Δήμος Τρίπολης Επικαιρότητα

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Τρίπολης – Θέματα

dimos-tripolis

Σας προσκαλούμε την 2α  Μαρτίου 2021, ημέρα Τρίτη και από ώρα 11:00΄ π.μ. έως 13:00΄ μ.μ., για λήψη αποφάσεων, δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της αριθ. 426/Α.Π.77233/13-11-2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών και σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από  το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018,

προς λήψη απόφασης στα πιο κάτω θέματα:
 • Έγκριση πρακτικών του επαναληπτικού ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια φρέσκου γάλακτος», προϋπολογισμού 80.153,16 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
 • Έγκριση οριστικής μελέτης οδοποιίας που αφορά τη βελτίωση οδού πρόσβασης στην ΜΕΑ-ΧΥΤΥ στην ΤΚ Παλαιόχουνης του Δήμου Τρίπολης και της συνοδής μελέτης φυτοτεχνικής αποκατάστασης.
 • Περί αποδοχής ή μη της με αρ. πρωτ. 5133/23-2-2021 γνωμοδότησης του δικηγόρου κ. Καρακούρτη Βασιλείου.
 • Οικονομική Ενίσχυση δημότη λόγω σοβαρών οικονομικών προβλημάτων (Αρ. πρωτ: 5116/24-02-2021).
 • Οικονομική Ενίσχυση δημότη λόγω σοβαρών οικονομικών προβλημάτων (Αρ. πρωτ: EMΠ 28/ 22/02/2021).
 • Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο κλήσεων παραβάσεων Κ.Ο.Κ. (κωδ. οφειλέτη: 81168).
 • Περί έγκρισης προϋπολογισμού και ολοκληρωμένου προγράμματος δράσης οικονομικού έτους 2021 του Ν.Π. με την επωνυμία: «Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Τρίπολης»
 • Έγκριση  διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, φακέλου έργου (Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων έργου – Σκοπιμότητα – Προεκτίμηση αμοιβής μελετών), Συγγραφής Υποχρεώσεων, Όρων Διακήρυξης, Περίληψης Διακήρυξης (Προκήρυξη), ΤΕΥΔ, Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς για την σύναψη δημόσιας σύμβασης και συγκρότησης επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού για την εκπόνηση της μελέτης: «Τροποποίηση τμήματος ρυμοτομικού σχεδίου Τρίπολης (μεταξύ των οδών 11ου Συντάγματος, Γ. Κολοκοτρώνη και της Περιφερειακής Οδού) και σύνταξη Πράξεων Αναλογισμού».
 • Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου: «Κατασκευή τοιχείων αντιστήριξης και διαμορφώσεις στην Τ.Κ. Μάναρη Δήμου Τρίπολης».
 • Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο κλήσεων παραβάσεων Κ.Ο.Κ.
 • Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο κλήσεων παραβάσεων Κ.Ο.Κ.
 • Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας 14m3 με σύστημα πλύσης κάδων»
 • Αποδοχή απόφασης Ένταξης πρότασης από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ, στον Άξονα προτεραιότητας  4 «Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)» του χρηματοδοτικού προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου  2020»

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής παρακαλούνται όπως σε περίπτωση κωλύματός τους ενημερώσουν εγκαίρως το αναπληρωματικό μέλος.                                  

Παρακαλούνται όπως τα μέλη αποστείλουν την ψήφο τους επί των εισηγήσεων-προτάσεων που έχουν αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e-mail: oikonomikiepitropitri@gmail.com, κατά το διάστημα διεξαγωγής της συνεδρίασης. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Οικονομικής Επιτροπής

 ΤΣΑΓΚΑΡΕΛΗΣ  Γ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ                                                                                                         

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ

Εγκαινιάστηκε το αρδευτικό έργο στο Φίχτι παρουσία του Βορίδη(pics)

#omada_Arcadia_Spot*

Σε αδιέξοδο οι αυτοκινητιστές του ΚΤΕΛ Αρκαδίας

#omada_Arcadia_Spot*

Αργολίδα: Σύλληψη για παράνομη διακίνηση εργατών

#omada_Arcadia_Spot*

Προσθέστε το σχόλιο σας