Επικαιρότητα Περιφέρεια

Περιφέρεια Πελοποννήσου | Ορίστηκε Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος αρμόδιος σε θέματα Υγείας

peifereia-peloponnisou

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Έχοντας υπόψη :

  1. Τις διατάξεις:
    α) των άρθρων 159 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», (Α΄ 87)όπως ισχύουν,
    β) της υπ΄ αρ. 249700/27.12.2016 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί έγκρισης τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Πελοποννήσου ( Β΄ 4345).
  2. Την υπ΄αρ. 18/2019 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Τρίπολης με την οποία ανακηρύχτηκαν ο Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την περίοδο 2019-2023.
  3. Την ανάγκη διασφάλισης του συντονισμού και της επίβλεψης τομέων δραστηριοτήτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
  4. Το γεγονός ότι η απόφαση αυτή δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ


Ορίζουμε το μέλος του Περιφερειακού Συμβουλίου Χρονά Άγγελο του Γεωργίου (ΑΔΤ: AK814924) ως Εντεταλμένο Σύμβουλο της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του μεταβιβάζουμε τις αρμοδιότητες σε θέματα Υγείας.


Η θητεία του άρχεται από τη δημοσίευση της παρούσας και ισχύει μέχρι 31.08.2021.


Ο ανωτέρω δεν θα λαμβάνει την οριζόμενη εκ της παρ.1 του άρθρου 181 του Ν.3852/2010 αντιμισθία.


Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύει από τη δημοσίευσή της.


Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ

Διακοπή ρεύματος στο Λεωνίδιο

#omada_Arcadia_Spot*

Χανιά: Θύμα ενδοοικογενειακής βίας η 11χρονη αδικοχαμένη Ιωάννα

#omada_Arcadia_Spot*

Γορτυνία: Προσφορά διαμονής και σίτισης για τους πυρόπληκτους από την επιχείρηση ”Το Λάθος”

#omada_Arcadia_Spot*

Προσθέστε το σχόλιο σας