Top News Επικαιρότητα Ροή Ειδήσεων

Η απάντηση του υπουργείου για το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στους παραγωγούς ελιάς Καλαμών

elia-kalamon-pop

Απαντώντας στην παραπάνω Ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Κ. Χήτας, σας
πληροφορούμε τα εξής:


Όσον αφορά την βελτίωση των συνθηκών αποθεματοποίησης ελαιολάδου και
επιτραπέζιων ελιών,
σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/2220 δόθηκε
η δυνατότητα κατάρτισης νέων προγραμμάτων εργασίας των οργανώσεων ελαιουργικών
φορέων διάρκειας από 1 η Απριλίου 2021 έως 31 Δεκεμβρίου 2022. Η χρηματοδότηση της
Ένωσης για τα έτη 2021 και 2022 ανέρχεται σε 11.098.000€ και 10.666.000€ αντίστοιχα.
Κατ’ εφαρμογή του εν λόγω Κανονισμού εκδόθηκε η Υπουργική Απόφαση
184/27855/29.01.2021 (Β’339) «Προγράμματα εργασίας οργανώσεων ελαιουργικών
φορέων, περιόδου 2021-2022» και οι σχετικές αιτήσεις υπεβλήθησαν έως και την 15 η
Φεβρουαρίου 2021. Σημειώνεται ότι οι επιλέξιμες δράσεις περιγράφονται στον Κανονισμό
(ΕΕ) αριθ. 611/2014, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η βελτίωση των συνθηκών
αποθεματοποίησης ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών.

Συνεπώς, οι παραγωγοί ή οι συνεταιρισμοί έχουν τη δυνατότητα, μέσω των
προγραμμάτων αυτών, να προμηθευθούν κατάλληλες δεξαμενές αποθήκευσης
επιτραπέζιων ελιών αλλά μόνον σε αντικατάσταση άλλων αντίστοιχης δυναμικότητας, διότι
ταυτόχρονα ισχύει ότι οι δράσεις που αποσκοπούν στην άμεση αύξηση της ικανότητας
παραγωγής, αποθεματοποίησης ή μεταποίησης είναι μη επιλέξιμες.

Αναφορικά με τα μέτρα που λαμβάνονται στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής
Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020 και αφορούν στην ενίσχυση της
ελαιοκαλλιέργειας, επισημαίνεται ότι βασικές προτεραιότητες της στρατηγικής του ΠΑΑ
2014-2020 για την αγροτική ανάπτυξη που εφαρμόζεται σε όλη τη χώρα, αποτελούν η
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας του αγροδιατροφικού
συστήματος και η ενίσχυση της αλυσίδας αξίας των εγχώριων αγροτικών προϊόντων. Οι εν λόγω προτεραιότητες επιδιώκονται, μεταξύ των άλλων, μέσα
από την ενθάρρυνση ιδιωτικών επενδύσεων, με στόχο τον εκσυγχρονισμό των γεωργικών
εκμεταλλεύσεων και την καθετοποίηση της παραγωγής τους σε προϊόντα με συγκριτικό
πλεονέκτημα, που στοχεύουν στην αύξηση της παραγωγικότητας.


Στο πλαίσιο αυτό συμπεριλαμβάνεται και η ενίσχυση επενδύσεων που αφορούν στην
ελαιοκαλλιέργεια, τόσο σε επίπεδο πρωτογενούς όσο και δευτερογενούς τομέα.

Ως εκ τούτου, κατά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο, μέσα από το Π.Α.Α. 2014-2020,
το οποίο αξιοποιεί τα κονδύλια του Πυλώνα ΙΙ της Κ.Α.Π., υλοποιούνται Μέτρα και Δράσεις
από τα οποία επωφελείται, μεταξύ των άλλων και η ελαιοκαλλιέργεια.

Ενδεικτικά, αναφέρονται τα εξής υπομέτρα:


• 4.1 «Επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις» Στο πλαίσιο του εν λόγω
υπομέτρου, το οποίο έχει ήδη προκηρυχθεί, μεταξύ των άλλων, δίνεται στήριξη σε
εκμεταλλεύσεις που στρέφονται προς ποιοτικά γεωργικά προϊόντα, ώστε να διευκολυνθεί η
προσαρμογή τους στις ανάγκες της αγοράς και να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητά τους.
• 4.2 «Επενδύσεις στη μεταποίηση/εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων»
Στο πλαίσιο των δράσεων του εν λόγω υπομέτρου, οι οποίες έχουν προκηρυχθεί ήδη,
συμπεριλαμβάνεται και η ελαιοκαλλιέργεια. Η στήριξη παρέχεται σε πολύ μικρές και μικρο-
μεσαίες επιχειρήσεις (Μ.Μ.Ε.), με στόχο την αύξηση της προστιθέμενης αξίας των
προϊόντων τους, καθιστώντας τα ελκυστικά στους καταναλωτές και ενισχύοντας τον
εξαγωγικό τους προσανατολισμό.

Περαιτέρω, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, επιδιώκοντας τη στήριξη
του τομέα του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών, υλοποιεί, μεταξύ άλλων,
Προγράμματα Εργασίας 92 Οργανώσεων Παραγωγών Ελαιουργικών Φορέων (Ο.Ε.Φ.).

Ειδικότερα, η Κυβέρνηση κατόρθωσε να εξασφαλίσει για την τριετία 20182021 την
υλοποίηση των εν λόγω προγραμμάτων με συνολική ενωσιακή χρηματοδότηση
33.294.000 €.
Τα ανωτέρω προγράμματα:

• Εγκρίθηκαν και υλοποιούνται σύμφωνα με τους Κανονισμούς (ΕΕ) αριθ. 611/2014 και
615/2014 και την αριθ. 61/16616/31-1-2018 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β’271/1-2-2018).
• Αφορούν σε περίπου 16.000 παραγωγούς σε όλη την ελληνική επικράτεια, η οποία για
τις ανάγκες αυτών έχει χωριστεί σε τέσσερις περιφερειακές ζώνες, ήτοι
Πελοπόννησος, Κρήτη, Υπόλοιπο Ηπειρωτικής Χώρας (συμπεριλαμβανομένης της
Εύβοιας) και Υπόλοιπο Νησιωτικής Χώρας.
• Περιλαμβάνουν δράσεις στον τομέα της παρακολούθησης και διαχείρισης της αγοράς
στον κλάδο του ελαιολάδου και της επιτραπέζιας ελιάς, στον τομέα της βελτίωσης των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων της ελαιοκαλλιέργειας (ανάπτυξη ορθών γεωργικών
πρακτικών, τεχνικών αντικατάστασης των χημικών προϊόντων κ.λπ.), στη βελτίωση
της ανταγωνιστικότητας της ελαιοκαλλιέργειας μέσω του εκσυγχρονισμού (κατάρτιση παραγωγών, αντικατάσταση μη παραγωγικών δένδρων
με νέα κ.λπ.), στη βελτίωση της ποιότητας του ελαιολάδου (βελτίωση των συνθηκών
καλλιέργειας, συγκομιδής, παράδοσης και αποθεματοποίησης, παροχή τεχνικής
βοήθειας στην παραγωγή και στη μεταποιητική διαδικασία, αξιοποίηση καταλοίπων
παραγωγής ελαιολάδου κ.λπ.) και τέλος στον τομέα της ιχνηλασιμότητας, της
πιστοποίησης και της προστασίας της ποιότητας του ελαιολάδου και της επιτραπέζιας
ελιάς.

Οι νέοι πόροι που διατίθενται στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 20142020 για
τη διετή μεταβατική περίοδο 2021-2022 μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης και το Πολυετές
Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2021-2027, ύψους 2 δις ευρώ περίπου (άθροισμα κοινοτικής και
εθνικής συμμετοχής), θα αξιοποιηθούν στην κατεύθυνση τόνωσης της αγροτικής
οικονομίας από την κρίση της πανδημίας και απόκρισης στις νέες προκλήσεις του
αγροδιατροφικού μας συστήματος, σύμφωνα με τους στόχους που υπαγορεύουν οι νέες
στρατηγικές της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας για τη Γεωργία «Από το Αγρόκτημα
στο Πιάτο» και «Βιοποικιλότητα» σε συνδυασμό με τις προτεραιότητες της νέας ΚΑΠ για τη
μετάβαση σε μια περισσότερο ανθεκτική, πράσινη και ψηφιακή Γεωργία.

Σε αυτό το πλαίσιο, η αξιοποίηση των νέων πόρων για τη διετία 2021-2022 θα εστιάζει
στην προκήρυξη μέτρων του υφιστάμενου ΠΑΑ, τα οποία προσδίδουν αφενός
προστιθέμενη αξία στην παραγωγική διάρθρωση του πρωτογενή μας τομέα και αφετέρου
αυξημένη περιβαλλοντική και κλιματική φιλοδοξία, διασφαλίζοντας τη σύνδεση και
συνέχεια με τη νέα προγραμματική περίοδο 2023-2027.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από FOTEINI ARAMPATZI
Ημερομηνία: 2021.05.11 19:34:18 EEST

ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Βουλευτή κ. Κ. Χήτα

1000-Η-ΑΠΑΝΤΗΣΗ-Ανταγωνιστικό-πλεονέκτημα-στους-παραγωγούς-ελιάς-Καλαμών-1

Related posts

Επιτήδειοι κλέφτες προσποιήθηκαν για να κλέψουν ελιές από χωράφι στο Πάλαιρο Αιτωλοακαρνανίας

Arcadia Spot GZ

Κλοπή 10.5 τόνων ελαιόκαρπου στην Πάτρα

Arcadia Spot GZ

Με τσιπάκια αντιμετωπίζονται οι κλοπές ελαιόκαρπου στην Κρήτη

Arcadia Spot GZ

Leave a Comment