Δήμος Ν. Κυνουρίας Επικαιρότητα

Νότια Κυνουρία | Έργα αισθητικής αναβάθμισης στην Τ.Κ. Πελετών

aisthitiki-anabathmisi-peleta-kunourias

Τσιμεντοστρώσεις, ασφαλτοστρώσεις, αισθητικές αναβαθμίσεις κοινότητας Πελετών

 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ, ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ, ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΊΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΛΕΤΩΝ». προϋπολογισμού 5.756,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Π.Δ 171/87, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
  3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120
  4. Την ανάγκη του Δήμου για την κατασκευή του ως άνω έργου
  5. Την εγγεγραμμένη πίστωση του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Δήμου στον ΚΑ 30-7323.054 για το έργο «Τσιμεντοστρώσεις, ασφαλτοστρώσεις, αισθητικές αναβαθμίσεις κοινότητας Πελετών»
  6. Το με αρ.πρωτ  10527/17-09-2020 (ΑΔΑΜ:20REQ007334249) Πρωτογενές Αίτημα του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών
  7. Την με αρ.πρωτ  10604/18-09-2020 ανάληψη υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΩΑΓ4ΩΚΝ-73Σ)
  8. Την Μελέτη/Περιγραφή (16/2020) του έργου, όπως συντάχθηκε και θεωρήθηκε από το Αυτοτελές Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών
  9. Την 555/2020 (ΑΔΑ: ΨΘ38ΩΚΝ-ΣΦΛ) Απόφαση Δημάρχου με θέμα: Έγκριση κατασκευής, μελέτης, και καθορισμός τρόπου ανάθεσης έργου «Τσιμεντοστρώσεις, ασφαλτοστρώσεις, αισθητικές αναβαθμίσεις κοινότητας Πελετών»

Ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας ανακοινώνει τη διενέργεια κλήρωσης για την απευθείας ανάθεση του μικρού έργου συντήρησης, εκτελούμενο σύμφωνα με το άρθρο 15 του Π.Δ 171/87 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με τίτλο: «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ, ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ, ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΛΕΤΩΝ», προϋπολογισμού 5.756,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), την Τρίτη  29 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 10:00 π.μ., σύμφωνα με το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Κληρώσεων.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

Χαράλαμπος Ν. Λυσίκατος

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ

Τακτική Συνεδρίαση την ερχόμενη Δευτέρα για το ΠΕ.ΣΥ | Δείτε τα θέματα

#omada_Arcadia_Spot

Εντός τη εβδομάδας ξεκινά το «Εσωτερικό Δίκτυο Ύδρευσης στη Τ.Κ. Βλαχέρνας

#omada_Arcadia_Spot

Νέα διακοπή ρεύματος στο Δήμο Τρίπολης | Δείτε που και πότε

#omada_Arcadia_Spot

Προσθέστε το σχόλιο σας