Επικαιρότητα Περιφέρεια

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου | Θέματα

perifereia-peloponnisou-dieuthinseis-igeias

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου | Θέματα

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής»


Σας καλούμε να συμμετάσχετε στη α συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα
πραγματοποιηθεί με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ στις 04/12/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα
10:30 π.μ.:

για τη λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα , κατ’ εφαρμογή

 1. Των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 167 και του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010
  (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010), “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
  Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
 2. Της εκ της ευθείας και ρητής πρόβλεψης των διατάξεων του άρθρου 10 της αριθμ.
  11 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020) “Κατεπείγοντα μέτρα
  αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και
  της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του”.
 3. Της με αρ. πρωτ. 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκυκλίου του
  Υπουργείου Εσωτερικών περί “Σύγκλησης συλλογικών οργάνων των Δήμων, των
  Περιφερειών και των εποπτευόμενων Νομικών τους Προσώπων, κατά το διάστημα
  λήψης μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού CONID-19”.
  4.Τηνμε αρ. πρωτ. 1822/16-3-2020 (ΑΔΑ: ΨΕΚ946ΜΤΛΠ-004) εγκύκλιο του Υπουργού
  Ψηφιακής Διακυβέρνησηςπερί “Παροχής διευκρινήσεων και οδηγιών σχετικά με την
  εφαρμογή της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης e: Presenve.gov.gr”
  Σημειώνεται δε ότι οι αποφάσεις που θα ληφθούν κατά τη παρούσα συνεδρίαση θ’
  ανακοινωθούν από τον κ. Πρόεδρο στην πρώτη συνεδρίαση μετά τη λήξη των μέτρων
  αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊου COVID-19

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου | Θέματα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-42

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ

Πολεμικό Μουσείο: «Χρόνια Πολλά Τριπολιτσά!»

#omada_Arcadia_Spot

Κατάθεση αντιρρήσεων στην Ρ.Α.Ε. από τον Δήμο Γορτυνίας

#omada_Arcadia_Spot*

Συμμετοχή της Ομοσπονδίας Αγροτοκτηνοτροφικών Συλλόγων Περιφέρειας Πελοποννήσου στην απεργία

#omada_Arcadia_Spot*

Προσθέστε το σχόλιο σας