Δήμος Γορτυνίας Επικαιρότητα

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Γορτυνίας | Δείτε τα θέματα

oikonomiki-epitropi-dimos-gortunias

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


Σας γνωστοποιούμε ότι η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Γορτυνίας θα συνεδριάσει «Διά Περιφοράς» την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 10:00, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 και της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ Α΄55/2020) προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού Νο 2 (αποσφράγισης οικονομικών προσφορών και ανάδειξης προσωρινού
  αναδόχου) της προμήθειας: «Προμήθεια οχήματος πολλαπλών χρήσεων με εκχιονιστικά και
  χορτοκοπτικά παρελκόμενα».
 2. Έγκριση πρακτικού Νο 2 ελέγχου δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου – κατακύρωσης του
  έργου «Διαμόρφωση Υπαίθριου Χώρου στη Θέση Κουκούλα Τροπαίων»
 3. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και
  λοιπές δράσεις Δήμου Γορτυνίας».
 4. Αναίρεση της κλήρωσης του έργου: «΄Εργα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και
  καταστροφών από θεομηνίες στο Δήμο Γορτυνίας ( Δ.Ε. Ηραίας»).
 5. Παράταση χρηματοδότησης του Δήμου Γορτυνίας για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και
  καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055) (ΑΔΑ: Ω1ΧΩ465ΧΘ7 – ΛΗΚ) σε βάρος
  των πιστώσεων του έργου : 2003ΣΕ05500005.
 6. Καθορισμός όρων διαγωνισμού για την προμήθεια: «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών
  για κίνηση και θέρμανση Δήμου Γορτυνίας».
 7. Καθορισμός όρων διαγωνισμού για την υπηρεσία: «Συντήρηση και επισκευή των οχημάτων του
  Δήμου Γορτυνίας».
 8. Αγορά αγροτεμαχίου στην θέση Δρυμώνας στην Τ.Κ. Δημητσάνας.
 9. Παράταση προθεσμίας του έργου: Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ.Βυζικίου (περιοχή
  Βάναινας).
 10. Παράταση προθεσμίας του έργου: Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Τριποταμιά – Χάνια –
  Καπελίτσα.
 11. Αναμόρφωση του ΟΠΔ 2020 του Δήμου Γορτυνίας στο νέο σύστημα στοχοθεσίας και ελέγχου
  επίτευξης των οικονομικών στόχων.
 12. Αποδοχή δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.
 13. Έγκριση Ισολογισμού της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Γορτυνίας έτους 2019
  (χρήση 01/01/2019 – 31/12/2019).
 14. Έγκριση Απολογισμού της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Γορτυνίας έτους 2019.
 15. Έγκριση Β΄ αναμόρφωσης Προϋπολογισμού 2020 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του
  Δήμου Γορτυνίας
 16. Διαγραφή τελών και προσαυξήσεων
 17. Αίτηση Πετρόπουλου Πέτρου για επιστροφή χρημάτων.
 18. Ορισμός δικηγόρου για νομική υποστήριξη της υπαλλήλου Μαρίας Τοπιντζή κατόπιν μήνυσης από
  τον κ. Ασημακόπουλο Θεόδωρο για παράβαση καθήκοντος.
 19. Ορισμός δικηγόρου για νομική υποστήριξη κατόπιν αιτήματος του Προέδρου της Τ.Κ. Δήμητρας κ.
  Γεώργιου Πνευματικού ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ηλείας στις 08 – 10 – 2020.
 20. Ορισμός δικηγόρου για άσκηση έφεσης ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά της με αρ. πρωτ.:
  4765/16-09-2020 απόφασης δημοσιονομικής διόρθωσης για το έργο «Ανάπλαση οικισμού
  Σταυροδρομίου Δήμου Γορτυνίας».
 21. Ορισμός δικηγόρου για γνωμοδότηση επί της με αριθ. απόφασης Α115/2020 του Διοικητικού
  Εφετείου Τρίπολης.
 22. Έγκριση κατάθεσης έφεσης κατά της με αριθ. 19/2020 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου
  Τρίπολης.
 23. Ορισμός δικηγόρου για άσκηση έφεσης κατά της με αριθ. 184/2020 απόφασης του Ειρηνοδικείου
  Τρίπολης.
 24. Τεσσαρακοστή όγδοη (48η) αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 για την
  λογιστική τακτοποίηση μεταξύ παλιού και νέου κωδικού της δαπάνης: «ΚΑΠ για την κάλυψη των
  λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55, ν. 1946/1991)»
  προϋπολογισμού 90.360€.
 25. Τεσσαρακοστή ένατη (49η) αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 για την
  κάλυψη της δαπάνης: «Εργοδοτικές εισφορές Προσωπικού απασχολούμενο στην
  Πυροπροστασία».
 26. Πεντηκοστή (50η) αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 για την κάλυψη της
  δαπάνης: «Αποδοχές και Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων με
  σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου».
 27. Πεντηκοστή πρώτη (51η) αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 για την κάλυψη
  της δαπάνης: «Ενεργειακή Αναβάθμιση σχολικών μονάδων Δήμου Γορτυνίας [LEADER-CLLD
  2014 – 2020]» προϋπολογισμού 19.419,22€.
 28. Πεντηκοστή δεύτερη (52η) αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 για την κάλυψη
  της δαπάνης: «Προμήθεια ασφαλτομείγματος για επούλωση λακουβών Δήμου Γορτυνίας»
  προϋπολογισμού 24.800€.
 29. Πεντηκοστή τρίτη (53η) αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 για την κάλυψη
  της δαπάνης: «Επισκευή χρηματοκιβωτίου και αλλαγή κλειδαριάς ΚΕΠ ΤΚ Τροπαίων»
  προϋπολογισμού 800€.


ΘΕΜΑΤΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΥ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (ΘΕΟΚΤΙΣΤΟ

 1. Ψήφιση πίστωσης ποσού 980,00 € για την εκτέλεση της υπηρεσίας: «Καθαρισμός, αποψίλωση και
  ευπρεπισμός χωριού Τ.Κ. Θεοκτίστου».
 2. Ψήφιση πίστωσης ποσού 980,00 € για την εκτέλεση της υπηρεσίας: «Αποκομιδή απορριμμάτων από
  οικίες ηλικιωμένων και ανήμπορων ατόμων σε σημείο συγκέντρωσης στην Τ.Κ. Θεοκτίστου».
 3. Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.900,00 € για την εκτέλεση της υπηρεσίας: «Διάνοιξη στροφών αγροτικών
  οδών και επισκευή αγροτικών οδών με διάστρωση σκύρων και αργιλικού υλικού στην Τ.Κ. Θεοκτίστου».
 4. Ψήφιση πίστωσης ποσού 615,00 € για την εκτέλεση της υπηρεσίας: Διάνοιξη – καθαρισμός γράνας
  ροής υδάτων ποταμού για ενίσχυση υπάρχοντος αρδευτικού δικτύου κάμπου Τ.Κ. Θεοκτίστου».
 5. Ψήφιση πίστωσης ποσού 210,00 € για την εκτέλεση της υπηρεσίας: «Αποκλάδωση δέντρων εντός της
  Τ.Κ. Θεοκτίστου».
 6. Ψήφιση πίστωσης ποσού 910,00 € για την εκτέλεση της υπηρεσίας: «Αποκατάσταση Εσωτερικής
  Τοιχοποιίας – Υγρομόνωση και Χρώση Αγροτικού Ιατρείου στην Τ.Κ. Θεοκτίστου».
 7. Ψήφιση πίστωσης ποσού 6.500,00 € για την εκτέλεση της υπηρεσίας: «Αντικατάσταση τμήματος
  εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ. Θεοκτίστου».
 8. Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.210,00 € για την εκτέλεση της υπηρεσίας: «Προμήθεια και τοποθέτηση
  κάγκελου – κουπαστής σε διάφορα σημεία στην Τ.Κ. Θεοκτίστου».
 9. Ψήφιση πίστωσης ποσού 980,00 € για την εκτέλεση της υπηρεσίας: «Καθαρισμός τσιμενταύλακα από
  Τσαρνόλυκο προς Παναγία στην Τ.Κ. Θεοκτίστου».
 10. Ψήφιση πίστωσης ποσού 980,00 € για την εκτέλεση της υπηρεσίας: «Καθαρισμός και επισκευή
  τσιμενταύλακα από Τράφου στην Τ.Κ. Θεοκτίστου».
 11. Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.002,60 € για την εκτέλεση της υπηρεσίας: «Εγκατάσταση 8 κρουνών (βάνα
  & ρακόρ) πυρόσβεσης και επαναπλήρωσης πυροσβεστικού οχήματος στα σημεία που καταλήγει το
  δίκτυο ύδρευσης περιμετρικά του χωριού στην Τ.Κ. Θεοκτίστου».
 12. Ψήφιση πίστωσης ποσού 700,60 € για την εκτέλεση της υπηρεσίας: «Αποκατάσταση βλάβης δικτύου
  ύδρευσης, αντικατάσταση σωλήνας υπερχείλισης δεξαμενής και εγκατάσταση σωλήνας απορροής
  όμβριων υδάτων πλατείας χωριού στην Τ.Κ. Θεοκτίστου».
 13. Ψήφιση πίστωσης ποσού 615,00 € για την εκτέλεση της υπηρεσίας: «Επισκευή – διαμόρφωση
  αγροτικής οδού στις ”φουντενίτσες” και στα σημεία διάβασης του ξεροποτάμου στην Τ.Κ. Θεοκτίστου».
 14. Ψήφιση πίστωσης ποσού 800,00 € για την εκτέλεση της υπηρεσίας: «Προμήθεια φωτιστικών πλατείας
  Αγ. Γεωργίου στην Τ.Κ. Θεοκτίστου».
 15. Ψήφιση πίστωσης ποσού 990,00 € για την εκτέλεση της υπηρεσίας: «Επισκευή ηχοσυστήματος
  (κονσόλας ήχου – ηχείων) και δορυφορικής κεραίας – πομπού αναμετάδοσης καναλιών Digea στην Τ.Κ.
  Θεοκτίστου».


Καλούνται τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να εκφράσουν τις απόψεις τους επί των θεμάτων και να ψηφίσουν θετικά ή αρνητικά επί των εισηγήσεων των ανωτέρω θεμάτων και μέχρι ώρα 13:00 μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο oik_epi@gortynia.gov.gr ή μέσω τηλεφώνου στα 2795360332 / 2795360310 / 2795360330 ή μέσω ΦΑΞ στο 2795031855.


Οι εισηγήσεις θα σταλούν ηλεκτρονικά στις οικείες διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των μελών της Επιτροπής.


Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Ευστάθιος Χαρ. Κούλης
Δήμαρχος Γορτυνίας


Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού μέλους καλείται αναπληρωματικό μέλος.
Κοιν. Αναπληρωματικά μέλη Οικονομικής Επιτροπής: Δημάκο Σταύρο, Μπέτσα Παναγιώτα, Μπαρούτσα Νεκτάριο, Στρίκο Δημήτριο, Τσιόγκα Ιωάννη, Γεωργακόπουλο Χαράλαμπο.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ

Ιερά Μονή Φιλοσόφου | Κάλεσμα της Μητρόπολης για οικονομική ενίσχυση

#omada_Arcadia_Spot*

Κλειστά όλα τα καταστήματα την Κυριακή 1η Νοεμβρίου

#omada_Arcadia_Spot*

Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α: Συμμετοχή στην Πανδημοσιοϋπαλληλική Απεργία

#omada_Arcadia_Spot*

Προσθέστε το σχόλιο σας