Δήμος Τρίπολης Επικαιρότητα

Τρίπολη: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη δημοτικών αστυνόμων

oikonomiki-epitropi-dimos-tripolis

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για μετάταξη δημοτικών αστυνόμων

Ο Δήμος Τρίπολης

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις :

α) των άρθρων 74, 79 και 224 του Ν.3584/07 (ΦΕΚ 143/Α/28-6-2007)

β) του άρθρου 19 παρ.3 του Ν.4440/16 (ΦΕΚ 224/Α/2-12-2016) όπως συμπληρώθηκαν με τις όμοιες του άρθρου 88 του Ν. 4604/2019.

γ) του άρθρου 14 παρ. του Ν.3731/2008 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 14 του Ν.4147/2013 (ΦΕΚ 98/Α/26-4-2013)

προτίθεται

να καλύψει δέκα (10) κενές οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού κλάδου ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ Δημοτικής αστυνομίας με μετάταξη.

Για το λόγο αυτό καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Δήμο Τρίπολης για τις θέσεις :
               2  θέσεις ΠΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

               3  θέσεις ΤΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

               5  θέσεις ΔΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας έχουν όλοι οι μόνιμοι υπάλληλοι ΟΤΑ, οι οποίοι υπηρετούν σε κλάδο δημοτικής αστυνομίας εφόσον έχουν συμπληρώσει πενταετή υπηρεσία από το διορισμό τους (στις θέσεις των κλάδων δημοτικής αστυνομίας).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τα κάτωθι δικαιολογητικά :
 • Αίτηση υποψηφιότητας (συνημμένο υπόδειγμα αίτησης).
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/89 για την πιστότητα του περιεχομένου του.

3.Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών και τυχόν πρόσθετων προσόντων.

Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.


5.Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών με πρόσφατη ημερομηνία από το οποίο να προκύπτουν :

α) οι ημερομηνίες διορισμού και ανάληψης υπηρεσίας, η κατηγορία εκπαίδευσης κλάδος – ειδικότητα, ο βαθμός που κατέχουν και το μισθολογικό κλιμάκιο

β) ότι δεν εκκρεμεί σε βάρος τους πειθαρχική διαδικασία (ΕΔΕ κλπ) και ότι δεν έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή

γ) ότι δεν υπάρχει κώλυμα μετάταξης από γενική ή ειδική διάταξη νόμου

δ) η επιβεβαίωση της ολοκλήρωσης του ελέγχου γνησιότητας των δικαιολογητικών που λήφθηκαν υπόψη για το διορισμό τους.

Βεβαίωση της υπηρεσίας προέλευσης περί ποσοστού κάλυψης θέσεων και μοναδικότητας στον κλάδο.


Αντίγραφα εκθέσεων αξιολόγησης των τελευταίων τριών (3) ετών.


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν την αίτησή τους με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από 22/3/2021 έως 23/4/2021 ταχυδρομικά σε φάκελο με την ένδειξη «ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ» στη διεύθυνση : Δήμος Τρίπολης – Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών – Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας, Λαγοπάτη 45, Τ.Κ. 22132 – Τρίπολη (ημερομηνία κατάθεσης σύμφωνα με την ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου).

Η υπηρεσία μας θα ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους για την αποδοχή ή μη των αιτήσεών τους μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας : 2713600432, 2713600440, 2713600431.

Η παρούσα ανακοίνωση-πρόσκληση ενδιαφέροντος θα αποσταλεί στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δ/νση Προσωπικού Τ.Α. προκειμένου να αναρτηθεί στη σχετική ιστοσελίδα του υπουργείου.

Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και δεν είναι δεσμευτική για την υπηρεσία.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΙΟΥΜΗΣ


ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ:

ΟΝΟΜΑ:

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:

ΑΡ.ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ :

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ :

ΤΗΛ.ΚΙΝΗΤΟ:

ΘΕΜΑ: Υποβολή δικαιολογητικών για μετάταξη στο Δήμο Τρίπολης.

Σας καταθέτω φάκελο με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και παρακαλώ, βάσει της

με αρ.Πρωτ………………. ανακοίνωσης – πρόσκλησής σας, όπως εξετάσετε το αίτημα

μετάταξής μου από την υπηρεσία μου σε θέση κλάδου ……………………………… του Δήμου

σας.

Υπηρετώ ως μόνιμος υπάλληλος στο

Διεύθυνση:

Κατηγορία:

Κλάδος:

Βαθμός:

Δ/νση Εργασίας:

Τηλέφωνο εργασίας:

Επισυναπτόμενα Δικαιολογητικά:

1…………………………………………………………………………………………………………

2…………………………………………………………………………………………………………

3…………………………………………………………………………………………………………

4………………………………………………………………………………………………………..

5………………………………………………………………………………………………………..

6………………………………………………………………………………………………………..

7………………………………………………………………………………………………………..

8………………………………………………………………………………………………………..

Ο/Η ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ

Συλλήψεις στην Πελοπόννησο για παραβίαση των μέτρων κατά του κορονοϊού

#omada_Arcadia_Spot*

Καμία ανάμειξη της οικογένειας στην κηδεία του Θεοδωράκη αποφάσισε το δικαστήριο

#omada_Arcadia_Spot*

Μαργαρίτα Σπυριδάκου: ”Οι πυρκαγιές για την Πελοπόννησο αποτέλουν τη χαριστική βολή”

#omada_Arcadia_Spot*

Προσθέστε το σχόλιο σας