Top News Δήμος Β. Κυνουρίας Επικαιρότητα

Σε πολυχώρο πολιτισμού θα μετατραπεί το δημοτικό σχολείο Μελιγούς

dimotiko-sxoleio-meligous-poluxoros-politismou

Ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίας, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για την ανάθεση του έργου «Αποκατάσταση δημοτικού σχολείου Μελιγούς και μετατροπή του σε πολυχώρο Εκπαιδευτικών, Κοινωνικών και Πολιτιστικών δραστηριοτήτων» προϋπολογισμού 2.356.000,00 € συμπεριλαμβανομένης της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α. (24%).


Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία Οικοδομικά, με προϋπολογισμό 1.049.432,93 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) β) κατηγορία Ηλεκτρομηχανολογικά, με προϋπολογισμό 845.053,54 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147), όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσης Περιληπτικής Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, στον Ελληνικό τύπο και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.boriakinouria.gov.gr καθώς και με τους όρους της Αναλυτικής Διακήρυξης. Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του Ν. 4412/2016. Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά, δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών και δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης.

 Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης έχουν : 

1) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε κατηγορίες έργων ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ και που είναι εγκατεστημένα σε :

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 , 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν 

συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης

δημοσίων συμβάσεων.

2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης

3. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (γ) και (ε) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (π.χ. κοινοπραξία).

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΗΣ, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 09/12/2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.00 μ.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 15/12/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00 π.μ.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1α του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των τριάντα οκτώ χιλιάδων ευρώ (38.000,00) €.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δέκα τρεις (13) μήνες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες, από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από πιστώσεις του «Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης» (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους μέσω του Π..Ε., στο πλαίσιο του Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ – ΕΣΠΑ 2014-2020» [ΣΑ Ε1551, κωδ. εναρίθμου 2018ΣΕ15510038] και από ίδιους πόρους του Δήμου και είναι εγγεγραμμένο στον Κ.Α. 30-7311.024 των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου, με συνολικό ποσό 2.356.000,00€ (1.843.450,34 € για το έτος 2021 και 512.549,66 € για το έτος 2022), σύμφωνα με την με αριθ. πρωτ. 11082/20-09-2021 Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης (ΑΑΠΥ).

Επιλέξιμη δαπάνη : 1.715.635,06 € (ΠΔΕ)
Μη επιλέξιμη δαπάνη : 640.364,94 € (ίδιοι πόροι Δήμου)

Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον ανάδοχο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 150 του Ν. 4412/16. Οι όροι για την εγγύηση προκαταβολής καθορίζονται στο άρθρο 72 παρ. 1δ του Ν. 4412/16.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr καθώς και στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας (www.boriakinouria.gov.gr).

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας.

Πληροφορίες παρέχονται από τους υπαλλήλους της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. : 27553 60144)

Ο Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας
Γεώργιος Καμπύλης
Συνημμένα αρχεία: 

PDF icon00_arithmos_meletis.pdfPDF icon01-a_tehniki_ekthesi_-_megalo_ktirio_arh._signed.pdfPDF icon01-v_tehniki_ekthesi_-_megalo_ktirio_im_signed.pdfPDF icon01-g_tehniki_ekthesi_-_mikro_ktirio_arh._signed.pdfPDF icon01-d_tehniki_ekthesi_-_mikro_ktirio_im_signed.pdfPDF icon02-a_prometriseis-arh.pdf_signed.pdfPDF icon02-v_prometriseis_statikon.pdf_signed.pdfPDF icon02-g_prometriseis_im_signed.pdfPDF icon03_proypologismos_signed.pdfPDF icon04_sympliromatikes_tehnikes_prodiagrafes_signed.pdfPDF icon05_antist.arthron_mel._me_etep_signed.pdfPDF icon06_timologio_meletis_signed.pdfPDF icon07_eidiki_syggrafi_ypohreoseon_signed.pdfPDF icon08_entypo_oikonomikis_prosforas_signed.pdfPDF icon11_say-fay_signed.pdfPDF icon12_sda_signed.pdfPDF icondiakiryxi_sholeio_meligoys_signed.pdfPDF iconeees_teyd_signed.pdfPDF iconperilipsi_diakiryxis_sholeio_meligoy_signed.pdfPDF icon06-a_analysi_timon_arh._signed.pdfPDF icon06-v_analysi_timon_im_signed.pdf

Με την ολοκλήρωση του έργου, στο κεντρικό κτίριο θα λειτουργούν τα τρία τμήματα των
παιδικών σταθμών του Δήμου καθώς και ένα τμήμα βρεφονηπιακού σταθμού το οποίο θα
λειτουργήσει για πρώτη φορά στον Δήμο Βόρειας Κυνουρίας.


Αναλυτικότερα στον ισόγειο χώρο θα υπάρχουν οι αίθουσες εκπαίδευσης, ανάπαυσης και
απασχόλησης των νηπίων, προνηπίων και των βρεφών, οι υποστηρικτικοί και βοηθητικοί
χώροι, η διοίκηση και οι χώροι προσωπικού. Στο δυτικό κτίσμα θα λειτουργεί αυτόνομα, με
ανεξάρτητες εγκαταστάσεις, η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων όπου θα μπορούν να
αναπτυχθούν ποικίλες πολιτιστικές δράσεις. Τέλος στον όροφο θα στεγάζονται η αίθουσα
χορού και η Φιλαρμονική του Δήμου.


Παράλληλα με το έργο αυτό θα γίνουν εργασίες συντήρησης του παλαιού πέτρινου ισόγειου
Κοινοτικού γραφείου της Μελιγούς. Σε αυτόν τον χώρο θα φιλοξενηθούν πολιτιστικές,
διοικητικές και κοινωφελείς χρήσεις που θα καλύπτουν τις ανάγκες του Δήμου. Το
σημαντικότερο όλων είναι πως στους παραπάνω χώρους θα πληρούνται οι προϋποθέσεις
πρόσβασης ΑμεΑ.


Στον αύλειο χώρο θα υπάρχουν εκτεταμένες επιφάνειες πρασίνου, ένα μικρό υπαίθριο
αμφιθέατρο, ένας πυρήνας παιχνιδιού, καθώς και μια προστατευμένη παιδική χαρά που θα
αφορά μόνο τους χρήστες του βρεφικού τμήματος

Ο Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας δήλωσε: «Μέσα από αυτό το έργο θα επιτευχθεί η ανάδειξη, η
αξιοποίηση και ο εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων δομών
με σκοπό να στεγάσουν σύγχρονες
εκπαιδευτικές μονάδες αλλά και χώρους πολιτισμού υψηλής αισθητικής και λειτουργικότητας.
Στόχος μας είναι η μετεγκατάσταση των παιδικών σταθμών Δήμου Βόρειας Κυνουρίας σε
βελτιωμένες, ασφαλείς και λειτουργικές εγκαταστάσεις με γνώμονα τις προδιαγραφές
ασφαλείας και την δημιουργία ενός καινοτόμου περιβάλλοντος μάθησης για τα παιδιά των
παιδικών σταθμών».

Related posts

Β. Κυνουρία : Πληρωμή αποζημιώσεων ύψους 70 εκ. € από τον ΕΛ.Γ.Α., για ζημίες φυτικής και ζωικής του 2023

Arcadia Spot GZ

Δημιουργία Δημοτικού Δικτύου Μονοπατιών σε όλες τις Κοινότητες στον Δήμο Βόρειας Κυνουρίας

Arcadia Spot GZ

Εκτέλεση εργασιών στην περιοχή «ΝΗΣΙ» της Δημοτικής Κοινότητας Παραλίου Άστρους

Arcadia Spot GZ

Leave a Comment