Top News Δήμος Γορτυνίας Επικαιρότητα

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Γορτυνίας (θέματα)

dimos-gortynias

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Γορτυνίας (θέματα). Διαβάστε αναλυτικά παρακάτω:

Σας γνωστοποιούμε ότι η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Γορτυνίας θα συνεδριάσει «Διά Περιφοράς» την Τετάρτη 04 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 10:00,

σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 και της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ Α΄55/2020) προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα:


 1. Εκλογή Aντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής.
 2. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Μυγδαλιάς.
 3. Ορισμός επιτροπής για τη διενέργεια ηλεκτρονικών κληρώσεων στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό
  Σύστημα Κληρώσεων (Κ.Η.Σ.Κ.).
 4. Συγκρότηση επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής βάσει του Ν. 4412/2016 για την
  εκτέλεση της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ με τίτλο «Προμήθεια συστήματος τηλεμετρίας και ελέγχου διαρροών
  και ποιότητας στο δίκτυο ύδρευσης του Δήμου Γορτυνίας».
 5. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Έργα Δήμου Γορτυνίας για την πρόληψη
  και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες».
 6. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας Φαναράκι
  προς Τουμπίτσι».
 7. Λήψη μέτρων οικονομικής ελάφρυνσης για επιχειρήσεις και δημότες που επλήγησαν από τον
  COVID-19.
 8. Αποδοχή γνωμοδότησης δικηγόρου κ. κ. Καρνέζη Αθανάσιου για την άσκηση ενδίκων μέσων κατά
  της με αριθ. 184/2020 απόφασης του Ειρηνοδικείου Τρίπολης.
 9. Αποδοχή γνωμοδότησης δικηγόρου κας Αικατερίνης Κανελλοπούλου για το «Ίδρυμα Υποτροφιών
  Τρύφωνος Ασημακόπουλου» εν όψει της επικείμενης διάλυσής του για οικονομικούς λόγους.
 10. Ορισμός δικηγόρου για άσκηση έφεσης κατά της με αριθ. Α425/2020 απόφασης του Διοικητικού
  Πρωτοδικείου Τρίπολης.
 11. Ορισμός δικηγόρου για την αίτηση για έκδοση διαταγής πληρωμής της Γεωργίας Κοκοσιούλη κατά
  του Δήμου Γορτυνίας.
 12. Ορισμός δικηγόρου για την εξώδικη απάντηση, πρόσκληση και δήλωση των Θεόδωρου Τερζή,
  Αφροδίτης Χουντή και Θεοδώρας Χριστοδουλοπούλου κατά του Δήμου Γορτυνίας.
 13. Έγκριση πίνακα αμοιβών και δαπανών δικηγόρου Κανελλοπούλου Αικατερίνης.
 14. Απαλλαγή υπολόγου για το ΧΕΠ Α/429/2020 ποσού 293,21.
 15. Απαλλαγή υπολόγου για το ΧΕΠ Α/430/2020 ποσού 293,21.
 16. Απαλλαγή υπολόγου για το ΧΕΠ Α/431/2020 ποσού 293,07.
 17. Αποδέσμευση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.
 18. Πεντηκοστή Πέμπτη (55η) αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 για την κάλυψη
  αναγκών του τμήματος μισθοδοσίας.
 19. Πεντηκοστή έκτη (56η) αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 για την λογιστική
  τακτοποίηση εσόδων.
 20. Πεντηκοστή Έβδομη (57η) αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 για την κάλυψη
  της δαπάνης εκτέλεσης της προμήθειας: «Λοιπές παροχές σε είδος (Προμήθεια γάλακτος για τους
  δικαιούχους υπαλλήλους) (2020)», προϋπολογισμού 5.500€.
 21. Πεντηκοστή Όγδοη (58η) αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 για την κάλυψη
  της δαπάνης εκτέλεσης της προμήθειας: «Προμήθεια φακέλων αλληλογραφίας».
 22. Πεντηκοστή Ένατη (59η) αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 για την κάλυψη
  της δαπάνης: «Εργασίες διευθέτησης κυκλοφορίας δρόμου στην Τ.Κ. Σπάθαρη», προϋπολογισμού
  1.500€.
 23. Εξηκοστή (60η) αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 για την κάλυψη της
  δαπάνης: «Αποκατάσταση επικινδυνότητας πρανών στην Τ.Κ Σέρβου», προϋπολογισμού 24.800€.
 24. Εξηκοστή πρώτη (61η) αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 για την κάλυψη της
  δαπάνης: «Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας Δ.Ε. Κοντοβάζαινας (2020)», προϋπολογισμού
  8.000€.
 25. Εξηκοστή δεύτερη (62η) αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 για την κάλυψη
  της δαπάνης: «Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας Δ.Ε. Βυτίνας (2020)», προϋπολογισμού 3.000€.
  ΘΕΜΑΤΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΑΓΑΝΗ (ΖΑΤΟΥΝΑ)
 26. Διεκπεραίωση οφειλής του Κληροδοτήματος Βασιλείου Λαγάνη.
  ΘΕΜΑΤΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΥ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (ΘΕΟΚΤΙΣΤΟ)
 27. Ψήφιση πίστωσης ποσού 980,00 € για την εκτέλεση της υπηρεσίας: «Καθαρισμός, αποψίλωση και
  ευπρεπισμός χωριού Τ.Κ. Θεοκτίστου».
 28. Ψήφιση πίστωσης ποσού 980,00 € για την εκτέλεση της υπηρεσίας: «Αποκομιδή απορριμμάτων από
  οικίες ηλικιωμένων και ανήμπορων ατόμων σε σημείο συγκέντρωσης στην Τ.Κ. Θεοκτίστου».
 29. Ψήφιση πίστωσης ποσού 12.900,00 € για την εκτέλεση της υπηρεσίας: « Χωματουργικές Εργασίες
  διαμόρφωση – δημιουργία κοινοτικών οδών πρόσβασης και χώρων στάθμευσης για οχήματα προς
  κατοικίες Δημ. Κ. Μπούρη –Φωτ. Κ. Μπούρη –Παν. Κ. Γιαμά – Κώστ Γ. Κούζιου – Δημ. Κ. Δημήτρουλα και
  προς κατοικίες Κων. Ανδρ. Οικονόμου –Ανασ. Δημ. Γιαμά στην Τ.Κ. Θεοκτίστου».
 30. Ψήφιση πίστωσης ποσού 4,500.00 € για την εκτέλεση της υπηρεσίας: «Αντικατάσταση τμήματος
  εσωτερικού δικτύου ύδρευσηςΤ.Κ. Θεοκτίστου»

 31. Καλούνται τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να εκφράσουν τις απόψεις τους επί των θεμάτων και να
  ψηφίσουν θετικά ή αρνητικά επί των εισηγήσεων των ανωτέρω θεμάτων και μέχρι ώρα 13:00 μέσω
  ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο xspiliop@gortynia.gov.gr ή μέσω τηλεφώνου στα 2795360332 / 2795360310 /
  2795360330 ή μέσω ΦΑΞ στο 2795031855.
  Οι εισηγήσεις θα σταλούν ηλεκτρονικά στις οικείες διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των μελών
  της Επιτροπής.
  Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
  Ευστάθιος Χαρ. Κούλης
  Δήμαρχος Γορτυνίας
  Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού μέλους καλείται αναπληρωματικό μέλος.
  Κοιν. Αναπληρωματικά μέλη Οικονομικής Επιτροπής: Δημάκο Σταύρο, Μπέτσα Παναγιώτα, Μπαρούτσα
  Νεκτάριο, Στρίκο Δημήτριο, Τσιόγκα Ιωάννη, Γεωργακόπουλο Χαράλαμπο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ

Πελοπόννησος | Πρόστιμα σε 10 ανυπότακτους που δεν τηρούσαν τα μέτρα κατά του κορονοϊού

#omada_Arcadia_Spot

Ανανεώθηκε το Νηπιαγωγείο στο Μερκοβούνι έπειτα από παρέμβαση εθελοντών (pics-vid)

#omada_Arcadia_Spot*

Επίσκεψη Τατούλη στο Λουτράκι

#omada_Arcadia_Spot*

Προσθέστε το σχόλιο σας