Επικαιρότητα Περιφέρεια

Πρόκληση για την χρηματοδότηση μελετών ωρίμανσης οδικών έργων προς ένταξη στο ΕΣΠΑ

perifereia-peloponnisou-espa-2021

Προτάσεις για την χρηματοδότηση, μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), μελετών ωρίμανσης οδικών έργων προκειμένου αυτά να ενταχθούν στο νέο ΕΣΠΑ 2021 – 2027, καλούνται να υποβάλουν οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Πελοποννήσου, στο πλαίσιο της σχετικής πρόσκλησης που υπέγραψε ο περιφερειάρχης Παναγιώτης Νίκας τη Τετάρτη 13 Ιανουαρίου.

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την εν λόγω πρόσκληση ανέρχεται σε 3.000.000 ευρώ, ενώ η προθεσμία υποβολής προτάσεων -μόνο ηλεκτρονικά, μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ, στη διαδικτυακή διεύθυνση http://logon.ops.gr/– αρχίζει την ερχόμενη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου και λήγει την Παρασκευή 30 Απριλίου 2021.

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης, όπως αναφέρεται σε αυτή, “χρηματοδοτούνται πράξεις υποστήριξης των δυνητικών δικαιούχων για την ωρίμανση πράξεων που εμπίπτουν στην Επενδυτική Προτεραιότητα 7b του Αξονα Προτεραιότητας 4 του ΕΠ «Πελοπόννησος», προκειμένου αυτές να υλοποιηθούν κατά τη νέα Προγραμματική Περίοδο. Ειδικότερα, χρηματοδοτούνται μελέτες ωρίμανσης και τεύχη δημοπράτησης για την υλοποίηση έργων λειτουργικής βελτίωσης ή / και ριζικής αναβάθμισης σημαντικών αξόνων του οδικού δικτύου της Περιφέρειας Πελοποννήσου (όπως είναι η βελτίωση των γεωμετρικών ή / και τεχνικών χαρακτηριστικών των οδών, κατασκευή κόμβων, γέφυρες, σημάνσεις, ηλεκτροφωτισμός, κλπ).

Οι πράξεις που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο της παρούσας δράσης θα πρέπει να οδηγούν στην πλήρη ωρίμανση των απαιτούμενων οδικών έργων και με τα παραδοτέα κάθε πράξης θα πρέπει να καθίσταται δυνατή η δημοπράτηση του αντίστοιχου οδικού έργου.

Συγκεκριμένα με την συγκεκριμένη δράση χρηματοδοτούνται:
  • Εκπόνηση μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και λοιπές υποστηρικτικές / προπαρασκευαστικές μελέτες (π.χ. εκτίμησης απαλλοτριούμενων εκτάσεων).
  • Εκπόνηση τεχνικών μελετών ωρίμανσης οδικών έργων, όλων των απαιτούμενων σταδίων ανάλογα με το σύστημα δημοπράτησης, βάσει του Ν.4412/2016, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει.
  • Σύνταξη τευχών δημοπράτησης, ανάλογα με το σύστημα δημοπράτησης, βάσει του Ν.4412/2016, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει.
  • Επικαιροποίηση, συμπλήρωση, τροποποίηση υφιστάμενων μελετών και τευχών δημοπράτησης.
  • Υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου για την υποστήριξη του δικαιούχου στην επίβλεψη, έλεγχο και έγκριση των μελετών ωρίμανσης, στην περίπτωση που οι μελέτες αυτές εκπονούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του δικαιούχου.
meletesorimansis-ΡΛΣΜ7Λ1-6ΡΕ

Related posts

ΣΕΤΕ | Η Περιφέρεια Πελοποννήσου παρούσα στην 32η Τακτική Γενική Συνέλευση

Arcadia Spot NG

Δημήτρης Πτωχός: «Οι Περιφέρειες και οι πόλεις του μέλλοντος πρέπει να είναι βιώσιμες οικονομικά, φιλικές προς το περιβάλλον και κοινωνικά συμπεριληπτικές, με δικαιοσύνη»

Arcadia Spot NG

ΚΑΛΑΜΑΤΑ: 8η Περιφερειακή Ενημερωτική Ημερίδα | «Προσαρμογή της Περιφέρειας Πελοποννήσου στην Κλιματική Αλλαγή»

Arcadia Spot NG

Leave a Comment