Δήμος Γορτυνίας Επικαιρότητα

Γορτυνία: Αντικατάσταση και ορισμός τακτικού μέλους Οικονομικής Επιτροπής

dimos-gortynias-oikonomiki-epitropi

Γορτυνία: Αντικατάσταση και ορισμός τακτικού μέλους Οικονομικής Επιτροπής

Απόφαση Δημάρχου

Θέμα: «Αντικατάσταση και ορισμός τακτικού μέλους στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Γορτυνίας».

Ο Δήμαρχος Γορτυνίας
Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
  Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα
  Καλλικράτης»
  (Α ́87) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
  Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα
  Καλλικράτης»
  (Α ́87) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 3. Την υπ ́αριθμ. 90/59849/21.08.2019 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ «Διαδικασία
  Συγκρότησης και εκλογής μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της
  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»
  .
 4. Την με αρ.πρωτ. 7.099/04.09.2019 (ΑΔΑ: ΩΛΝΠΩ90-Ζ8Λ) Απόφαση
  Δημάρχου με θέμα: «Ορισμός Αντιδημάρχου και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων
  του».
 5. Την με αρ.πρωτ. 7.138/04.09.2020 (ΑΔΑ: ΩΨ1ΗΩ90-ΞΗΜ) Απόφαση
  Δημάρχου με θέμα: «Τροποποίηση Αποφάσεων Ορισμού Αντιδημάρχων».
 6. Την με αρ.πρωτ. 8.231/05.10.2020 (ΑΔΑ: 6ΧΛΨΩ90-ΤΧΝ) Απόφαση
  Δημάρχου με θέμα: «Ορισμός Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων
  του».
 7. Την με αρ.148/08.09.2019 (ΑΔΑ: ΨΩ8ΦΩ90-0Λ5) Απόφαση του Δημοτικού
  Συμβουλίου με θέμα: «Εκλογή μελών Οικονομικής Επιτροπής Δήμου
  Γορτυνίας».
 8. Την με αρ.πρωτ. 7.473/13.09.2020 (ΑΔΑ: ΩΠΤΑΩ90-Η6Δ) Απόφαση
  Δημάρχου με θέμα: «Ορισμός Αντιδημάρχων ως μέλη της Οικονομικής
  Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής».
 9. Την με αρ. 134/27.09.2019 (ΑΔΑ: ΨΝΤΖΩ90-ΤΔΞ) Απόφαση της
  Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής
  Επιτροπής».

Γορτυνία: Αντικατάσταση και ορισμός τακτικού μέλους Οικονομικής Επιτροπής

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

 1. Ορίζει ως τακτικό μέλος στην Οικονομική Επιτροπή με θητεία από
  04.10.2020 έως 06.11.2021 τον Αντιδήμαρχο κο Ευστάθιο Καγιούλη του
  Αποστόλου σε αντικατάσταση του κου Κωνσταντίνου Σταθά του Γεωργίου.
 2. Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Γορτυνίας και στο
  πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΧΑΡ. ΚΟΥΛΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ

Παραμένουν και αύριο κλειστοί οι παιδικοί σταθμοί και τα σχολεία της Βόρειας Κυνουρίας

#omada_Arcadia_Spot*

Δύο συλλήψεις ανδρών στην Κόρινθο για εκκρεμείς αποφάσεις δικαστηρίων

#omada_Arcadia_Spot*

Διάρρηξη στο ΚΤΕΛ Αργολίδας από 50χρονο άνδρα

#omada_Arcadia_Spot*

Προσθέστε το σχόλιο σας