Top News Δήμος Β. Κυνουρίας Επικαιρότητα

Καμπύλης: ”Με συντονισμένες ενέργειες αλλάζουμε όψη στο παραλιακό μέτωπο του Δήμου μας”

kampylis-erga-paraliako-metopo

Καμπύλης: ”Με συντονισμένες ενέργειες αλλάζουμε όψη στο παραλιακό μέτωπο του Δήμου μας”

Υπεγράφη η προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο
Βόρειας Κυνουρίας», του Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού «Δήμος Βόρειας Κυνουρίας» και του
Αναπτυξιακού Οργανισμού Ο.Τ.Α. «Αναπτυξιακή Πάρνωνα Ανώνυμη Εταιρεία. Αναπτυξιακός
Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης» για την υλοποίηση της πράξης: «Μελέτες Βελτίωσης,
Επέκτασης και Νομιμοποίησης Υφιστάμενων Λιμενικών Υποδομών Δήμου Βόρειας
Κυνουρίας» παρουσία του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων κ. Γιώργου Σαμαρτζή καθώς και
των Προέδρων των Κοινοτήτων Αγίου Ανδρέα, Ξηροπηγάδου και Παραλίου Άστρους κ.κ.
Αθανάσιο Σούρσο, Σωτήριο Τσιούλο και Νικόλαο Κωνσταντίνου αντίστοιχα.


Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 241.849,60€ συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α. και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης αφορά σε χρονικό διάστημα δεκαοκτώ μηνών.


Το πρώτο υποέργο αφορά τη Μελέτη Βελτίωσης, Επέκτασης και Νομιμοποίησης Λιμενίσκου
Αγίου Ανδρέα και μεταξύ άλλων περιλαμβάνει:
Τις Λιμενικές μελέτες:


 Μελέτη κυματικής προσέγγισης και διείσδυσης στο εσωτερικό της λιμενολεκάνης, με
σκοπό α) την διερεύνηση και τον καθορισμό της βέλτιστης διάταξης (χάραξη, μήκος)
της επέκτασης του προσήνεμου μόλου του λιμένα και β) τον καθορισμό των
κυματικών παραμέτρων (μεγεθών) σχεδιασμού της διατομής της επέκτασης του
προσήνεμου μόλου.


 Οριστική μελέτη επέκτασης προσήνεμου μόλου


 Οριστική μελέτη ράμπας ανέλκυσης / καθέλκυσης μικρών σκαφών


 Οριστική μελέτη έργων διαμόρφωσης, επιστρώσεων και προστασίας της περιοχής των
βόρειων επιχώσεων


 Μελέτη εφαρμογής Η/Μ δικτύων και εγκαταστάσεων για τον ηλεκτροφωτισμό και την
ηλεκτροδότηση του λιμένα (χερσαία ζώνη, κρηπιδώματα)


 Μελέτη εφαρμογής Η/Μ δικτύων εξοπλισμού για την υδροδότηση και πυρόσβεση του
λιμένα (χερσαία ζώνη, κρηπιδώματα)


 Μελέτη εφαρμογής έργων απαγωγής ελαιωδών και πετρελαιοειδών καταλοίπων των
σκαφών

Μελέτες κτιριακών έργων


 Η αρχιτεκτονική μελέτη του κτιρίου αφορά τον εξ ολοκλήρου σχεδιασμό των
εξωτερικών και εσωτερικών χώρων με σκοπό την λειτουργία του κτιρίου ως χώρος
απόθεσης/αποθήκευσης εξοπλισμού αλιείας καθώς και ως χώρος εντευκτηρίου αλιέων.


 Στατική μελέτη κτιρίου


 Μελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων κτιρίου


 Μελέτη Διαμόρφωσης Περιβάλλοντα Χώρου η οποία θα περιλαμβάνει την
αρχιτεκτονική διαμόρφωση των χώρων της χερσαίας ζώνης πέριξ του κτιρίου για την
ασφαλή προσωρινή απόθεση των υλικών και εξοπλισμού αλιείας, ενώ θα προβλέπει και
χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων και τρέιλερ.


 Σύνταξη φακέλου εξομοίωσης (ή καθορισμού) χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης λιμένα
κατά την κείμενη νομοθεσία καθώς και τη περιβαλλοντική μελέτη.


Το δεύτερο υποέργο αφορά τη Μελέτη Βελτίωσης Λιμανιού Παραλίου Άστρους.


Το φυσικό αντικείμενο αφορά την εκπόνηση όλων των απαραίτητων μελετών και τευχών
ώστε ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίας να υλοποιήσει προμήθεια με εγκατάσταση σε πλήρη
λειτουργία υποβρυχίων προβολέων LED (LightEmittingDiode – Δίοδος Εκπομπής Φωτός)
εξοικονόμησης ενέργειας, πράσινης τεχνολογίας, με στόχο τη βελτίωση του Λιμένα της
πόλης του Παραλίου Άστρους, όσον αφορά κυρίως την Ναυσιπλοΐα Αναψυχής.


Εδώ αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίας κατόπιν της με αρ. πρωτ.
1652/24-05-2022 απόφασης του Προέδρου ΕΔΠ του Τ.Π. CLLD/LEADER Ανατολικής
Πελοποννήσου – Απόθεμα Βιόσφαιρας Και Επιχειρηματικές Ζώνες Καινοτομίας έχει ήδη
εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση υλοποίησης του υποέργου αυτού.


Το τρίτο υποέργο αφορά τη Μελέτη Βελτίωσης, Επέκτασης και Νομιμοποίησης Λιμενίσκου
Ξηροπηγάδου με τα ακόλουθα τεχνικά αντικείμενα.

Στάδιο Προμελέτης:


 Τεχνικοοικονομική διερεύνηση εναλλακτικών διατάξεων (χαράξεων) των εξωτερικών
και εσωτερικών λιμενικών έργων (θα εξεταστούν τουλάχιστον τρείς διατάξεις).


 Μελέτη κυματικής προσέγγισης και διείσδυσης στο εσωτερικό της λιμενολεκάνης κάθε
εξετασθείσης εναλλακτικής διάταξης του λιμένα και καθορισμού των κυματικών
παραμέτρων (μεγεθών) σχεδιασμού των εξωτερικών λιμενικών έργων (μόλων) κάθε
εναλλακτικής διάταξης.


 Συγκριτική αξιολόγηση των εναλλακτικών διατάξεων του λιμένα, με βάση
λειτουργικά, τεχνικοοικονομικά και περιβαλλοντικά κριτήρια.


 Πρόταση καθορισμού της “βέλτιστης διάταξης” και των βασικών γεωμετρικών και
λειτουργικών χαρακτηριστικών του νέου λιμένα (δυναμικότητα, αριθμός και μέγεθος
εξυπηρετούμενων σκαφών κλπ.), λαμβάνοντας υπόψη και τις απόψεις γνώμη των
τοπικών φορέων, του Δήμου και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Βόρειας
Κυνουρίας.


 Διερεύνηση των ακτομηχανικών διεργασιών στην περιοχή μελέτης και εκπόνηση
Ακτομηχανικής Μελέτης για την εκτίμηση της επίδρασης των νέων λιμενικών έργων
στις όμορες ακτές/ακτογραμμές.

 Προμελέτη λιμενικών έργων (μόλοι, κρηπιδώματα, προβλήτες, βυθοκορήσεις,
επιχώσεις, επιστρώσεις κλπ.).


 Σύνταξη προγράμματος γεωτεχνικής έρευνας και ιζηματομετρήσεων.

Οριστική Μελέτη:


 Οριστική μελέτη εξωτερικών λιμενικών έργων (μόλων)


 Οριστική μελέτη εσωτερικών λιμενικών έργων (κρηπιδώματα, προβλήτες, ράμπες,
αγκυροβόλια κλπ.)


 Οριστική μελέτη έργων διαμόρφωσης χερσαίας ζώνης (επιχώσεις, επιστρώσεις κλπ.)


 Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης


 Σύνταξη φακέλου εξομοίωσης (ή καθορισμού) χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης λιμένα
κατά την κείμενη νομοθεσία καθώς και τη περιβαλλοντική μελέτη.


Ο Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας Γιώργος Καμπύλης δήλωσε σχετικά: «Ένα από τα πρώτα
θέματα που ασχοληθήκαμε ως Δημοτική Αρχή ήταν η νομιμοποίηση και αναβάθμιση των
υφιστάμενων λιμενικών υποδομών του Δήμου μας. Αφού εξασφαλίσαμε τη χρηματοδότηση
για την υλοποίηση των σχετικών μελετών με την εν λόγω σύμβαση προχωράμε στην
εκπόνησή τους. Οι μελέτες θα μας δώσουν τη δυνατότητα διεκδίκησης χρηματοδοτήσεων
για την εκτέλεση των έργων που θα προσφέρουν στα λιμάνια μας την εικόνα που τους
αρμόζει. Με συντονισμένες ενέργειες αλλάζουμε όψη στο παραλιακό μέτωπο. Τελικός στόχος
η αύξηση της επισκεψιμότητας και η ανάπτυξη του τόπου μας».

Related posts

ΒΟΡΕΙΑ ΚΥΝΟΥΡΙΑ: Έκδοση Ιστορικού Παραμυθιού για το 1821

Arcadia Spot NG

Εκδηλώσεις για τη Β’ Εθνοσυνέλευση στη Β. Κυνουρία

Arcadia Spot NG

Διακήρυξη της πράξης «Προμήθεια λογισμικού για την Ανάπτυξη Εφαρμογών Έξυπνων Πόλεων και Τεχνολογιών για το Διαδίκτυο των Αντικειμένων (IoT) του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας»

Arcadia Spot GZ

Leave a Comment