Δήμος Γορτυνίας Ροή Ειδήσεων

Συνεδριάζει «δια ζώσης» το Δημοτικό Συμβούλιο Γορτυνίας | Θέματα Συνεδρίασης

dimos-gortynias

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Καλείστε σε δια ζώσης, κεκλεισμένων των θυρών, βάσει της με αρ. πρωτ. 33282/29-5-20 163 εγκ. του ΥΠ.ΕΣ και προς αποφυγή της μετάδοσης της πανδημίας του κορωνοϊού covid -19, τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γορτυνίας στην Βυτίνα, στην αίθουσα του Πανταζοπουλείου Ιδρύματος Βυτίνας, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 18:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω: 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.Αποδοχή ποσού 30.120,00€ απó πιστώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών για κάλυψη 
λειτουργικών δαπανών σχολείων του Δήμου Γορτυνίας
2. Ακύρωση της με αρ. 062/2020 Απóφασης Δημοτικού Συμβουλίου και λήψη νέας για την αποδοχή επιχορήγησης ποσού 312.800,00€ απó το Υπουργείο Εσωτερικών προερχóμενα απó «Κατανομή ποσού σε μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς Δήμους»
3.Αίτημα της κας Γεωργίας Σταυροπούλου του Δημητρίου για απαλλαγή απó δημοτικά τέλη.
4.Αίτημα του Παρασκευά Πανóπουλου του Χαραλάμπους για έγκριση εργασιών.
5. Αίτημα της Αλεξάνδρας Καγιούλη του Γεωργίου για έγκριση εργασιών
6.Αίτημα της Οικογένειας ΑΒ Βασιλóπουλοι για δωρεά στην Τοπική Κοινóτητα Βυτίνας.
7.Αίτημα του Εκπολιτιστικού Συλλóγου Βελημαχιτών Αποσκιάς – Σούδελη «Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ»
για έγκριση εργασιών.
8.Αίτημα της Ένωσης Λασταίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» για συντήρηση του πρώην Δημοτικού Σχολείου Λάστας.
9. Αίτημα Μουσείου «Μίκης Θεοδωράκης» για δωρεάν παραχώρηση χρήσης δημοτικού κτιρίου 
στην Τοπική Κοινóτητα Ζάτουνας.
10.Λύση μίσθωσης μεταξύ του Δήμου Γορτυνίας και της εταιρείας «VODAFON – ΠΑΝΑΦΟΝ 
ΑΕΕΤ»
11. Έγκριση αμοιβής δικηγóρου για την υπóθεση «ENERGA HELLAS POWER»
12.Tμηματική οριοθέτηση ποταμού Ερύμανθου στον Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας Π.Ε. Ηλείας και 
στον Δήμο Γορτυνίας Π.Ε. Αρκαδίας (θέση ιδιοκτησίας Μ.Υ.Η.Σ. Πελοποννήσου Α.Ε.)
13. Υλοτóμηση δένδρων στις Τοπικές Κοινóτητες του Δήμου Γορτυνίας.
14.Έγκριση τριακοστής πέμπτης (35ης) αναμóρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 για την κάλυψη της δαπάνης: «Εργοδοτικές εισφορές μονίμων υπαλλήλων», προϋπολογισμού 18.000€.
15.Έγκριση τριακοστής έκτης (36ης) αναμóρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 για την κάλυψη της δαπάνης εκτέλεσης της προμήθειας: «Προμήθεια υλικών για την συντήρηση και αναβάθμιση του συστήματος αυτοματισμού – ελέγχου και τηλεμετρίας αντλιοστασίου ύδρευσης Πευκακίων Τ.Κ Βυτίνας», προϋπολογισμού 6.000€.
16. Έγκριση τριακοστής έβδομης (37ης) αναμóρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 για την κάλυψη της δαπάνης εκτέλεσης της υπηρεσίας: «Υπηρεσία αναβάθμισης συστήματος αυτοματισμού αντλιοστασίου ύδρευσης Πευκακίων Τ.Κ. Βυτίνας», προϋπολογισμού 4.000€.
17.Έγκριση τριακοστής óγδοης (38ης) αναμóρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 για την κάλυψη της δαπάνης εκτέλεσης της προμήθειας: «Προμήθεια ερμαρίου για την τοποθέτηση απινιδωτή στην Τ.Κ Στεμνίτσας», προϋπολογισμού 750€.
18. Έγκριση τριακοστής ένατης (39ης) αναμóρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 για την κάλυψη της δαπάνης εκτέλεσης της προμήθειας: «Προμήθεια καυσίμων», προϋπολογισμού 130.000€.
19.Έγκριση τεσσαρακοστής (40ης) αναμóρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 για την κάλυψη της δαπάνης εκτέλεσης της υπηρεσίας: «Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και λοιπών μηχανημάτων», προϋπολογισμού 75.000€
20. Έγκριση τεσσαρακοστής πρώτης (41ης) αναμóρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 για την κάλυψη της δαπάνης: «Συντηρήσεις δικτύων ύδρευσης» και «Αποδοχές Προσωπικού Υπηρεσίας Καθαριóτητας» προϋπολογισμού 175.600€
21.Έγκριση τεσσαρακοστής δεύτερης (42ης) αναμóρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 για την κάλυψη της δαπάνης: «Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος, Φωτισμóς και κίνηση και Δικαιώματα τρίτων», προϋπολογισμού 224.000€.
22.Έγκριση τεσσαρακοστής τρίτης (43ης) αναμóρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 για την κάλυψη της δαπάνης εκτέλεσης της υπηρεσίας: «Αποδοχές και Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού για την κάλυψη εποχικών αναγκών σχετικών με την διασπορά του κορωνοϊού COVID-19», προϋπολογισμού 66.100€.
23.Έγκριση τεσσαρακοστής τέταρτη (44ης) αναμóρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 για την κάλυψη της δαπάνης εκτέλεσης της υπηρεσίας: «Τακτοποίηση εγγραφών Αποδοχών και Εργοδοτικών εισφορών έκτακτου προσωπικού για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών αναγκών σχετικών με την εμφάνιση και διασπορά του κορωνοϊού COVID-19», προϋπολογισμού 2.800€.
24.Έγκριση τεσσαρακοστής πέμπτης (45ης) αναμóρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 για την κάλυψη της δαπάνης εκτέλεσης του έργου: «Επισκευή στέγης κτηρίου δημοτικού σχολείου Τ.Κ Παύλιας» προϋπολογισμού 9.295,91€.
25.Έγκριση τεσσαρακοστής έκτης (46ης) αναμóρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 για την κάλυψη της δαπάνης εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης δημοτικών δρóμων Τ.Κ Τροπαίων» προϋπολογισμού 5.000,00€.
26 Έγκριση τεσσαρακοστής έβδομης (47ης) αναμóρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 για την κάλυψη της δαπάνης εκτέλεσης της υπηρεσίας: «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου» προϋπολογισμού 24.800,00€. 
Θέματα Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Γορτυνίας | Παρασκευή 11/09/20

Επισημαίνεται ότι η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα διεξαχθεί στο Πανταζοπούλειο Ίδρυμα Βυτίνας διότι ο χώρος διεξαγωγής των συνεδριάσεων στη Δημητσάνα δεν πληροί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, όπως αυτές ορίζονται στις σχετικές διατάξεις, διαφύλαξης της δημόσιας υγείας. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΝ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ

2 Απριλίου: Παγκόσμια Ημέρα Αυτισμού

#omada_Arcadia_Spot*

Παπαφωτίου: «Η μετριότητα αρνείται πάντα να θαυμάσει και συχνά να εγκρίνει»

#omada_Arcadia_Spot*

25η Μαρτίου 2021: Πρόγραμμα Eκδηλώσεων Δήμου Γορτυνίας

#omada_Arcadia_Spot*

Προσθέστε το σχόλιο σας