Δήμος Γορτυνίας Επικαιρότητα

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στο δημοτικό κατάστημα Δημητσάνας

dimos-gortynias

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα γίνει στο
Δημοτικό Κατάστημα Δημητσάνας, στις 5 Ιουλίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 08:45, κατ’ εφαρμογή των
διατάξεων του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ. 133/Α΄/19.07.2018), και της με αριθμό
380/15.06.2022 (ΑΔΑ: ΩΖ2Χ46ΜΤΛ6-97Χ) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη
αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 1. Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου
  Γορτυνίας και ορισμός των Μελών της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής
  Σύμβασης για την ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΑΣΑ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ Π.Ε.
  ΑΡΚΑΔΙΑΣ.
 2. Έγκριση πρακτικού Νο1 του διαγωνισμού: «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση
  και θέρμανση Δήμου Γορτυνίας».
 3. Έγκριση χορήγησης 1ης Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Διαμόρφωση υπαίθριου
  χώρου στη θέση Κουκούλα Τροπαίων».
 4. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Συντήρηση – βελτίωση δημοτικής οδοποιίας Τ.Κ. Καμενίτσας».
 5. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος για αλλαγή τίτλου έργου.
 6. Έγκριση πινάκων αμοιβών και δαπανών του δικηγόρου Νικόλαου Λιναρά.
 7. Έγκριση πινάκων αμοιβών και δαπανών της δικηγόρου Κωνσταντίνας Δρακοπούλου.
 8. Έγκριση πίνακα αμοιβών και δαπανών του δικηγόρου Παναγιώτη Γατσόπουλου.
 9. Πέμπτη (5η) αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Γορτυνίας οικ. έτους 2022.
 10. Έγκριση (4
  ης) αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 της Δημοτικής Κοινωφελούς
  Επιχείρησης του Δήμου Γορτυνίας.
 11. Έγκριση (5ης) αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 της Δημοτικής Κοινωφελούς
  Επιχείρησης του Δήμου Γορτυνίας.

Οι εισηγήσεις θα σταλούν ηλεκτρονικά στις οικείες διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των μελών
της Επιτροπής.


Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής


Ευστάθιος Χαρ. Κούλης
Δήμαρχος Γορτυνίας


Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού μέλους καλείται αναπληρωματικό μέλος.


Κοιν. Αναπληρωματικά μέλη Οικονομικής Επιτροπής: Καγιούλης Ευστάθιος, Μπέτσα Παναγιώτα,
Παναγιωτακόπουλος Ιωάννης, Στρίκος Δημήτριος, Πυρπυρής Καλλίμαχος, Παρασκευόπουλος Παναγιώτης

Related posts

Άνοιξαν τα εργαστηριακά ιατρεία στην Αρκαδία

Arcadia Spot NG

ΔΙΑΚΟΠΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ – ΓΟΡΤΥΝΙΑ 26/04/2024

Arcadia Spot NG

ΔΙΑΚΟΠΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ την Τρίτη 23/04/2024 στη Γορτυνία

Arcadia Spot NG

Leave a Comment