Δήμος Β. Κυνουρίας Επικαιρότητα

Δήμος Βόρειας Κυνουρίας: Ξεκίνησε η υλοποίηση του έργου κατασκευή υπολειπόμενων ιδιωτικών συνδέσεων αγωγών ακαθάρτων

Την Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2023, ξεκίνησε η υλοποίηση του έργου «Κατασκευή
υπολειπόμενων ιδιωτικών συνδέσεων αγωγών ακαθάρτων Άστρους, Μελιγούς και
Παρ. Άστρους Δήμου Βόρειας Κυνουρίας», με την κατασκευή των πρώτων ιδιωτικών
συνδέσεων επί της οδού «Σαρ. Κανελλόπουλου» (έμπροσθεν ταχυδρομείου) στην
Κοινότητα Άστρους.


Κύριος του έργου είναι η ΔΕΥΑ Βόρειας Κυνουρίας και Φορέας Υλοποίησης ο Δήμος
Βόρειας Κυνουρίας. Το έργο αυτό αφορά την ολοκλήρωση 846 αναμονών σύνδεσης και
επιπλέον την κατασκευή 1050 νέων ολοκληρωμένων συνδέσεων (συνολικά 1.990
ιδιωτικές συνδέσεις). Επιπλέον, μέσα από το συγκεκριμένο έργο καλύπτεται η δαπάνη για
την κατασκευή της εξωτερικής διακλάδωσης της αποχέτευσης από τη ρυμοτομική γραμμή
του ακινήτου μέχρι τη θέση του κεντρικού αγωγού αποχέτευσης (δαπάνη διακλάδωσης),
συνολικού κόστους 478,76€ ανά παροχή, που μέχρι πριν χρεωνόταν στους πολίτες.


Για να φτάσουμε στο σημείο υλοποίησης του έργου απαιτήθηκε ένας «μαραθώνιος»
ενεργειών και αποφάσεων, διάρκειας ενός έτους, που ξεκίνησε στις 11 Ιανουαρίου
2022, με την επίσκεψη του Δημάρχου και της Προέδρου ΔΕΥΑ Βόρειας Κυνουρίας στο
γραφείο του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ & Ταμείου Συνοχής, κ.
Γιώργο Ζερβό, και στο γραφείο του Προϊστάμενου Υποδιεύθυνσης Τομέα Περιβάλλοντος
της ΕΥΔ ΥΜΕΠΕΡΑΑ και υπεύθυνο για την διαχείριση όλων των Περιβαλλοντικών Έργων
για το ΕΣΠΑ 2014-2020, κ. Νικόλαο Μαμαλούγκα.


Από τις 11 Ιανουαρίου 2022 έως και σήμερα απαιτήθηκαν και έγιναν τα εξής:

 1. Εκπόνηση από την ΔΕΥΑ Βόρειας Κυνουρίας της μελέτης του έργου «Κατασκευή
  υπολειπόμενων ιδιωτικών συνδέσεων αγωγών ακαθάρτων Άστρους, Μελιγούς και Παρ.
  Άστρους Δήμου Βόρειας Κυνουρίας», μέσα σε διάστημα ενός μήνα, με βάση
  παλαιότερη μελέτη η οποία υπήρχε.
 2. Έγκριση της μελέτης, των τευχών δημοπράτησης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου
  «Κατασκευή υπολειπόμενων ιδιωτικών συνδέσεων αγωγών ακαθάρτων Άστρους,
  Μελιγούς και Παρ. Άστρους Δήμου Βόρειας Κυνουρίας», με την υπ. αριθμ. 13/25-02-
  2022 απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑ Βόρειας Κυνουρίας.
 3. Εξουσιοδότηση του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας με την υπ. αριθμ. 14/03-03-2022
  απόφαση ΔΣ της ΔΕΥΑ Βόρειας Κυνουρίας, για να καταθέσει πρόταση για λογαριασμό
  της ΔΕΥΑ Βόρειας Κυνουρίας στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα «”Περιβάλλον –
  Αειφόρος Ανάπτυξη”» για την πράξη «Ολοκλήρωση Δικτύου Αποχέτευσης Ακαθάρτων
  οικισμών Άστρους, Μελιγούς & Παραλίου Άστρους Δήμου Βόρειας Κυνουρίας».
 4. Έγκριση τροποποίησης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Βόρειας
  Κυνουρίας και της ΔΕΥΑ Βόρειας Κυνουρίας για την υλοποίηση της Πράξης
  «Ολοκλήρωση Δικτύου Αποχέτευσης Ακαθάρτων οικισμών Άστρους, Μελιγούς &
  Παραλίου Άστρους Δήμου Βόρειας Κυνουρίας», με την υπ. αριθμ. 15/15-03-2022
  απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑ Βόρειας Κυνουρίας.
 5. Έγκριση τροποποίησης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Βόρειας
  Κυνουρίας και της ΔΕΥΑ Βόρειας Κυνουρίας για την υλοποίηση της Πράξης
  «Ολοκλήρωση Δικτύου Αποχέτευσης Ακαθάρτων οικισμών Μεσογείου Άστρους –
  Χειμερινής Μελιγούς & Παραλίου Άστρους Δήμου Βόρειας Κυνουρίας», με την υπ.
  αριθμ. 48/15-03-2022 απόφαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Βόρειας
  Κυνουρίας.
 6. Υποβολή στις 21-03-2022 του Τεχνικού Δελτίου Πράξης του Δικαιούχου προς την
  ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ για την Τροποποίηση της Πράξης στο Επιχειρησιακό
  Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».
 7. Έγκριση της Τροποποίησης της Πράξης «Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης
  ακαθάρτων οικισμών Άστρους, Μελιγούς και Παραλίου Άστρους Δήμου Βόρειας
  Κυνουρίας – Β φάση» με την υπ. αριθμ. 3832/11-04-2022 απόφαση της ΕΥΔ/ΕΠ
  ΥΜΕΠΕΡΑΑ.
 8. Έγκριση (19-04-2022) από την Εφορία Αρχαιοτήτων του αιτήματος της ΔΕΥΑ Βόρειας
  Κυνουρίας περί εσκαφικών εργασιών που απαιτούνταν για την υλοποίηση του εν λόγω
  έργου.
 9. Αποδοχή ένταξης του εν λόγω έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές
  Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» με την με την υπ.
  αριθμ. 26/20-04-2022 απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑ Βόρειας Κυνουρίας.
 10. Αποδοχή ένταξης του εν λόγω έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές
  Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», με την με την υπ.
  αριθμ. 82/20-04-2022 απόφαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Βόρειας
  Κυνουρίας.
 11. Υποβολή προς έλεγχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο, από τη ΔΕΥΑ Βόρειας Κυνουρίας (23-
  05-2022), του σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Βόρειας
  Κυνουρίας και της ΔΕΥΑ Βόρειας Κυνουρίας για την υλοποίηση της Πράξης
  «Ολοκλήρωση Δικτύου Αποχέτευσης Ακαθάρτων οικισμών Μεσογείου Άστρους –
  Χειμερινής Μελιγούς & Παραλίου Άστρους Δήμου Βόρειας Κυνουρίας».
 12. Έγκριση, με την υπ. αριθμ. 430/ 2022 Πράξη το Ε΄ Κλιμάκιο του Ελεγκτικού
  Συνέδριου του σχέδιου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Βόρειας
  Κυνουρίας και της ΔΕΥΑ Βόρειας Κυνουρίας, η οποία κοινοποιήθηκε στη ΔΕΥΑ
  Βόρειας Κυνουρίας στις 08-06-2022.
 13. Υποβολή αιτήματος (17-06-2022) από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Βόρειας
  Κυνουρίας μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) για την
  προέγκριση Δημοπράτησης του έργου «Κατασκευή υπολειπόμενων ιδιωτικών
  συνδέσεων αγωγών ακαθάρτων Άστρους, Μελιγούς και Παρ. Άστρους Δήμου Βόρειας
  Κυνουρίας».
 14. Τροποποίηση του κανονισμού τελών αποχέτευσης και απαλλαγή των ιδιοκτητών
  ακινήτων από τη δαπάνη κατασκευής διακλάδωσης αποχέτευσης, ένεκα της εκτέλεσης
  του χρηματοδοτούμενου έργου με την υπ. αριθμ. 59/02-08-2022 απόφαση του ΔΣ της
  ΔΕΥΑ Βόρειας Κυνουρίας.
 15. Τροποποίηση του κανονισμού τελών αποχέτευσης και απαλλαγή των ιδιοκτητών
  ακινήτων από τη δαπάνη κατασκευής διακλάδωσης αποχέτευσης, ένεκα της εκτέλεσης
  του χρηματοδοτούμενου έργου, με την υπ. αριθμ. 97/02-08-2022 απόφαση του
  Δημοτικού Συμβουλίου Βόρειας Κυνουρίας.
 16. Έγκριση της Διακήρυξης για το εν λόγω Υποέργο με την υπ. αριθμ. 9822/06-09-2022
  απόφαση της ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ.
 17. Προκήρυξη (14-09-2022) από το Δήμο Βόρειας Κυνουρίας ανοικτού ηλεκτρονικού
  διαγωνισμού μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών Δημοσίων
  Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για την ανάθεση του έργου «Κατασκευή υπολειπόμενων
  ιδιωτικών συνδέσεων αγωγών ακαθάρτων Άστρους, Μελιγούς και Παρ. Άστρους
  Δήμου Βόρειας Κυνουρίας» προϋπολογισμού 1.428.000,00€, με καταληκτική
  ημερομηνία 05-10-2022.
 18. Ορισμός οριστικού αναδόχου του εν λόγω έργου με την υπ. αριθμ 299/18-11-2022
  απόφαση Οικονομικής επιτροπής Δήμου Βόρειας Κυνουρίας.
 19. Υποβολή αιτήματος (23-11-2022) από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Βόρειας
  Κυνουρίας μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) για έγκριση
  του Σχεδίου Σύμβασης για το εν λόγω Υποέργο.
 20. Έγκριση Σχεδίου Σύμβασης για το εν λόγω Υποέργο, με την υπ. αριθμ. 990/10-12-2022
  απόφαση της ΕΥΔ ΠΕΚΑ & ΠΟΛΠΡΟ, του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
 21. Υπογραφή σύμβασης στις 24 -01-2023 με την ανάδοχο εταιρία.

Μέσα από το σύνολο αυτών των ενεργειών κατορθώσαμε σήμερα, ένα χρόνο μετά από την
αρχική συζήτηση με τους αρμοδίους, να φτάνουμε στην υλοποίηση ενός εξαιρετικά
σημαντικού έργου που θα συμβάλει στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων,
στην προστασία του περιβάλλοντος και στην αειφόρο ανάπτυξη.


Ένα έργο, που σε συνδυασμό με το έργο της κατασκευής των καταθλιπτικών αγωγών που
ήδη υλοποιείται, θα επιτρέψει πολύ σύντομα τη σύνδεση των πρώτων ιδιωτικών
συνδέσεων και την έναρξη λειτουργίας του δικτύου ακαθάρτων.


Πλέον, μια πολυετή απαίτηση των δημοτών και ένα διαχρονικό ζήτημα προς επίλυση,
μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης, αναμένοντας να προσδώσει σημαντικό αναπτυξιακό
αποτύπωμα στο Δήμο μας.
Και για αυτό αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους τους εμπλεκόμενους, τόσο στη ΔΕΥΑ όσο και
στο Δήμο Βόρειας Κυνουρίας.

Η Πρόεδρος της
ΔΕΥΑ Βόρειας Κυνουρία

Αναγνωστάκου Χριστίνα

Related posts

Διακήρυξη του έργου «Διαπλάτυνση διασταύρωσης οδού προς παραλία Αγ. Ανδρέα με την Επαρχιακή Άστρους – Λεωνιδίου και στις δύο πλευρές»

ArcadiaSpot Team

Διακήρυξη του έργου: «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Παραλίου Άστρους»

ArcadiaSpot Team

Βελτίωση οδού πρόσβασης στην Ι.Μ. Επάνω Χρέπας

ArcadiaSpot Team

Leave a Comment