Δήμος Τρίπολης Επικαιρότητα

Δήμος Τρίπολης: Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Δευτέρα | Θέματα

Dimarxeio-tripolis-oikonomiki-epitropi

Δήμος Τρίπολης: Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Δευτέρα | Θέματα

Σας προσκαλούμε την 23η Νοεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και από ώρα 10:00΄ έως 12:00΄, για λήψη αποφάσεων, δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων

α) της αριθ. ΔΙΔΑΔ /Φ.69/133/οικ.20764 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών,

β) της αριθ. 426/Α.Π.77233/13-11-2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών και σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018,

προς λήψη απόφασης στα πιο κάτω θέματα:

1. Περί εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση οδοποιίας Δήμου Τρίπολης»


2. Διαγραφή αχρεωστήτως βεβαιωθέντων ποσών


3. Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Αποκομιδή απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών στις Δ.Ε. Κορυθίου και Μαντινείας»


4. Περί έγκρισης ΠΡΑΚΤΙΚΟΥΙΙ(ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ) για την κατασκευή του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ»


5. Ανάκληση της υπ’ αριθ. 601/2020 Α.Ο.Ε. και εκ νέου έγκριση πρόσθετης αμοιβής του δικηγόρου κ. Πανούση Αλέξανδρου για ενέργειές του σχετικές με τη «Συνδρομή στην εκτέλεση διαθήκης Φιλίππου Τσιχριτζή για την αποδοχή κληρονομιάς από το Δήμο Τρίπολης» Σχετ.: Η 738/2014 απόφαση Ο.Ε..


6. Αποδοχή Τροποποίησης Αποφάσεων Ένταξης Πράξεων ΕΣΠΑ στο ΕΠ «Πελοπόννησος 2014-2020 της ΕΦΔ «ΤΑΠΤΟΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020»


7. Περί παράτασης της Πράξης για την Λειτουργία του Ξενώνα


8. Αποδοχή τροποποίησης της απόφασης ένταξης της Πράξης με τίτλο «Βελτίωση της λειτουργικότητας και ανάδειξη του ευρύτερου χώρου που περιβάλλει τον Αρχαιολογικό χώρο Αλέας Αθηνάς και το Μουσείο με την δημιουργία Αρχαιολογικού περιπάτου»


9. Έγκριση Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης Διαγωνισμού


10. Αποδοχή απόφασης ένταξης του έργου με τίτλο: “Ανάπλαση Πλατείας Μαντινείας (Μπασιάκου) στην Δ.Ε. Τρίπολης” στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ», στον Άξονα Προτεραιότητας 1: «Αστική Αναζωογόνηση»

Δήμος Τρίπολης: Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Δευτέρα | Θέματα


11. Αποδοχή απόφασης ένταξης της Πράξης με τίτλο: “Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας σε σχολικές μονάδες του Δήμου Τρίπολης’’, στο Πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ”, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης VIII


12. Περί έγκρισης Δ πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού «Προμήθεια τροφίμων και λοιπών ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του Δήμου Τρίπολης (παιδικές κατασκηνώσεις, κοινωνικό παντοπωλείο), του Ν.Π.Δ.Δ. (παιδικοί σταθμοί, Κ.Α.Π.Η. κλπ) και της Κ.Ε.Δ.Η.Τ.»


13. Απαλλαγή υπολόγου


14. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ»


15. Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την παγία προκαταβολή του Προέδρου της Τ.Κ. Δάρα.


16. Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την παγία προκαταβολή του Προέδρου της Τ.Κ. Κώμης.


17. Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την παγία προκαταβολή του Προέδρου της Τ.Κ. Λουκά.


18. Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την παγία προκαταβολή του Προέδρου της Τ.Κ. Χρυσοβιτσίου.


19. Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την παγία προκαταβολή του Προέδρου της Τ.Κ. Χωτούσσης.


20. ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ Δ.Ε. ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ.


21. «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ – ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2019».


22. Έγκριση δαπάνης για την αμοιβή του δικηγόρου κ. Κουνέλη Βασιλείου, για παράστασή του σε αυτεπάγγελτη αναβολή ενώπιον του Ζ΄. ποινικού τμήματος του Αρείου Πάγου στη δικάσιμο της 11-11-2020, όπου συζητούνταν μεταξύ άλλων αιτήσεων η από 13-3-2020 έκθεση αναιρέσεως που άσκησαν ο αναιρεσείων κατηγορούμενος Α.Φ. στην ποινική υπόθεση ENERGA POWER TRADING A.E. & HELLAS POWER A.E.


23. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης Σχηματισμός Ακυρωτικής Διαδικασίας (Τμήμα Β΄.) κατά την μετά από αναβολή δικάσιμο της 8-12-2020, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, προς αντίκρουση της (Αρ. Καταχ. ΑΚ8/14-2- 2018, αρ. πιν. 36) αίτησης ακύρωσης της «KORINTHIAN PALACE CATERING Α.Ε.» κατά του Δήμου Τρίπολης.


24. Περί απόδοσης λογαριασμού διαχείρισης ποσού 600,00€, αποκλειστικά για την κάλυψη των εξόδων συμβολαίων, Εθνικού Κτηματολογίου κλπ, για τα
ακίνητα του Δήμου Τρίπολης.


25. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής, για έξοδα Εθνικού Κτηματολογίου – Υποθηκοφυλακείου, για τα ακίνητα του Δήμου Τρίπολης

Δήμος Τρίπολης: Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Δευτέρα | Θέματα

**Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής παρακαλούνται όπως σε περίπτωση κωλύματός τους ενημερώσουν εγκαίρως το αναπληρωματικό μέλος.

**Παρακαλούνται όπως τα μέλη αποστείλουν την ψήφο τους επί των εισηγήσεων-προτάσεων που έχουν αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e – mail : oikonomikiepitropitri @ gmail. com , κατά το διάστημα διεξαγωγής της συνεδρίασης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Οικονομικής Επιτροπής


ΤΣΑΓΚΑΡΕΛΗΣ Γ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβούλευση της Περιφέρειας με τις μητροπόλεις για το νέο ΕΣΠΑ 2021 – 2027

#omada_Arcadia_Spot*

Βόρεια Κυνουρία | Πρόσληψη εργατικού και τεχνικού προσωπικού για το μήνα Οκτώβριο

#omada_Arcadia_Spot

Διπλό το φετινό ΚΕΑ για τους δικαιούχους

#omada_Arcadia_Spot*

Προσθέστε το σχόλιο σας