Δήμος Ν. Κυνουρίας Επικαιρότητα

Νότια Κυνουρία: Κλήρωση για έργο οδοποιίας στη κοινότητα Πέρα Μελάνων

notia-kynouria

Νότια Κυνουρία: Κλήρωση για έργο οδοποιίας στη κοινότητα Πέρα Μελάνων

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

«ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΑ ΜΕΛΑΝΩΝ»

προϋπολογισμού 7.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Π.Δ 171/87, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
  3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120
  4. Την ανάγκη του Δήμου για την κατασκευή του ως άνω έργου
  5. Την εγγεγραμμένη πίστωση του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Δήμου στον ΚΑ 30-7323.003. για το έργο «Οδοποιία κοινότητας Πέρα Μελάνων»
  6. Το με αρ.πρωτ  10583/01-10-2020 (ΑΔΑΜ:20REQ007406231) Πρωτογενές Αίτημα τoυ Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών
  7. Την με αρ.πρωτ  11759/06-10-2020 ανάληψη υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΨΖΒ2ΩΚΝ-ΗΒΛ)
  8. Την Μελέτη/Περιγραφή (18/2020) του έργου, όπως συντάχθηκε και θεωρήθηκε από το Αυτοτελές Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών
  9. Την 682/2020 (ΑΔΑ: ΩΑΨ8ΩΚΝ-Δ16) Απόφαση Δημάρχου με θέμα: Έγκριση κατασκευής, μελέτης, και καθορισμός τρόπου ανάθεσης έργου «Οδοποιία κοινότητας Πέρα Μελάνων»

Ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας ανακοινώνει τη διενέργεια κλήρωσης για την απευθείας ανάθεση του μικρού έργου συντήρησης, εκτελούμενο σύμφωνα με το άρθρο 15 του Π.Δ 171/87 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με τίτλο: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΑ ΜΕΛΑΝΩΝ», προϋπολογισμού 7.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), την Παρασκευή 06 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 11:00 π.μ., σύμφωνα με το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Κληρώσεων.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

Χαράλαμπος Ν. Λυσίκατος

Related posts

Κωνσταντινόπουλος: ”Η βελτίωση του δρόμου Άστρους – Λεωνιδίου είναι αρμοδιότητα της Περιφέρειας σύμφωνα με τον Αν. Υπουργό”

#omada_Arcadia_Spot*

Επαρχιακή οδός Άστρους – Λεωνιδίου: ”Το Υπουργείο Υποδομών δήλωσε αναρμόδιο”

#omada_Arcadia_Spot*

Δημόσια διαβούλευση για τον ποδηλατόδρομο της Καλαβρύτων (pics,vid)

#omada_Arcadia_Spot*

Leave a Comment