Δήμος Γορτυνίας Επικαιρότητα

Συγκρότηση επιτροπής συντήρησης και επισκευής οχημάτων του Δήμου Γορτυνίας

dimos-gortynias
Ο Δήμαρχος Γορτυνίας
Έχοντας υπόψη:
 1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.Δ. 2396/1953 ΦΕΚ 117 τ. Α΄/8-5-1953 «περί κανονισμού
  χρήσεως και κινήσεως οχημάτων του Δημοσίου, των ΟΤΑ και των εν γένει Νομικών
  Προσώπων Δημοσίου Δικαίου».
 2. Την με αρ. 3373/390/20-3-1975 απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης «Περί
  καθορισμού διαδικασίας επισκευής, συντηρήσεως, αγοράς ανταλλακτικών και προμηθείας
  καυσίμων και λιπαντικών κ.λπ. των αυτοκινήτων οχημάτων του Δημοσίου, των Οργανισμών
  Τοπικής Αυτοδιοικήσεως και των εν γένει Ν.Π.Δ.Δ. κ.λπ. περί ων το άρθρ. 1 του Ν.Δ.
  2396/53» (ΦΕΚ Β΄ 349/27-3- 1975), όπως τροποποιήθηκε με την οικ. 4993/745/24-4-1975
  όμοια απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Β΄489).
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 ΦΕΚ 87 τ. Α/7-6-2010
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 ΦΕΚ226/τ.Α΄/27-10-2011
 5. Τις διατάξεις της υπ’ αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 απόφασης του Υπ.Δ.Μ.&Η.Δ.
  που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχοςΒ’
 6. Τα με αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011, ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.23243/23-11-2011 και
  ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21700/19-9-2012, έγγραφα του Υπ.Δ.Μ.&Η.Δ.
 7. Τις ειδικότητες των υπαλλήλων που υπηρετούν στο Δήμο Γορτυνίας.
 8. Την ανάγκη συντήρησης και επισκευών των αυτοκινήτων και οχημάτων του Δήμου τα οποία
  παθαίνουν αιφνίδιες βλάβες ή χρήζουν επισκευών.
  ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
 9. Συγκροτούμε την επιτροπή συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων και οχημάτων του
  Δήμου Γορτυνίας
  για το έτος 2022 αποτελούμενη από τους παρακάτω δημοτικούς υπαλλήλους:
epitropi-syntirisis-oximaton-dimos-gortynias

 1. Το έργο της ανωτέρω επιτροπής, η οποία επιλαμβάνεται όλων των επισκευαστικών
  εργασιών των οχημάτων του Δήμου, ανεξαρτήτως του ύψους της απαιτούμενης κατά
  περίπτωση δαπάνης συνίσταται στην ανάθεση των εργασιών επισκευής ή συντήρησης σε
  ιδιωτικό συνεργείο, με βάση τις ενδείξεις του «δελτίου επιθεωρήσεως και επισκευής
  οχήματος» που εκδίδει το Γραφείο Κίνησης του Δήμου Γορτυνίας.
  Η διεξαγωγή των διαγωνισμών και η εισήγηση έγκρισης του αποτελέσματος (Επιτροπή
  Διαγωνισμού) και επίσης η αξιολόγηση των τεχνικών προδιαγραφών σε ότι αφορά στα
  αυτοκίνητα θα διενεργείται από άλλη επιτροπή που θα καθοριστεί με απόφαση της
  οικονομικής επιτροπής.
  Η παρούσα απόφαση ισχύει μέχρι 31.12.2022 ή μέχρι ανακλήσεως ή τροποποιήσεώς της.
  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
  EΥΣΤΑΘΙΟΣ ΧΑΡ. ΚΟΥΛΗΣ

Related posts

Σύμβαση για το οδικό δίκτυο στη νοτιοδυτική Γορτυνία υπέγραψε ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Π. Νίκας

ArcadiaSpot Team

Διακοπή ρεύματος αύριο στο Δήμο Γορτυνίας

Arcadia Spot GZ

Ζωντανη μετάδοση του Δ.Σ. του δήμου Γορτυνίας στις 18:00

Arcadia Spot GZ

Leave a Comment