Δήμος Ν. Κυνουρίας Επικαιρότητα

Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Νότιας Κυνουρίας | Θέματα

Δήμος Νότιας Κυνουρίας LIVE

Σας γνωστοποιούμε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, θα συνεδριάσει (4/2022 συνεδρίαση) «με τηλεδιάσκεψη» μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας epresence.gov.gr, την Δευτέρα 21 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 18:30, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τις διατάξεις του άρθ. 10 της από 11-3-2020 Π.Ν.Π. (Α΄55) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 8681/11.02.2022 (ΦΕΚ 607/12.02.2022 τεύχος Β’) και της εγκυκλίου ΥΠΕΣ 643/69472/24-9-2021 (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5),

προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο:                 Περί του καθορισμού τελών αποχέτευσης. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

Θέμα 2ο:                 Περί τροποποιήσεως της υπ. αριθμό 221/2013 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου περί κανονισμού χρήσης κοινοχρήστων χώρων, ως ισχύει στο σκέλος που αφορά τους κοινόχρηστους χώρους της Κοινότητας Πελετών. (Εισηγητής: Σωτηρόπουλος Μιχαήλ)

Θέμα 3ο:                 Περί της συγκρότησης επιτροπής παροχής γνώμης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία (αρ. 199, παρ. 6, Ν. 3463/06). (Εισηγητής: Σωτηρόπουλος Μιχαήλ)

Θέμα 4ο:                 Περί της συγκρότησης ειδικής επιτροπής για την άρση κυκλοφορίας οχημάτων του Δήμου Νότιας Κυνουρίας. (Εισηγητής: Τρούμπας Δημήτριος)

Θέμα 5ο:                 Περί της έγκρισης λειτουργίας του Αναπτυξιακού Οργανισμού με την επωνυμία «Αναπτυξιακή Πάρνωνα Ανώνυμη Εταιρεία. Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης»  ως  «Οργανισμού Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού» και της σχετικής τροποποίησης του καταστατικού της. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Ηλίας Μάνος

Σε περίπτωση που κάποιο μέλος δεν διαθέτει τα απαραίτητα μέσα για τη συμμετοχή του στη συνεδρίαση αυτή, δύναται να κάνει χρήση του εξοπλισμού που υπάρχει εγκατεστημένος στο κτίριο του Δημαρχείου Λεωνιδίου (Γραφείο Δημάρχου) και στο Δημοτικό κατάστημα Τυρού.

Related posts

Ζωντανά θα μεταδοθούν οι σημερινές συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γορτυνίας

Arcadia Spot GZ

Θεατρική παράσταση “Λόγω φάτσας”

Arcadia Spot GZ

Εκδήλωση “Παγκόσμια ημέρα παιδικού βιβλίου” , του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου Λεωνιδίου

Arcadia Spot GZ

Leave a Comment