Επικαιρότητα Περιφέρεια

Περιφέρεια Πελοποννήσου | Κατεπείγουσα συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής για την πυρόπληκτη Κορινθία

«Πρόσκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής»


Σας καλούμε να συμμετάσχετε στη κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής
Επιτροπής
που θα πραγματοποιηθεί με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ στις 29/9/2020, ημέρα Τρίτη
και ώρα 11:00 π.μ. για τη λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα , κατ’ εφαρμογή

 • Των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 167 και του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010
  (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010), “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
  Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
 • Της εκ της ευθείας και ρητής πρόβλεψης των διατάξεων του άρθρου 10 της αριθμ.
  11 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020) “Κατεπείγοντα μέτρα
  αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και
  της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του”.
 • Της με αρ. πρωτ. 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκυκλίου του
  Υπουργείου Εσωτερικών περί “Σύγκλησης συλλογικών οργάνων των Δήμων, των
  Περιφερειών και των εποπτευόμενων Νομικών τους Προσώπων, κατά το διάστημα
  λήψης μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού CONID-19”.
 • Την με αρ. πρωτ. 1822/16-3-2020 (ΑΔΑ: ΨΕΚ946ΜΤΛΠ-004) εγκύκλιο του Υπουργού
  Ψηφιακής Διακυβέρνησηςπερί “Παροχής διευκρινήσεων και οδηγιών σχετικά με την
  εφαρμογή της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης e: Presenve.gov.gΗ Συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα λόγω της άμεσης ανάγκης αποκατάστασης των βλαβών
που προκλήθηκαν από την πυρκαγία του Ιουλίου 2020 πριν την χειμερινή περίοδο για λόγους
δημόσιας ασφάλειας


Σημειώνεται δε ότι οι αποφάσεις που θα ληφθούν κατά τη παρούσα συνεδρίαση θ’
ανακοινωθούν από τον κ. Πρόεδρο στην πρώτη συνεδρίαση μετά τη λήξη των μέτρων
αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊου COVID-1

Δείτε θα θέματα:

Πρόσκληση-κατεπείγουσας-συνεδρίασης-Οικονομικής-Επιτροπής-Περιφέρειας-Πελοποννήσου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ

Δήλωση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου για τον απελθόντα διοικητή του Γ.Ν. Μεσσηνίας Γ. Μπέζο

#omada_Arcadia_Spot

Βαγγέλης Γιαννακούρας: «Κύριε Δήμαρχε Γορτυνίας «το δις εξαμαρτείν ουκ ανδρός σοφού έστι»

#omada_Arcadia_Spot*

Περιφέρεια | Σύσκεψη για το Βιομηχανικό Πάρκο στη Μεγαλόπολη

#omada_Arcadia_Spot*

Προσθέστε το σχόλιο σας