Δήμος Β. Κυνουρίας Επικαιρότητα

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Βόρειας Κυνουρίας | Θέματα

boreia-kynouria

Σας γνωστοποιούμε ότι η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας θα συνέλθει σε
τακτική συνεδρίαση την Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 13.00 μ.μ. «με τηλεδιάσκεψη» μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας «epresence.gov.gr», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και εκείνες της παραγράφου 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α/2020),

προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις στα κατωτέρω θέματα:
 1. Υποβολή σχεδίου αναμορφώσεων του προϋπολογισμού Δήμου Βόρειας Κυνουρίας οικονομικού
  έτους 2021.
 2. Έγκριση απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Βόρειας
  Κυνουρίας» οικονομικού έτους 2020.
 3. Αποδοχή δωρεάς.
 4. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων του ανοικτού ηλεκτρονικού
  διαγωνισμού της υπηρεσίας διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων Δήμου Βόρειας Κυνουρίας
  για το έτος 2022.
 5. Έγκριση αποφάσεων Δημάρχου Βόρειας Κυνουρίας.
 6. Λήψη απόφασης για προσφυγή στη διαδικασία με απευθείας διαπραγμάτευση χωρίς
  προηγούμενη δημοσίευση για την υπηρεσία συλλογής και μεταφοράς αστικών στερεών
  αποβλήτων του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας.
 7. Περί εγκρίσεως πρακτικού αριθμ. 1 (αποσφράγισης και ελέγχου εγγυητικών επιστολών
  συμμετοχής) του έργου «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων στην κοινότητα Άστρους»
  προϋπολογισμού μελέτης 108.050,00€.
 8. Ορισμός δικηγόρου για την άσκηση αίτησης ενώπιον του Εφετείου Πατρών για την τροποποίηση
  των όρων / επωφελέστερη αξιοποίηση της περιουσίας του Κληροδοτήματος Παναγιώτη
  Γιαννούκου «Γυμνασίου Άστρους».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ

Τατούλης: Τον ψεύτη Νίκα…αποκάλυψε ο Τζαμουράνης για το Δημοτικό Στάδιο Καλαμάτας

#omada_Arcadia_Spot*

Ο Αστέρας Τρίπολης κοντά στο φιλανθρωπικό πρόγραμμα της Μητροπόλεως Μαντινείας

#omada_Arcadia_Spot*

Παραιτήσεις Μονίμων Ιατρών Νοσοκομείων με κίνητρο αφορολόγητη αμοιβή

#omada_Arcadia_Spot*

Προσθέστε το σχόλιο σας