Top News Επικαιρότητα Θρησκεία

Η Κυριακή του Πάσχα στη Τρίπολη μέσα από εικόνες

Τό πρωΐ τῆς Κυριακῆς τελέσθηκε σέ ὅλους τούς Ναούς τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως Μαντινείας καί Κυνουρίας
ὁ Ἀναστάσιμος Ὄρθρος καί ἡ Θεία
Λειτουργία.


Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαντινείας καί Κυνουρίας κ.κ.
Ἀλέξανδρος προεξῆρχε τῆς λαμπρᾶς πανηγύρεως στόν Μητροπολιτικό Ἱερό
Ναό τοῦ Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως, ὅπου ἀνέγνωσε τόν Κατηχητικό Λόγο
τοῦ ἱεροῦ Χρυσοστόμου καί στήν Ἀπόλυση ἀναφέρθηκε στή σπουδαιότητα
τῆς ἁγίας καί Μεγάλης Κυριακῆς τοῦ Πάσχα, κατά τήν ὁποία τά πάντα
πεπλήρωται Φωτός καί χαρᾶς καί ἀγαλλιάσεως.


Τό ἑσπέρας τῆς αὐτῆς ἡμέρας ἐτελέσθῃ ὁ Ἑσπερινός τῆς Ἀγάπης στόν
ἴδιο Ναό ὑπό τοῦ Βοηθοῦ Ἐπισκόπου Θεοφιλεστάτου Τεγέας κ.κ. Θεοκλήτου
Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, συγχοροστατοῦντος τοῦ
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μαντινείας καί Κυνουρίας κ.κ. Ἀλεξανδρου.
Στό τέλος τοῦ Ἑσπερινοῦ ὁ Σεβασμιώτατος διένειμε εἰς ἕνα ἕκαστον τό
κατά παράδοσιν κόκκινο αὐγό ἀνταλλάσοντας τόν Ἀναστάσιμο χαιρετισμό

«ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ – ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ»!
ΠΑΣΧΑΛΙΝΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

kyriaki-tou-pasxa-tripoli
kyriaki-tou-pasxa-tripoli
kyriaki-tou-pasxa-tripoli
kyriaki-tou-pasxa-tripoli
kyriaki-tou-pasxa-tripoli
kyriaki-tou-pasxa-tripoli
kyriaki-tou-pasxa-tripoli
kyriaki-tou-pasxa-tripoli
kyriaki-tou-pasxa-tripoli
kyriaki-tou-pasxa-tripoli
kyriaki-tou-pasxa-tripoli
kyriaki-tou-pasxa-tripoli

Πρός

Τόν Ἱερόν Κλῆρον, τίς Μοναστικές Ἀδελφότητες καί
τόν εὐσεβῆ Λαόν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μαντινείας καί Κυνουρίας

Τέκνα μου ἐν Κυρίω ἀγαπητά,


Ἡ Ἑορτή πού θριαμβευτικά σέ ὅλο τόν ἐκκλησιαστικόν χρόνον,
ἀλλά κυρίως τίς ἡμέρες αὐτές ἑορτάζομε εἶναι ἡ Ἑορτή τοῦ Ἁγίου
Πάσχα. Δηλαδή ἡ Ἀνάστασις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καί ἡμεῖς
«Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι, προσκυνήσωμεν ἅγιον Κύριον,
Ἰησοῦν τόν μόνον ἀναμάρτητον».


Ὁ Χριστός ἀνεστήθη τήν τρίτην ἡμέραν δι’ ἡμᾶς τούς ἀνθρώπους
διά τήν ἡμετέραν σωτηρίαν καί διά τῆς Ἀναστάσεώς Του ἐνικήθη ὁ Ἅδης
καί οἱ δυνάμεις τοῦ διαβόλου καί τοῦ σκότους κατελύθησαν καί ὁ
κόσμος ἐλυτρώθη. Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος γράφει· «Ὁ Χριστός
ἐσταυρώθη διά τάς ἁμαρτίας ἡμῶν καί ἀνέστη διά τήν δικαίωσίν
μας». Ἔτσι διά τῆς Ἀναστάσεως καί μετά τήν Ἀνάστασιν ἀρχίζει μία
ἄλλη ζωή, ἡ νέα ἐν Χριστῷ ζωή τήν ὁποίαν ὀφείλομε νά ἀκολουθήσωμε.
Δι’ ἡμᾶς ὅμως τούς Ἕλληνες τό Πάσχα καί ἡ Ἀνάστασις ἔχουν
μίαν ἰδιαιτέραν σημασίαν πού ξεφεύγει τῶν ὁρίων τῆς καθαρᾶς
θρησκευτικῆς σημασίας καί τελετουργίας καί ἀνάγεται στή σφαίρα τῶν
ἐθνικῶν ἐπιδιώξεων. Ἡ Ἀνάστασις τοῦ Κυρίου εἶναι συνυφασμένη μέ
τήν Ἀνάστασιν τῆς Ἑλλάδος καί μέ τήν Ἄνοιξι ἐκείνη τοῦ 1821, πού τά
διακόσια χρόνια ἀπό τότε ἑορτάζομε φέτος.


Ὅμως ἡ πολιτική Ἐξουσία, μέ τήν πρόφασι τῆς ἀποφυγῆς
μεταδόσεως τοῦ Κορωνοϊοῦ, ἐνῶ ἀνέχθηκε κάθε μορφή παραβιάσεως
τῶν περιοριστικῶν μέτρων ἀπό ἀναρχικούς καί περιθωριακούς ταραξίες
ἐξαντλεῖ τήν αὐστηροτητά τους εἰς τήν Ἐκκλησίαν, δηλαδή τόν Λαόν τοῦ
Θεοῦ, μέ ἀποτέλεσμα ἐδῶ καί ἕνα χρόνο νά εἶναι κλειστές οἱ Ἐκκλησίες

καί ὁ Λαός τοῦ Θεοῦ νά μήν ἔχη τό δικαίωμα νά λατρεύση τόν Θεόν του
καί νά ἐκζητήση τό ἔλεός Του καί νά ἀπαξιώνεται στήν κοινή γνώμη ἡ
Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ.


Καί σήμερα, παρά τή χαλάρωσι τῶν μέτρων, μᾶς ὑποχρεώνουν
νά τελέσωμε τήν παννυχίδα τῆς Ἀναστάσεως, ἀντί τήν παραδοσιακή
ὥρα «διαγενομένου τοῦ Σαββάτου» καί «ὄρθρου βαθέως τῆς μιᾶς
τῶν Σαββάτων», αὐτή ἐδῶ τήν ὥρα, ὀκτώ καί τριάντα τό βράδυ τοῦ
Μεγάλου Σαββάτου, πρᾶγμα πού δέν ἐγένετο ποτέ στά δύο χιλιάδες
χρόνια πού πέρασαν ἀπό τότε πού Ἀνέστη ὁ Κύριος, οὔτε κατά τήν
ἐποχήν τῶν μεγάλων διωγμῶν τῶν Χριστιανῶν, οὔτε κατά τήν διάρκειαν
τῆς τουρκικῆς σκλαβιᾶς, οὔτε καί στούς χρόνους τῆς δεινῆς γερμανικῆς
κατοχῆς.


Κατ’ ἀνάγκην ὅμως θά ἑορτάσωμε καί ἔτσι, διά νά διακηρύξωμε
ὅτι· «Ὁ Ἰησοῦς Χριστός χθές καί σήμερον ὁ αὐτός καί εἰς τούς
αἰῶνας» καί ὅτι ἡ Ὀρθοδοξία δέν εἶναι παρελθόν, ὅπως τήν θεωροῦν
τινές πολιτικοί παράγοντες τοῦ παρόντος, ἀλλά εἶναι ἀναπόσπαστον
μέρος τῆς ἑλληνικῆς ταυτότητος καί ὅτι οἱ Ἕλληνες ποτέ δέν θά
ἀποκοποῦμεν ἀπό τίς ρίζες τῆς Ἑλληνοχριστιανικῆς μας παραδόσεως,
πού παραλάβαμε ἀπό τούς Πατέρες μας.

χριστος ανεστη ἀδελφοί μου καί
Δεῦτε λάβετε Φῶς ἐκ τοῦ ἀνεσπέρου Φωτός.
Κρατᾶτε ψηλά τίς ἀναμμένες σας λαμπάδες, ἄδοντες καί
ψάλλοντες·


«Νῦν πάντα πεπλήρωται φωτός οὐρανός τε καί γῆ καί τά
καταχθόνια» καί νά θυμᾶστε πάντοτε ὅτι ὅλα ἔρχονται καί
παρέρχονται στόν κόσμο, ἡ Ἐκκλησία ὅμως μένει εἰς τόν αἰῶνα.

Εὐχέτης πάντων ὑμῶν θερμός
Ο Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Τ Η Σ

† Ὁ Μαντινείας καί Κυνουρίας Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Σ

τριπολις
αγιον πασχα
2021

Related posts

Κορονοϊός στην Αρκαδία: Τα σημερινά κρούσματα και η κατάσταση στο Παναρκαδικό

#omada_Arcadia_Spot*

Συνάντηση εργασίας μεταξύ του Δημάρχου Βόρειας Κυνουρίας και Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων

#omada_Arcadia_Spot*

Τζιούμης – Σκαντζός: «Συνεχίζουμε απρόσκοπτα την συνεργασία μας με την περιφερειακή αρχή»

#omada_Arcadia_Spot*

Leave a Comment