίωση των τέκνων και μέχρι τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας τους 

8. Για την απόδειξη Τέκνου Μονογονεϊκής Οικογένειας απαιτείται: 

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος ότι είναι τέκνο  μονογονεϊκής οικογένειας, και για το χρονικό διάστημα μέχρι την ενηλικίωση του τη γονική  μέριμνα ασκούσε εν τοις πράγμασι και κατ’ αποκλειστικότητα η μετά από ανάθεση ένας  μόνο γονέας. Το δικαίωμα αυτό ασκείται από το τέκνο μέχρι και τη συμπλήρωση του 30ου έτους της ηλικίας του 

9. Για την απόδειξη της εμπειρίας, απαιτείται: 

Α. Όταν απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος: 

Για τους μισθωτούς και τους ελεύθερους επαγγελματίες όπου ζητείται εξειδικευμένη  εμπειρία απαιτείται επιπλέον: 

– Για τους μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου κατά  το άρθρο 8 του ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η  χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας. 

Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα μπορούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης, να  προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα από την οποία να  προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

– Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση κατά  το άρθρο 8 του ν.1599/1986, για το είδος και τη χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης  εμπειρίας και μία τουλάχιστον σχετική σύμβαση ή ένα τουλάχιστον δελτίο παροχής  υπηρεσιών ανά έτος, που να καλύπτουν ενδεικτικώς τη διάρκεια και το είδος της  εξειδικευμένης εμπειρίας. Στην περίπτωση που η εξειδικευμένη εμπειρία έχει αποκτηθεί  στο δημόσιο τομέα, εναλλακτικά, αντί των προαναφερομένων, οι υποψήφιοι μπορούν να  προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα από την οποία να  προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας. 

Β. Όταν δεν απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος: 

Για όλες τις περιπτώσεις είτε ζητείται εξειδικευμένη εμπειρία είτε όχι. 

(1) Για τους μισθωτούς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα: 

• Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της  ασφάλισης και 

• Χωριστή από την αίτηση υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου κατά το άρθρο 8 του  ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνονται επακριβώς ο χρόνος και το είδος της εμπειρίας  του καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της  επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο.  

Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα μπορούν, εναλλακτικά, αντί της βεβαίωσης του  ασφαλιστικού φορέα και της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου  φορέα του δημοσίου τομέα από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια  της εμπειρίας. 

(2) Για τους ελεύθερους επαγγελματίες απαιτούνται αθροιστικά: 

• Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια της  ασφάλισης, 

• Υπεύθυνη δήλωση, χωριστή από την αίτηση, κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986, ότι  πραγματοποίησε συγκεκριμένες εργασίες, μελέτες και έργα σχετικά με το αντικείμενο της  εμπειρίας και 

• Υποβολή μιας τουλάχιστον σχετικής σύμβασης ή ενός τουλάχιστον δελτίου παροχής  υπηρεσιών ανά έτος, που να καλύπτουν ενδεικτικώς τη διάρκεια και το είδος της  εμπειρίας. 

Στην περίπτωση που η εμπειρία έχει αποκτηθεί στο δημόσιο τομέα, εναλλακτικά, αντί των  προαναφερομένων, οι υποψήφιοι μπορούν να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα  του δημόσιου τομέα από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της  εμπειρίας. 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν σχετική αίτηση την οποία μπορούν να  παραλάβουν από τη Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας,  (δημοτικό σχολείο Μελιγούς) και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο  εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή  τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη  διεύθυνση: Δήμος Βόρειας Κυνουρίας, για τη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου  Βόρειας Κυνουρίας, Τ.Κ. 22001, Άστρος, υπόψη κου. Καμπύλη Κωνσταντίνου (τηλ.  επικοινωνίας: 2755023821).  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις από την 22/9/2020 ημέρα Τρίτη  μέχρι και την 1/10/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ.

Related posts

Συνθήκες γαλέρας και άβατο στο αεροδρόμιο της Ρόδου

#omada_Arcadia_Spot*

Αγγελίες | Ζητείται καθηγητής

#omada_Arcadia_Spot*

Εργασία: Πώς αμείβεται η 15η Αυγούστου

#omada_Arcadia_Spot*

Leave a Comment