Επικαιρότητα Περιφέρεια

Αρκαδία | Διαγωνισμός για την κατασκευή δικτύου ύδρευσης στο Βαλτεσινίκο

baltesiniko-arkadias-diktuo-udreusis

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αρκαδίας προκηρύσσει «Ανοικτό Διαγωνισμό » για την ανάθεση του έργου : « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΒΑΛΤΕΣΙΝΙΚΟΥ »Προϋπολογισμού Μελέτης : Οκτακοσίων χιλιάδων Ευρώ ( 800.000 € )
Το έργο συντίθεται από την κατηγορία εργασιών ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του Διαγωνισμού από τον χώρο «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων ( ΕΣΗΔΗΣ ) – Δημόσια Έργα – Αναζήτηση
Διαγωνισμών Δημοσίων Έργων » της πύλης www. promitheus. gov.gr για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με συστημικό αριθμό 92534 και στην ιστοσελίδα http :// ppel. gov.gr της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

  • Ως ημερομηνία λήξης παραλαβής προσφορών ορίζεται η 13-10-2020 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 15.00 μ.μ.
  • Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 16-10-2020 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 10.30 π.μ.

Η επιλογή του αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την « ανοικτή διαδικασία » του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων ( ΕΣΗΔΗΣ ) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία έργων ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ αφ’ όσον ανήκουν στην 1η και άνω τάξεων του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ και:
► που είναι εγκατεστημένα σε κράτος μέλος της Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ( ΕΟΧ ),σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση
► οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης
► Οι οικονομικές ενώσεις συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3, και 4 του άρθρου 19 και των παρ.1(ε) και 3(β) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς κατά τους όρους της παρ. 1 α του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό των 12.903,23 € και ισχύ τουλάχιστον εννέα ( 9 ) μηνών και τριάντα ( 30 ) ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού και πρέπει να απευθύνεται στην Περιφέρεια Πελοποννήσου – Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αρκαδίας.

Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλλει μόνο μία προσφορά. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα ( 9 ) μήνες.

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι διακόσιες εβδομήντα ( 270 ) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ.

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του ΠΔΕ / 2020ΕΠ52600003

Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί .

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την αρμόδια Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας
Πελ/σου.

Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου


Με την παρούσα εργολαβία προβλέπεται να γίνουν εργασίες για την κατασκευή δικτύου άρδευσης στην Τοπική Κοινότητα Βαλτεσινίκου. Συγκεκριμένα με το προτεινόμενο έργο κατασκευάζεται νέα δεξαμενή άρδευσης (Δ), συνολικού όγκου 1.000κ.μ., πλησίον της αρδευόμενης περιοχής, σε υψόμετρο 1.008,90μ.

Η τροφοδοσία της νέας δεξαμενής θα γίνεται από τις πηγές του Βαλτεσινίκου, μέσω του υφιστάμενου βαρυτικού αγωγού. Από την νέα δεξαμενή Δ και μέσω υπόγειου σωληνωτού δικτύου το νερό διανέμεται στις αγροτικές μονάδες. Στο δίκτυο διανομής συνδέεται και ένας νέος πυροσβεστικός κρουνός, για τις ανάγκες πυρασφάλειας της περιοχής.


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ

ΑΕΚ Τρίπολης: Το Τένις παραμένει ανοικτό |Σε αναμονή η νέα ΚΥΑ

#omada_Arcadia_Spot*

Σύλληψεις στη Τρίπολη για κλοπές

#omada_Arcadia_Spot*

Αυτοψία του περιφερειάρχη Πελοποννήσου Π. Νίκα στις Μυκήνες

#omada_Arcadia_Spot

Προσθέστε το σχόλιο σας