Δήμος Τρίπολης Επικαιρότητα

Συνεδριάζει τη Δευτέρα ”δια περιφοράς” η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Τρίπολης | Θέματα

oikonomiki-epitropi-dimou-tripolis

Σας προσκαλούμε την 21η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα  και από ώρα 11:00΄ έως 13:00΄, για λήψη αποφάσεων, δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σε εφαρμογή των διατάξεων: α) του άρθρου 10 παρ.1 της πράξης Νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-2020), β) της  υπ’ αριθμό πρωτ. 18318/13-3-2020 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ., γ) της με υπ’ αριθμόν 40 με αριθμό πρωτ. 20930/31-3-2020 (ΑΔΑ:  6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ  και  δ) σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από  το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, στα πιο κάτω θέματα:


 1. Περί έγκρισης πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών (αποδεικτικών μέσων) της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ», προϋπολογισμού 435.000,00€.
 2. Περί έγκρισης πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΕ ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ, ΣΚΥΡΙΤΙΔΑΣ, ΤΕΓΕΑΣ», προϋπολογισμού 181.848,53€.
 3. Περί έγκρισης πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών (αποδεικτικών μέσων) της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΕ ΚΟΡΥΘΙΟΥ, ΛΕΒΙΔΙΟΥ, ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ», προϋπολογισμού 151.711,67€.
 4. Περί έγκρισης 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «Διαμόρφωση και επέκταση πεζοδρομίων Δ.Κ. Τρίπολης», προϋπολογισμού 74.400,00€.
 1. Περί έγκρισης 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Έργα αποκατάστασης οδοστρώματος Δήμου Τρίπολης», προϋπολογισμού 68.973,11€.
 1. Περί έγκρισης 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Επισκευή οδών Δήμου Τρίπολης», προϋπολογισμού 50.000,00€.
 1. Περί παράτασης προθεσμίας για το έργο «Προσωρινή μεταβατική λύση διαχ/σης απορριμμάτων Δ. Τρίπολης – Α΄ φάση, περίφραξη και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου»
 1. Περί παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης της Προμήθειας πυροσβεστικών κρουνών και ειδικών εξαρτημάτων ύδρευσης.
 1. Περί έγκρισης προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ.2γ, 32Α β του Ν. 4412/2016, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση έργου: “Εργασίες για την υποδομή ηλεκτροδότησης γηπέδου στο χώρο προσωρινής διαχείρισης απορριμμάτων, στην περιοχή “Μεγαβούνι” της ΔΕ Βαλτετσίου” και καθορισμός όρων πρόσκλησης συμμετοχής στη διαπραγμάτευση.
 1. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί   ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Ναυπλίου κατά τη δικάσιμο της 7-10-2020,  ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, προς αντίκρουση της με αρ. καταθ. 18/2018 έφεσης υπαλλήλου του Δήμου Τρίπολης κατά του Δήμου Τρίπολης.
 1. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να χειριστεί για λογαριασμό του την από 1-7-2020 με αρ. κατάθεσης 204/2020 αγωγή Μονομελούς – τακτική διαδικασία ιδιώτη κατά του Δήμου Τρίπολης, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Τρίπολης, καταθέτοντας έγγραφες προτάσεις και όλα  τα αποδεικτικά μέσα και τα διαδικαστικά έγγραφα που απαιτούνται και ότι άλλο απαιτείται, προσκομίζοντας αυτά μέσα στις νόμιμες προθεσμίες και να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης κατά την ορισθησομένη δικάσιμο, ή σε οποιαδήποτε αναβολή ή ματαίωση.
 1. Ορισμός δικηγόρου προκειμένου σύμφωνα με το από 24-8-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Τ.Υ. – Πολεοδομίας του Δήμου Τρίπολης (Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών), να γνωμοδοτήσει σχετικά με αίτηση ιδιώτη περί διόρθωσης Κτηματολογικών Εγγραφών.
 2. Ορισμός δικηγόρου προκειμένου για λογαριασμό του Δήμου Τρίπολης, να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη μεταγραφή στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο, της ανασυνταγμένης 1/2016 πράξης αναλογισμού αποζημιώσεως ιδιοκτησιών επί της οδού Αρχιμήδους, στο Ο.Τ. 403 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Τρίπολης.
 3. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Μονομελές Β΄.) κατά τη δικάσιμο της 29-9-2020,  ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη,  προς αντίκρουση της  (ΚΛ837/12-5-2020, αρ. πιν. 38, ΑΓ358/27-9-2017)  αγωγής ιδιωτών κατά του Δήμου Τρίπολης.
 1. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Μονομελές Β΄.) κατά τη δικάσιμο της 29-9-2020,  ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη,  προς αντίκρουση της  (ΚΛ833/12-5-2020 Αρ. πιν. 37, ΑΓ357/27-9-2017)  αγωγής ιδιωτών κατά του Δήμου Τρίπολης.
 1. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης (Τμήμα Β΄. Μονομελές)  κατά την μετά από αναβολή  δικάσιμο της 10-11-2020,  ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση  ορισθησομένη,  προς αντίκρουση της (αρ. κλ. ΚΛ126/25-1-2020 αρ. πιν. 11 ΑΒΕΜ: ΕΦ501/16-12-2019) έφεσης του Δήμου Τρίπολης κατά της  Α52/2019 απόφασης Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης ( Τμήμα Α΄. Μονομελές).
 1. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Μονομελές Β΄.) κατά τη δικάσιμο της 20-10-2020,  ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη,  προς υποστήριξη της 316/30-12-2014 ανακοπής του Δήμου Τρίπολης κατά της 4752/29-7-2014 πράξης ταμειακής βεβαίωσης της Δ.Ο.Υ. Τρίπολης  (μετά την Α58/2020 προδικαστική).
 1. Καθορισμός όρων δημοπρασίας Εκμίσθωσης του περισσεύματος βοσκής της Δ.Ε. Λεβιδίου για το έτος 2020.
 1. Καθορισμός όρων δημοπρασίας Εκμίσθωσης του περισσεύματος βοσκής της Δ.Ε. Φαλάνθου για το έτος 2020.
 1. Περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών του Δήμου Τρίπολης, του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Τρίπολης και της Κ.Ε.ΔΗ.T. για το έτος 2021»
 1. Περί υποβολής πρότασης για την δημιουργία Κόμβου Ψηφιακής Καινοτομίας στην Πελοπόννησο
 1. Περί έγκρισης πρακτικών άγονης επαναληπτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης του Δημοτικού ακινήτου «Δημοτικός Φούρνος» στην Κοιν. Σταδίου Τρίπολης.
 1. Έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής με απόδοση λογαριασμού, για την αντιμετώπιση πληρωμής δαπάνης παραβόλων για έλεγχο εξέτασης και επανεξέτασης ΚΤΕΟ οχημάτων του Δήμου Τρίπολης.
 1. Περί έγκρισης πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών (αποδεικτικών  μέσων) της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ  ΔΕ ΤΡΙΠΟΛΗΣ»
 1. Παράταση προθεσμίας για το έργο: «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από την θεομηνία της 25ης Ιουνίου 2016 στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Δήμου Τρίπολης και αποκατάσταση οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης», προϋπολογισμού 1.200.000,00 €
 1. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Τρίπολης»
 1. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο κλήσεων παραβάσεων Κ.Ο.Κ. (κωδ. οφειλέτη: 31855)
 1. Έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής με απόδοση λογαριασμού, για την αντιμετώπιση πληρωμής δαπάνης καταβολής τέλους απογραφής-ταξινόμησης και χορήγηση άδειας και πινακίδων 150,00 € & τέλη χρήσης μηχανήματος 150,00 € στην ΔΟΥ Τρίπολης για το φορτωτή  CASE   του Δήμου Τρίπολης
 1. Οικονομική Ενίσχυση δημότη λόγω σοβαρών οικονομικών προβλημάτων   (Αρ. πρωτ:  24840/10-09-2020)
 1. Οικονομική Ενίσχυση δημότη λόγω σοβαρών οικονομικών προβλημάτων  (Αρ. πρωτ:  24897/11-09-2020)
 1. Οικονομική Ενίσχυση δημότη λόγω σοβαρών οικονομικών προβλημάτων (Αρ. πρωτ:  24771/10-09-2020)
 1. ΑΠΟΔΟΧΗ ΔΩΡΕΑΣ
 1. Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την παγία προκαταβολή του Προέδρου της Τ.Κ. Κερασίτσας
 1. Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την παγία προκαταβολή του Προέδρου της Τ.Κ. Λίμνης
 1. ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ Δ.Ε. ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
 1. Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Αποκομιδή απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών στη Δ.Ε. Λεβιδίου
 1. «Τροποποίηση της 634/2018 Α.Δ.Σ. περί επιβολής τέλους ακίνητης περιουσίας στο Δήμο Τρίπολης»
 • Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής παρακαλούνται όπως σε περίπτωση κωλύματός τους ενημερώσουν εγκαίρως το αναπληρωματικό μέλος.
 • Παρακαλούνται όπως τα μέλη αποστείλουν την ψήφο τους επί των εισηγήσεων-προτάσεων που έχουν αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο emailoikonomikiepitropitri@gmail.com, κατά το διάστημα διεξαγωγής της συνεδρίασης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Οικονομικής Επιτροπής

ΤΣΑΓΚΑΡΕΛΗΣ  Γ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ                                                                                               

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ

Συνελήφθησαν δύο άτομα στην Κορινθία για ναρκωτικά

#omada_Arcadia_Spot*

Αρκαδία | Στηρίζουμε τον αγώνα των μαθητών για καθαρά, ασφαλή, ανθρώπινα Σχολεία

#omada_Arcadia_Spot*

Κήρυξη σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης των Κοινοτήτων Ίσαρη, Νεοχωρίου Λυκοσούρας και Χράνων

#omada_Arcadia_Spot*

Προσθέστε το σχόλιο σας